Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Ūkininko ūkis

SVARBU: įregistruodamas ūkininko ūkį asmuo įgyja žemės ūkio veiklos subjekto statusą, kuriam atsiranda prievolė mokėti mokesčius ir kuris negali gauti bedarbio statuso ar kitų socialinių garantijų.

PRIVALOMI DUOMENYS REGISTRUOJANT ŪKININKO ŪKĮ

Ūkininko ūkyje (toliau – ūkis) privalomai turi būti nurodyti šie duomenys:

 • Ūkininko duomenys – fizinio asmens kodas, vardas ir pavardė, gyvenamosios vietos adresas, telefono Nr., el. pašto adresas.
 • Pasirengimą ūkininkauti nurodantys duomenys (išsilavinimas žemės ūkio srityje arba baigti pasirengimo ūkininkauti kursai, arba turėti 3 metų darbo stažą žemės ūkyje, jeigu tai  asmuo vyresnis nei 50 m.).
 • Ūkio adreso duomenys – žemės sklypo unikalus Nr. ar valstybinės žemės ploto duomenys. Žemės sklypo paskirtis turi būti žemės ūkio arba miškų ūkio, arba vandens ūkio.
 • Pagrindinė veikla – pasirenkama iš klasifikatoriaus (EVRK 2 red.). Pagrindinė veikla pasirenkama tik iš klasifikatoriaus A sektoriaus.

Kiti duomenys ūkyje nurodomi ūkininko nuožiūra.

BENDRI REIKALAVIMAI ŪKIO ĮREGISTRAVIMUI

 • Įregistruoti ūkį gali tik sulaukęs pilnametystės, t. y. aštuoniolikos metų, fizinis asmuo, įregistruotas LR gyventojų registre;
 • Ūkininkas arba jo ūkio partneris privalo turėti išsilavinimą žemės ūkio srityje arba baigti pasirengimo ūkininkauti kursus, arba turėti 3 metų darbo stažą žemės ūkyje, jeigu tai asmuo vyresnis nei 50 m. Ūkininkavimo veiklos patirtis nustatoma:

pagal turimus pasėlių deklaravimo, gyvulių ženklinimo, žemės ūkio produkcijos realizavimo dokumentus;

pagal ūkininko ar žemės ūkio įmonės išduotą pažymą apie darbą ūkininko ūkyje ar žemės ūkio įmonėje, pateikiant pagrindimo dokumentus (pvz., darbo sutarčių, paslaugų sutarčių, paslaugų teikimo kvito kopijas, kt.);

pagal ūkininko išduotą pažymą ūkininko šeimos nariui apie darbą ūkininko ūkyje.

Jei žemės ūkio veikla (deklaruojami pasėliai, ženklinami gyvuliai, realizuojama žemės ūkio produkcija) buvo vykdoma sutuoktinio vardu ir sutuoktinis yra miręs, žemės ūkio veiklos patirtis nustatoma pagal seniūnijos išduotą pažymą.

 • Vieno asmens vardu gali būti įregistruotas tik vienas ūkis. Tas pats asmuo gali būti kelių ūkininkų partneriu.
 • Jei ūkyje bus registruotas partneris, sudaroma rašytinė jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis, kurią pasirašo visi ūkininko partneriai. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties kopija turi būti pridėta prie prašymo. Jei partneris sutuoktinis, užtenka jo prašymo registre nurodyto jį partneriu.
 • Ūkis registruojamas savivaldybėje, kurios teritorijoje yra ūkio žemė. Jeigu ūkio žemė yra keliose savivaldybėse, ūkis registruojamas vienoje iš jų ūkininko pasirinkimu.
 • Vienas iš žemės sklypų, esančių pasirinktos savivaldybės teritorijoje, nurodomas ūkio adresu, jo duomenys įrašomi į ūkio įregistravimo pažymėjimą.
 • Ūkininkas žemės ūkio veiklai naudoja nuosavybės teise turimą ir (arba) nuomos, panaudos ar kitais pagrindais valdomą žemės ūkio arba miškų ūkio, arba vandens ūkio paskirties žemę.
 • Mirus ūkininkui dėl ūkio perregistravimo arba išregistravimo turi kreiptis ūkininko įpėdinis.
 • Papildomos ekonominės veiklos rūšis pasirenkamos iš klasifikatoriaus (EVRK 2 red.) neapsiribojant A sektoriumi.
 • Jei ūkininkas užsiima kaimo turizmu, taikoma išimtis ir ūkyje gali nebūti veiklos rūšių iš A sektoriaus.
 • Už ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo išdavimą yra imama valstybės nustatyta rinkliava.*

*– rinkliava už pažymėjimą – 12,00 Eur mokama Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752. Įmokos kodas nurodytas http://www.vmi.lt/cms/imoku-kodai#savivaldybes, lentelėje "Valstybės rinkliavos" - "Už kitas paslaugas, įskaitomas į savivaldybės biudžetą", 530XX, kur XX savivaldybės, kurioje registruojamas ūkis, kodas.

Į KĄ ATKREIPTI DĖMESĮ VYKDANT PRAŠYMĄ REGISTRUOTI ŪKĮ / ATNAUJINTI ŪKIO DUOMENIS / IŠREGISTRUOTI ŪKĮ

 • Prašymą (įregistruoti / atnaujinti / išregistruoti) turi pateikti ūkininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jeigu prašymą teikia įgaliotas asmuo, prašyme, be ūkininko duomenų, nurodomi ir jo duomenys.
 • Įregistravimo / atnaujinimo prašyme turi būti nurodyti atitinkami ūkio duomenys, kuriuos ūkininkas pageidauja įtraukti į ūkio duomenis: partneris, papildomos veiklos rūšys, žemės sklypai ir t. t.
 • Asmeniui prašyme nurodžius tam tikrus duomenis, kurie nėra sutikrinami su kitomis išorinėmis informacinėmis sistemomis, prie prašymo turi būti pridėtos atitinkamos dokumentų kopijos (pav., jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties, įgalioto asmens įgaliojimą patvirtinančio dokumento, valstybinės žemės ploto naudojimo teisės patvirtinimo dokumento, neregistruotos nuomos / panaudos sutarčių ir t. t.).
 • Įregistravus ūkį, ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimą ūkininkas atsiima ūkį įregistravusioje savivaldybėje.

Kur kreiptis Šiaulių rajono gyventojams?

Į Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistę Jolitą Zakrę tel.: (8 41)  596 676, Vilniaus 324, Vijoliai;
vyr. specialistę Danutę Sitnikienę tel.: (8 41)  596 675, Vilniaus 324, Vijoliai.

Informacija atnaujinta 2022-03-14 15:27