Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Darbo grupės ir komisijos

 TARYBOS

 • Šiaulių rajono savivaldybės sporto taryba

 • Šiaulių rajono savivaldybės nuolatinė jaunimo reikalų taryba

 • Šiaulių rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba

 • Šiaulių rajono visuomeninės kultūros taryba

 • Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba (2 metų laikotarpiui)

 • Šiaulių rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba

 • Šiaulių rajono verslo taryba

 KOMISIJOS

 • Eismo saugumo komisija

 • Šiaulių rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisija

 • Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo komisija
 • Nuolatinė komisija smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programos lėšoms panaudoti
 • Užimtumo didinimo programos rengimo ir įgyvendinimo komisija
 • Savivaldybės nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame aukcione komisija
 • Teritorijų planavimo komisija
 • Būsto problemoms spręsti komisija
 • Šiaulių rajono savivaldybės kultūros ir meno premijų skyrimo komisijos
 • Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaikų nukreipimo į Šiaulių miesto ikimokyklines ugdymo įstaigas komisija

 • Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisija

 • Vietinės reikšmės kelių ir gatvių (su žvyro danga) defektams nustatyti ir greideriavimo kokybei patikrinti komisija
 • Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos priežiūros ir kontrolės komisija
 • Nuolatinė komisija pasiūlymams pateikti apie nereikalingą arba netinkamą (negalimą) naudoti nekilnojamą turtą 
 • Nuolatinė komisija pasiūlymams pateikti apie nereikalingą arba netinkamą (negalimą) naudoti ilgalaikį (išskyrus nekilnojamą) turtą ir trumpalaikį turtą (atsargoms) 
 • Nuolatinė komisija ilgalaikiam turtui nurašyti 
 • Nuolatinė komisija trumpalaikiam turtui (atsargoms) perduoti, nurašyti 
 • Turto ir įsipareigojimų vertinimo nuolatinė komisija ilgalaikiam turtui, trumpalaikiam turtui (atsargoms) (išskyrus aukcionuose parduodamoms materialinėms vertybėms) vertinti 
 • Turto ir įsipareigojimų vertinimo nuolatinė komisija aukcionuose parduodamoms materialinėms vertybėms įvertinti 
 • Nuolatinė komisija turto, išskyrus nekilnojamuosius daiktus, pardavimo viešame aukcione organizuoti ir vykdyti  
 • Nuolatinė komisija reprezentacinėms ir Savivaldybės mero fondo išlaidoms nurašyti 
 • Nuolatinė komisija antspaudams nurašyti ir sunaikinti 
 • Turto ir įsipareigojimų vertinimo nuolatinė komisija ilgalaikiams ir trumpalaikiams įsipareigojimams, gautinoms ir mokėtinoms sumoms vertinti 
 • Strateginio planavimo Šiaulių rajono savivaldybėje priežiūros komisija
 • Kaimo plėtros lėšų panaudojimo komisija
 • Šiaulių rajono savivaldybės būsto pritaikymo neįgaliesiems komisija
 • Šiaulių rajono savivaldybės socialinės paramos skyrimo komisija
 • Šiaulių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų, viešųjų įstaigų ir uždarųjų akcinių bendrovių, kurių savininkė yra Šiaulių rajono savivaldybė, vadovų veiklos stebėsenai Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo įgyvendinimo srityje vykdyti komisija
 • Šiaulių rajono savivaldybės asmenų, įtariamų, kad serga užkrečiamosiomis ligomis, turėjusių sąlytį ir sukėlėjų nešiotojų būtinojo hospitalizavimo ir (ar) izoliavimo gydytojų specialistų komisija
 • Savivaldybės administracijos nuolatinė komisija Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų skyrimo prašymams nagrinėti ir pasiūlymams teikti 
 • Susisiekimo komunikacijų ir jų inžinerinių tinklų statybos, rekonstravimo ir kapitalinio remonto, dalyvaujant fiziniams ir juridiniams asmenims, paraiškų vertinimo komisija
 • Šiaulių rajono savivaldybės autobusų maršrutų koordinavimo komisija
 • Šiaulių rajono tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimo lėšoms panaudoti komisija
 • Šiaulių rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisija
 • Šiaulių rajono savivaldybės reguliarių vietinio susiekimo maršrutų 1 km ridos savikainos pokyčių įvertinimo komisija
 • Šiaulių rajono nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimo lėšoms panaudoti komisija
Šiaulių rajono kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenių veiklos rėmimo programos lėšoms panaudoti komisija
•  Nuolatinės viešųjų pirkimų komisijos
Šiaulių  rajono savivaldybės Nuolatinė komisija medžiojamųjų gyvūnų padarytai  žalai apskaičiuoti
Šiaulių rajono savivaldybės medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonėms įvertinti komisija
Šiaulių rajono savivaldybės komisiją medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti komisija
Šiaulių rajono savivaldybės tarpinstitucinė grupė

Komisija pasiūlymams, susijusiems su kelių remontu, priežiūra ir lėšų paskirstymu, nagrinėti

• Šiaulių rajono savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo komisija

Nuolatinė komisija (vidinių sandorių nagrinėjimui)

• Šiaulių rajono želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija
Komisija Šiaulių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą mokėtojų duomenų bazei tikslinti
Šiaulių rajono švietimo įstaigų aplinkosauginio švietimo ir ugdymo projektų vertinimo komisija

Šiaulių rajono savivaldybės audito ir kontrolės tarnybos vadovo (savivaldybės kontrolieriaus) tarnybinės veiklos komisija

Šiaulių rajono savivaldybės mero sudaroma darbo grupė siūlymams dėl Savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinio darbo užmokesčio pastoviosios ir kintamosios dalies dydžio nustatymo pateikti
Šiaulių rajono savivaldybės komisija lengvatoms verslo subjektams nustatyti už nekilnojamojo turto, žemės, valstybinės žemės nuomos, patalpų iš Šiaulių rajono savivaldybės nuomos mokesčius ir rinkliavą už išorinę reklamą
Atrankos į Šiaulių rajono savivaldybės valdomų uždarųjų akcinių bendrovių valdybų nepriklausomus narius komisija
Asmens siuntimo pas nedirbančių asmenų atvejo vadybininką komisijos seniūnijose

Socialinių paslaugų įstaigų, turinčių teisę vykdyti atvejo vadybos funkcijas  ir koordinuoti atvejo vadybos procesus,  sąrašas

Šiaulių rajono savivaldybės socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisija
Šiaulių rajono savivaldybės kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisija 2019–2023 metų IX šaukimo Šiaulių rajono savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui
Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje individualiose valdose susidarančių buitinių nuotekų tvarkymui tikrinti komisija
Darbo grupė UAB Kuršėnų autobusų parko pasiūlymui ir ekonominiam jo pagrindimui įvertinti
Šiaulių rajono savivaldybės administracijos seniūnijų tarpinstitucinės grupės
Šiaulių rajono savivaldybės skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo vertinimo komisija 
Komisija esamai padėčiai Šiaulių rajono savivaldybės vandentvarkos srityje įvertinti
Nuolatinė komisija prašymams dėl žemės sklypo pagrindinės naudojimo paskirties ir (ar) būdo pakeitimo nagrinėti

 

Informacija atnaujinta 2021-09-16 09:30