Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

CMAS aktualijos jaunavedžiams

SANTUOKOS REGISTRAVIMO IR VEDYBŲ JUBILIEJAUS MINĖJIMO CEREMONIJŲ ORGANIZAVIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE TVARKOS APRAŠAS

ATMINTINĖ SANTUOKOS REGISTRAVIMUI

Norintys susituokti asmenys civilinės metrikacijos įstaigai arba konsulinei įstaigai asmeniškai paduoda teisingumo ministro nustatytos formos prašymą įregistruoti santuoką, kuriame patvirtina, kad prašyme jų nurodyti duomenys yra teisingi ir yra įvykdytos visos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.12–3.17 straipsniuose nustatytos santuokos sudarymo sąlygos. Prašymas įregistruoti santuoką gali būti paduodamas tiesiogiai, registruotu paštu arba per kurjerį, o civilinės metrikacijos įstaigai – ir elektroninio ryšio priemonėmis.

 Jei duomenų apie norinčius susituokti asmenis ir (ar) jų civilinės būklės aktus nėra Gyventojų registre, taip pat būtina pateikti trūkstamus duomenis patvirtinančius dokumentus: gimimą, santuokos nutraukimą ar buvusio sutuoktinio mirties faktą patvirtinančius dokumentus.

Jei norintis susituokti asmuo yra užsienio valstybės pilietis, civilinės metrikacijos įstaigai paduodamas prašymą įregistruoti santuoką privalo pateikti savo kilmės valstybės kompetentingos institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad pagal jo kilmės valstybės teisę santuokai nėra kliūčių. Jeigu nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantis asmuo be pilietybės, pabėgėlis ar užsienietis, kuriam suteikta papildoma apsauga Lietuvos Respublikoje, šio dokumento pateikti negali, jis pasirašo teisingumo ministro nustatytos formos deklaraciją, kuria patvirtina, kad nėra kliūčių sudaryti santuoką Lietuvos Respublikoje (toliau – deklaracija apie kliūčių sudaryti santuoką Lietuvos Respublikoje nebuvimą).

Jei norintis susituokti asmuo yra užsienietis, išskyrus Europos Sąjungos ir Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečius, civilinės metrikacijos įstaigai taip pat turi būti pateiktas jo teisėtą buvimą Lietuvos Respublikoje prašymo įregistruoti santuoką pateikimo ir santuokos registravimo metu patvirtinantis dokumentas. Jeigu paduodamas prašymą įregistruoti santuoką šis asmuo neturi teisėtą buvimą Lietuvos Respublikoje būsimos santuokos registravimo metu patvirtinančio dokumento, toks dokumentas turi būti pateiktas civilinės metrikacijos įstaigai iki santuokos registravimo. Jeigu civilinės metrikacijos įstaigai kyla abejonių dėl šio asmens teisėto buvimo Lietuvos Respublikoje, ji kreipiasi išvados į Valstybės sienos apsaugos tarnybą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

Jei prašymo įregistruoti santuoką padavimo metu užsienietis nėra atvykęs į Lietuvos Respubliką, netaikomas šių taisyklių 67 punkte nustatytas reikalavimas užsieniečiui pateikti jo teisėtą buvimą Lietuvos Respublikoje prašymo įregistruoti santuoką padavimo metu patvirtinantį dokumentą.

 Kai prašymas įregistruoti santuoką pateikiamas registruotu paštu ar per kurjerį, civilinės metrikacijos įstaigai ar konsulinei įstaigai kartu su šiuo prašymu, pasirašytu abiejų norinčių susituokti asmenų, pateikiamos jų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijos, taip pat – Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių 65 ir 67 punktuose nurodyti dokumentai ar jų kopijos (jei taikoma). Elektroninio ryšio priemonėmis pateikiamas prašymas įregistruoti santuoką turi būti pasirašytas abiejų norinčių susituokti asmenų ir suskaitmenintas, kartu su juo turi būti pateikti suskaitmeninti tų asmenų asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai ir šių taisyklių 65 ir 67 punktuose nurodyti dokumentai (jei taikoma). Iki santuokos registravimo civilinės metrikacijos įstaigai ar konsulinei įstaigai turi būti pateikti prašymo įregistruoti santuoką ir prie šio prašymo pridėtų dokumentų originalai arba jų kopijos, patvirtintos šių taisyklių 18 punkte nustatyta tvarka. Šių dokumentų nepateikus, santuoka neregistruojama.

Civilinės metrikacijos įstaiga arba konsulinė įstaiga, priimdama prašymą įregistruoti santuoką, privalo norinčius susituokti asmenis supažindinti su Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.12–3.17 straipsniuose nustatytomis santuokos sudarymo sąlygomis ir santuokos registravimo tvarka, taip pat išaiškinti santuokos teisines pasekmes, jų, kaip būsimų sutuoktinių ir tėvų, teises bei pareigas ir įspėti dėl atsakomybės už kliūčių santuokai sudaryti nuslėpimą. Priėmus prašymą, norintys susituokti asmenys taip pat informuojami apie prašymo įregistruoti santuoką padavimo fakto privalomą viešą paskelbimą. Kai prašymas įregistruoti santuoką pateikiamas registruotu paštu, per kurjerį ar elektroninio ryšio priemonėmis, norintys susituokti asmenys privalo savarankiškai susipažinti su šiame punkte nurodyta informacija.

Kai santuoką registruoja civilinės metrikacijos įstaiga, santuokos registravimo ceremonija gali būti organizuojama civilinės metrikacijos įstaigos patalpose arba savivaldybės tarybos nustatytose reprezentacinėse vietose santuokoms registruoti (toliau – reprezentacinės vietos). Jeigu reprezentacinės vietos nėra nustatytos, santuokos registravimo ceremonija gali būti organizuojama norinčių susituokti asmenų pasirinktoje vietoje, jei tai neprieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei, nekelia pavojaus gyvybei ar sveikatai. Ši vieta turi būti civilinės metrikacijos įstaigos, registruojančios santuoką, aptarnaujamos savivaldybės teritorijoje. Apie santuokos registravimo vietą pažymima santuokos sudarymo įrašo skiltyje „Pastabos".

Jeigu vienas iš norinčių susituokti asmenų serga ir jo ligą patvirtina asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduotas dokumentas, gyvenamosios patalpos ar stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos buvimo vietos civilinės metrikacijos įstaiga gali registruoti santuoką sergančiojo gyvenamojoje patalpoje arba stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje. Jeigu vienas iš norinčių susituokti asmenų yra laisvės atėmimo vietoje, pateikus tai patvirtinantį dokumentą, santuoką registruoja laisvės atėmimo vietos buvimo vietos civilinės metrikacijos įstaiga.

Apie santuokos registravimo vietą pažymima santuokos sudarymo įrašo skiltyje „Pastabos".

Jeigu prašymas įregistruoti santuoką paduotas kitoje civilinės metrikacijos įstaigoje, norintys susituokti asmenys turi susitarti su sergančiojo gyvenamosios patalpos, stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos ar laisvės atėmimo vietos buvimo vietos civilinės metrikacijos įstaiga dėl santuokos registravimo datos ir valandos. Santuoka registruojama, jeigu nuo prašymo įregistruoti santuoką padavimo dienos praėjo šių taisyklių 72 punkte nustatyti terminai.

Santuokos registravimo laikas paskiriamas susitarus su norinčiais susituokti asmenimis. Kai prašymas įregistruoti santuoką pateikiamas registruotu paštu, per kurjerį ar elektroninio ryšio priemonėmis, norintys susituokti asmenys informuojami apie paskirtus santuokos registravimo datą, laiką ir vietą. Santuoka registruojama praėjus ne mažiau kaip vienam mėnesiui nuo prašymo įregistruoti santuoką  padavimo dienos.

Esant Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymo 18 straipsnyje nurodytoms priežastims, santuoka gali būti registruojama nepraėjus vienam mėnesiui, bet praėjus ne mažiau kaip dviem savaitėms nuo prašymo įregistruoti santuoką padavimo dienos. Tokiu atveju norintys susituokti asmenys civilinės metrikacijos įstaigai ar konsulinei įstaigai turi pateikti tam tikros  institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį nurodytą svarbią priežastį.

Šiame punkte nurodytas santuokos registravimo terminas pradedamas skaičiuoti kitą dieną po to, kai prašymas įregistruoti santuoką su visais reikalingais dokumentais gaunamas civilinės metrikacijos įstaigoje arba konsulinėje įstaigoje.

Apie prašymą įregistruoti santuoką skelbiama viešai ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki santuokos registravimo dienos.

Apie prašymą įregistruoti santuoką skelbiama viešai savivaldybės ar konsulinės įstaigos interneto svetainėje (prireikus – ir kitais civilinės metrikacijos įstaigos ar konsulinės įstaigos pasirinktais būdais).

Skelbime apie prašymą įregistruoti santuoką nurodomi norinčių susituokti asmenų vardai, pavardės, gimimo datos ir būsimos santuokos registravimo data ir valanda.

Prašymas įregistruoti santuoką netenka galios, jeigu bent vienas iš jį padavusių asmenų nustatytu laiku neatvyksta įregistruoti santuokos arba šis prašymas atsiimamas.

Jeigu norintys susituokti nustatytu laiku negali atvykti registruoti santuokos dėl svarbių priežasčių, jie iki paskirtos santuokos registravimo dienos apie tai turi pranešti civilinės metrikacijos įstaigai ar konsulinei įstaigai ir susitarti dėl kitos santuokos registravimo datos ir valandos.

Prieš santuokos registravimą civilinės metrikacijos įstaiga ar konsulinė įstaiga dar kartą privalo patikrinti, ar yra įvykdytos visos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.12–3.17 straipsniuose nustatytos santuokos sudarymo sąlygos.

Santuoka registruojama dalyvaujant norintiems susituokti asmenims ir dviem liudytojams. Liudytojais turi būti pilnametystės sulaukę veiksnūs asmenys.

Santuokos registravimo ceremonija organizuojama atsižvelgiant į susiklosčiusias tradicijas ir papročius. Santuokos registravimo procedūra atliekama lietuvių kalba.

Valstybės rinkliavos dydis:

30 EUR už santuokos įregistravimą Civilinės metrikacijos skyriuje.

70 EUR už santuokos įregistravimą norinčiųjų susituokti pasirinktoje vietoje.

4,30 EUR už santuokos sudarymo įrašą liudijantį išrašą.

4,30 EUR už daugiakalbės standartinės formos pagal 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 (OL 2016 L 200, p. 1), išdavimą

Sąskaitos numeris – LT247300010112394300

Įmokos kodas – 52891

Informacija atnaujinta 2022-08-24 14:14