Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Smulkiojo ir vidutinio verslo finansavimas

Mokymai

Kviečiame registruotis ir dalyvauti mokymuose verslui:  https://www.siauliurajonas.lt/renginiai/


KVIEČIAME VERSLININKUS TEIKTI PRAŠYMUS FINANSAVIMUI GAUTI

Šiaulių rajono savivaldybės taryba 2016 m. rugsėjo 6 d. sprendimu Nr. T-245 yra patvirtinusi Šiaulių rajono smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros rėmimo programos (toliau – Programa) nuostatus (nuo 2023 m. birželio 15 d. galiojanti suvestinė redakcija).

Programos tikslas – vykdant Šiaulių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) politiką verslo srityse, skatinti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų kūrimąsi ir plėtrą, verslo aplinkos gerinimą, užimtumą ir investicijas į žmogiškuosius išteklius Šiaulių rajone, užtikrinti aktualios informacijos verslui sklaidą.

Pagal Programos nuostatus iš Savivaldybės biudžeto gali būti teikiamas finansavimas smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) subjektams.

Einamaisiais kalendoriniais metais vienas SVV subjektas patirtų išlaidų kompensavimui iš Programos lėšų gali gauti ne daugiau nei 1 500 Eur.

Prašymai skirti finansavimą teikiami Savivaldybės administracijai nuo einamųjų kalendorinių metų vasario 1 d. iki rugsėjo 30 d. Išnaudojus Programos lėšas, Prašymų priėmimas gali būti stabdomas. Esant nepanaudotų Programos lėšų ar gavus papildomų lėšų Programai, Prašymų priėmimas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip iki einamųjų kalendorinių metų spalio 31 d.

Finansavimas iš Programos lėšų skiriamas:

·           juridiniams asmenims – labai mažoms, mažoms ar vidutinėms įmonėms, atitinkančioms Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnyje nustatytas sąlygas, kurios veiklą vykdo ir kurių buveinės adresas yra Savivaldybės teritorijoje;

·           fiziniams asmenims – verslininkams, atitinkantiems Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 4 straipsnyje nustatytas sąlygas ir įstatymų nustatyta tvarka turintys teisę verstis ūkine komercine veikla, įskaitant tą, kuria ne trumpiau kaip 180 dienų per kalendorinius metus verčiamasi turint verslo liudijimą ar individualios veiklos vykdymo pažymą ir gyvenamąją vietą deklaravus Savivaldybės teritorijoje.

Programos lėšos išlaidų kompensavimo būdu, kai kompensuojama visa ir (ar) dalis SVV subjekto einamaisiais kalendoriniais metais patirtų išlaidų be pridėtinės vertės mokesčio*, skiriamos šioms priemonėms:

Eil. Nr.

Programos priemonė

Finansavimo intensyvumas ir dydis

Tinkamos finansuoti išlaidos

1.

Naujai steigiamų SVV subjekto registravimui

Kompensuojama iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, bet ne daugiau kaip 150 Eur per einamuosius kalendorinius metus.

Parama pagal šią priemonę skiriama ne daugiau kaip vienam to paties steigėjo einamaisiais kalendoriniais metais įsteigtam SVV subjektui.

Atlyginimas VĮ Registrų centrui už juridinio asmens įregistravimą, už laikinojo pavadinimo įtraukimą į registrą, mokestis notarui už juridinio asmens steigimo dokumentų atitikties patvirtinimą, apmokėjimas už suteiktas steigimo dokumentų parengimo paslaugas.

2.

Rinkodaros priemonių įsigijimui

Kompensuojama iki 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, bet ne daugiau kaip 500 Eur per einamuosius kalendorinius metus.

Reklaminė spauda (leidiniai, skrajutės, lankstinukai, vizitinės kortelės, lipdukai, plakatai), vizualinė reklama (iškabos, stendai, informacinės lentelės, langų ir automobilių lipdukai), kitos reklamos priemonės ir paslaugos (antspaudai, prekinio ženklo, logotipo sukūrimas, reklamos dizaino paslaugos), elektroninės rinkodaros priemonės (reklama paieškos sistemose, vaizdinė reklama internete, interaktyvaus turinio reklama).

3.

Interneto svetainių ir elektroninių parduotuvių sukūrimui ir plėtrai

Kompensuojama iki 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, bet ne daugiau kaip 1 000 Eur per einamuosius  kalendorinius metus.

Interneto svetainės ir (ar) elektroninės parduotuvės (įskaitant dizainą ir techninį funkcionalumą) sukūrimo, nuomos, skelbimo serveryje, atnaujinimo, papildomų funkcijų įdiegimo, pritaikymo mobiliesiems telefonams paslaugos ir darbai.

4.

Darbo priemonių ir (ar) paslaugų įsigijimui

Kompensuojama iki 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, bet ne daugiau kaip 1 000 Eur per einamuosius kalendorinius metus.

Programinė įranga, darbo procese naudojamos mašinos, įrenginiai, aparatai, prietaisai, įrankiai ir kiti reikmenys, kurių vieneto (komplekto) kaina ne mažesnė nei 250 Eur be PVM ir kurie tiesiogiai susiję su pareiškėjo Prašyme nurodyta pagrindine vykdoma veikla.

5.

Pareiškėjo vadovų ir  darbuotojų mokymui

Kompensuojama iki 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, bet ne daugiau kaip 500 Eur per einamuosius kalendorinius metus.

Trumpalaikiai (ne ilgesnės kaip 3 mėnesių trukmės) darbuotojų ir (ar) vadovų mokymai, seminarai, kvalifikacijos kėlimo kursai, vykdyti Lietuvos teritorijoje, kuriuos išklausius gautas sertifikatas, pažymėjimas ar kitas dalyvavimą mokymuose patvirtinantis dokumentas.

6.

Negyvenamųjų patalpų, aikštelių nuomai

Kompensuojama ne daugiau kaip 500 Eur per einamuosius kalendorinius metus.

Išlaidos patirtos ne anksčiau nei nuomos sutartis įregistruota VĮ Registrų centre: pareiškėjo pagrindinei vykdomai veiklai naudojamų negyvenamųjų patalpų, aikštelių, esančių Savivaldybės teritorijoje, nuomos, įsigytos iš trečiųjų asmenų, mokestis.

7.

Kredito įstaigos suteiktos paskolos palūkanų mokėjimui

Kompensuojama ne daugiau kaip 1 000 Eur suma per einamuosius kalendorinius metus kredito įstaigai sumokėtų palūkanų.

Pareiškėjui veiklos plėtrai suteiktos ilgalaikės paskolos (išskyrus tikslines paskolas, kai įsigytos Programos lėšomis netinkamos finansuoti priemonės, nurodytos Nuostatų 15.1 ir 15.3 papunkčiuose) pirmų 3 metų palūkanos (faktiškai pareiškėjo kredito įstaigai sumokėtos palūkanos).

* Nuostata dėl PVM nekompensavimo taikoma tik PVM mokėtojams.

Programos lėšomis netinkamos kompensuoti išlaidos:

 • nekilnojamajam turtui ir (ar) žemei įsigyti;
 • nuomai (išskyrus išlaidas, nurodytas Nuostatų 12.6 papunktyje);
 • transporto priemonėms ir jų priekaboms įsigyti;
 • darbo užmokesčiui;
 • valstybės ir (ar) Savivaldybės mokesčiams ir rinkliavoms (socialinio draudimo, PVM (išskyrus tiems pareiškėjams, kurie yra ne PVM mokėtojai), akcizo, pelno, gyventojų pajamų, muito, nekilnojamojo turto, žemės, atminties laikmenos mokesčiams, vietinėms rinkliavoms), banko paslaugų mokesčiams;
 • draudimui (turto, civilinės atsakomybės, nelaimingų atsitikimų);
 • komunalinėms paslaugoms;
 • mobiliojo ryšio priemonėms ir paslaugoms įsigyti;
 • prekėms, medžiagoms, žaliavoms (atsargoms) produkcijai gaminti, paslaugoms teikti, darbams atlikti, smulkiems buities reikmenims;
 • naudotoms darbo priemonėms (mašinoms, įrenginiams, aparatams, prietaisams, įrankiams, įtaisams ir kitiems reikmenims) įsigyti;
 • už prekių transportavimą, pristatymą, kurjerių paslaugas, montavimą, įdiegimą, techninę priežiūrą;
 • kurioms finansinė parama suteikta / suteikiama iš kitų valstybės ir (ar) Savivaldybės programų ar fondų;
 • kurių įsigijimas ir (ar) apmokėjimas nepagrįstas įsigijimą ir (ar) apmokėjimą įrodančiais dokumentais;
 • kurios patirtos įsigyjant prekes ir (ar) paslaugas iš su pareiškėju susijusių artimų asmenų (artimų asmenų sąvoka nustatyta Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje);
 • tiesiogiai nesusijusios su pareiškėjo pagrindine vykdoma ir Prašyme nurodyta veikla;
 • patirtos ne einamaisiais kalendoriniais metais.

Programos lėšos pareiškėjui neskiriamos, jei:

 • Pareiškėjas viršijo numatytą didžiausią einamaisiais kalendoriniais metai galimą gauti lėšų sumą iš Programos (1 500 Eur);
 • pagrindinė vykdoma veikla yra alkoholinių gėrimų gamyba ir prekyba, tabako gaminių gamyba ir prekyba, prekyba degalais, žemės ūkio veikla, finansinis tarpininkavimas, veikla, susijusi su draudimu ir pensijų lėšų kaupimu, nekilnojamojo turto operacijomis, teisinė veikla, medžioklės ir su ja susijusių paslaugų veikla, azartinių lošimų ir lažybų organizavimo veikla, vaistinių veikla;
 • turima įsiskolinimų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, Valstybinio socialinio draudimo fondui ir (ar) Savivaldybės biudžetui (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas);
 • prašymą teikiantis asmuo yra bankrutuojantis, likviduojamas ir (ar) vykdo restruktūrizaciją;
 • anksčiau gavo finansavimą iš Programos lėšų ir neįvykdė savo įsipareigojimų (nuostata taikoma dvejus metus nuo sprendimo grąžinti skirtas Programos lėšas priėmimo dienos);
 • prašymą teikia valstybės ir (ar) savivaldybės valdomos įmonės, viešosios ir (ar) biudžetinės įstaigos;
 • pareiškėjo Prašyme nurodyta prašoma lėšų suma iš Programos yra didesnė už jo sumokėtus mokesčius Lietuvos Respublikos valstybės ir Savivaldybės biudžetui bei Valstybinio socialinio draudimo fondui už praėjusius metus, išskyrus pareiškėjus, teikiančius Prašymus pirmaisiais veiklos vykdymo metais.

Pareiškėjas, atitinkantis Nuostatų 7 punkto nuostatas ir pageidaujantis gauti finansavimą iš Programos lėšų, Savivaldybės administracijai privalo pateikti:

 • prašymą (prašymo forma);
 • juridiniai asmenys– juridinio asmens įregistravimą patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro elektroninį sertifikuotą išrašą); fiziniai asmenys – asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, individualios veiklos vykdymo pažymos arba verslo liudijimo kopiją;
 • metinės pajamų mokesčio deklaracijos patvirtintą kopiją;
 • išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų (sutarčių, PVM sąskaitų faktūrų, banko sąskaitų išrašų, pažymų, sąmatų ir kitų dokumentų, patvirtinančių patirtas išlaidas) patvirtintas kopijas;
 • jei Prašymą teikia SVV subjekto vadovo įgaliotas asmuo, papildomai reikia pateikti įgaliojimo patvirtintą kopiją;
 • taip pat kitus papildomus dokumentus nurodytus Programos nuostatų 12.1 – 12.7 punktuose.

(Programos nuostatai)

Prašymas ir reikalaujami dokumentai Savivaldybės administracijai turi būti pateikti dokumentų pakete viename faile elektroniniu paštu prim@siauliuraj.lt (kai prašymas pasirašytas elektroniniu parašu (pridedami dokumentai gali būti taip pat pasirašyti elektroniniu parašu arba nuskenuoti arba kai pasirašytas prašymas ir pridedami dokumentai nuskenuoti ir galima identifikuoti prašymą teikiantį asmenį).

Nuotraukos iš šio puslapio: https://www.pexels.com/

Konsultacijas prašymų teikimo ir finansavimo skyrimo klausimais teikia Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir verslo plėtros skyrius:

el. p. audrone.birutiene@siauliuraj.lt arba inga.medzidoviene@siauliuraj.lt, tel. +370 41 596 669 arba +370 41 596 668.

 

Informacija atnaujinta 2024-03-06 15:25