Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

 

Šiaulių rajono savivaldybė rūpinasi fizinių asmenų teisėmis, todėl  Šiaulių rajono savivaldybės administracija  asmens duomenis tvarko vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

Pagal šį reglamentą Jūs turi teisę:

žinoti ar Šiaulių rajono savivaldybė tvarko Jūsų asmens duomenis;

susipažinti su Šiaulių rajono savivaldybės administracijoje tvarkomais Jūsų asmens duomenimis.

Įgyti teisę susipažinti su Jūsų tvarkomais asmens duomenimis, galite užpildę šią formą

reikalauti ištaisyti arba papildyti neišsamius asmens duomenis.

Įgyti teisę reikalauti ištaisyti ar papildyti Jūsų asmens duomenis, galite užpildę šią formą

reikalauti sunaikinti („teisė būti pamirštam“) Jūsų asmens duomenis, jeigu yra bent viena iš šių priežasčių:

√  asmens duomenų tvarkymo tikslas pasiektas ir nėra pagrindo jų toliau tvarkyti;

√  Jūs davėte sutikimą tvarkyti asmens duomenis, tačiau dabar šį sutikimą atšaukiate;

√  pagal Reglamento 21 straipsnio 1 dalį Jūs nesutinkate su tokiu duomenų tvarkymu ir nėra jokių teisinių priežasčių tvarkyti Jūsų duomenis.

Įgyti teisę reikalauti sunaikinti Jūsų asmens duomenis, galite užpildę šią formą

reikalauti, kad Jūsų asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas, jeigu yra bent viena iš šių priežasčių:

√  kai Jūsų asmens duomenys yra netikslūs;

√   kai Jūsų asmens duomenų tvarkymas neturi teisinio pagrindo, tačiau Jūs nenorite duomenų ištrinti;

√  kai Šiaulių rajono savivaldybės administracijai nebereikia Jūsų asmens duomenų savo tikslui įgyvendinti, tačiau jie reikalingi Jums, norint apginti savo teisinius interesus;

√   pagal Reglamento 21 straipsnio 1 dalį Jūs nesutinkate su tokiu duomenų tvarkymu ir nėra jokių viršesnių bei teisinių priežasčių tvarkyti Jūsų duomenis.

Įgyti teisę reikalauti apriboti Jūsų asmens duomenis, galite užpildę šią formą

perkelti asmens duomenis, tačiau tik tuo atveju jeigu Jūsų asmens duomenys tvarkomi pagal Jūsų sutikimą ar sutartį ir duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis.

Įgyti teisę perkelti asmens duomenis, galite užpildę šią formą

nesutikti, kad būtų tvarkomi bet kokie su konkrečiu atveju susiję asmens duomenys pagal Reglamento 21 straipsnį;

pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jeigu manote, kad Šiaulių rajono savivaldybė neteisėtai tvarko Jūsų asmens duomenis.

Kaip galite įgyvendinti savo teises pagal Reglamentą?

Užpildę nustatytos formos prašymą:

√   pateikti jį Šiaulių rajono savivaldybėje (Vilniaus g. 263, LT-76337 Šiauliai). Su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę arba pasą). Jeigu prašymas pildytas kito asmens vardu, privaloma pateikti teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą ir įgalioto asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę arba pasą);

√   siųsti Šiaulių rajono savivaldybei paštu (Vilniaus g. 263, LT-76337 Šiauliai), prie prašymo pridedant asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, kuri būtų patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka;

√   siųsti prašymą elektroniniu paštu prim@siauliuraj.lt. Prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu.

Asmuo, dėl jo asmens duomenų pažeidimo ar detalesnės informacijos, gali kreiptis į Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Teisės ir personalo administravimo skyriaus vyr. specialistą (duomenų apsaugos pareigūnas) el. p. dap@siauliuraj.lt, tel. +370 612 93 407.

Jeigu asmuo nesutinka su Šiaulių rajono savivaldybės administracijos ar Duomenų apsaugos pareigūno atsakymu, jis gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (VDAI),  L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt.


 Šiaulių rajono savivaldybės teisės aktai reglamentuojantys asmens duomenų apsaugą:


Šiaulių rajono savivaldybės administracijos sudarytos sutartys                                                        

APSAUGOS SUTARTIS (UAB „G4S LIETUVA“)
SUSITARIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO
DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO SUDARANT IR (AR) NUTRAUKIANT GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO- PARDAVIMO IR PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS TREČIŲJŲ ASMENŲ VARDU

Informacija atnaujinta 2022-08-18 07:58