Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Antrinė teisinė pagalba

Antrinę teisinę pagalbą nemokamai turi teisę gauti asmenys, kurių turtas ir metinės pajamos neviršija Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų turto ir pajamų lygių teisinei pagalbai gauti. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas numato, kad nemokamai advokato paslaugos gali būti suteiktos tiems asmenims, kurių pajamos per paskutinius 12 mėnesių neviršija 6688,0 Eur. Jeigu asmuo turi išlaikytinių, tai kiekvienam jų dar reikia pridėti po 2499,20 Eur.

Pateikiame pajamų skaičiuoklę antrinei teisinei pagalbai gauti:

Antrinė teisinė pagalba  Apmokama 100%
Per metus (Eur) Per mėnesį (Eur)
1 asmens pajamos  6 688,00 557,33
+1 išlaikytinis 9 187,20 765,60
+2 išlaikytiniai 11 686,40  973,87
+3 išlaikytiniai  14 185,60  1182,13
+4 išlaikytiniai  16 684,80  1390,40

Pastaba. Išlaikytiniais laikomi:

1. bendrai su asmeniu gyvenantys ir jo išlaikomi vaikai (įvaikiai) iki 18 metų;

2. nedirbantys nesusituokę ir su kitu asmeniu bendrai negyvenantys vaikai (įvaikiai) nuo 18 iki 24 metų: besimokantys dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose ir kitų formaliojo švietimo įstaigų dieniniuose skyriuose, taip pat asmenys nuo dieninių bendrojo lavinimo mokyklų baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos;

3. bendrai su asmeniu gyvenantys ir jo išlaikomi kiti asmenys.

Antrinė teisinė pagalba teikiama neatsižvelgiant į turto ir pajamų dydį šiais atvejais:

1. Esu nukentėjusysis (-ioji) nuo teroristinių, prekybos žmonėmis, smurto artimoje aplinkoje nusikalstamų veikų, nusikalstamų veikų žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui, organizuotos grupės ar nusikalstamo susivienijimo padarytų nusikalstamų veikų, taip pat nusikalstamų veikų, padarytų siekiant išreikšti neapykantą dėl amžiaus, lyties, seksualinės orientacijos, neįgalumo, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų.

2. Esu nukentėjusysis (-ioji) dėl nusikaltimo atsiradusios žalos atlyginimo byloje, išskyrus šio prašymo 7.2 papunktyje išvardytus atvejus.

3. Gaunu socialinę pašalpą.

4. Esu išlaikomas (-a) stacionarioje socialinės globos įstaigoje.

5. Man nustatytas sunkus neįgalumo lygis arba esu pripažintas (-a) nedarbingu (-a).

6. Esu sukakęs (-usi) senatvės pensijos amžių ir man yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis.

7. Esu asmens, kuriam nustatytas sunkus neįgalumas arba kuris yra pripažintas nedarbingu, arba sukakęs senatvės pensijos amžių ir jam yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, globėjas (-a) (rūpintojas (-a)) ir teisinė pagalba reikalinga globotinio (rūpintinio) teisėms ir interesams atstovauti bei ginti.

8. Dėl objektyvių priežasčių negaliu disponuoti savo turtu ir lėšomis ir dėl to mano turtas ir metinės pajamos, kuriais galiu laisvai disponuoti, neviršija Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų turto ir pajamų lygių teisinei pagalbai gauti.

9. Man taikomas priverstinis hospitalizavimas ir gydymas arba būtinasis hospitalizavimas ir (ar) būtinasis izoliavimas.

10. Esu asmens, kuriam taikomas priverstinis hospitalizavimas ir gydymas arba būtinasis hospitalizavimas ir (ar) būtinasis izoliavimas, globėjas (-a) (rūpintojas (-a)).

11. Esu skolininkas (-ė) vykdymo procese ir išieškoma iš paskutinio gyvenamojo būsto, kuriame aš gyvenu.

12. Esu nepilnamečio vaiko atstovas (-ė) pagal įstatymą ir sprendžiamas nepilnamečio vaiko iškeldinimo klausimas.

13. Esu nepilnametis vaikas, nesudaręs santuokos, ir nesu teismo pripažintas visiškai veiksniu (emancipuotu).

14. Esu asmuo, kurį prašoma pripažinti neveiksniu tam tikroje srityje byloje dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje.

15. Esu neveiksniu tam tikroje srityje pripažintas asmuo ir teisinė pagalba reikalinga byloje dėl globos.

16. Esu neveiksniu tam tikroje srityje pripažintas asmuo ir teisinė pagalba reikalinga byloje dėl teismo sprendimo, kuriuo buvau pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje peržiūrėjimo.

17. Esu neveiksniu tam tikroje srityje pripažintas asmuo ir teisinė pagalba reikalinga byloje dėl fizinio asmens pripažinimo veiksniu ar ribotai veiksniu.

18. Kreipiuosi dėl gimimo registravimo.

19. Esu neveiksnaus tam tikroje srityje pripažinto asmens globėjas ir teisinė pagalba reikalinga byloje dėl teismo sprendimo, kuriuo globotinis pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje, peržiūrėjimo.

20. Esu neveiksnaus tam tikroje srityje pripažinto asmens globėjas ir teisinė pagalba reikalinga byloje dėl neveiksniu tam tikroje srityje pripažinto globotinio pripažinimo veiksniu ar ribotai veiksniu.

21. Teisinė pagalba reikalinga byloje dėl neteisėtai išvežto ar laikomo vaiko grąžinimo pagal 1980 m. spalio 25 d. Hagos konvenciją dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų.

22. Esu nepilnamečio vaiko tėvas (motina), dėl kurio (-ios) valdžios apribojimo ar jo panaikinimo sprendžia teismas.

23. Esu įvaikintojas ar vaiko globėjas (rūpintojas), kompetentingai valstybės institucijai pateikęs prašymą dėl įvaikinimo ar nuolatinės globos (rūpybos) ir turintis šios institucijos patvirtinimą dėl tinkamumo tapti įtėviu ar vaiko globėju (rūpintoju).

24. Esu įvaikintojas ar vaiko globėjas (rūpintojas), kurio prašymą dėl įvaikinimo ar nuolatinės globos (rūpybos) nagrinėja teismas.

25. Esu asmuo, kurio teisė į teisinę pagalbą įtvirtinta Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse.

26. Esu Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka pripažintas pranešėju ir man teisinė pagalba reikalinga byloje, susijusioje su mano interesų apsauga.

27. Esu Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka asmens, pripažinto pranešėju, šeimos narys ir man reikalinga teisinė pagalba byloje, susijusioje su mano interesų apsauga.

28. Esu asmuo, veikiantis kaip viešasis subjektas 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 4/2009 dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo bei bendradarbiavimo išlaikymo prievolių srityje (OL 2009 L 7, p. 1) 64 straipsnyje nurodytais tikslais ir aplinkybėmis.

Informacija atnaujinta 2024-04-02 15:20