Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Darbo grupės ir komisijos

 TARYBOS

 • Šiaulių rajono savivaldybės sporto taryba

 • Šiaulių rajono savivaldybės nuolatinė jaunimo reikalų taryba

 • Šiaulių rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba

 • Šiaulių rajono visuomeninės kultūros taryba

 • Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba (2 metų laikotarpiui)

 • Šiaulių rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba (3 metų laikotarpiui)

 • Šiaulių rajono verslo taryba

 KOMISIJOS

 • Eismo saugumo komisija

 • Šiaulių rajono savivaldybės ekstremalių situacijų operacijų centras

 • Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo komisija
   

   Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo komisijos sekretoriaus paskyrimas

 • Nuolatinė komisija smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programos lėšoms panaudoti
 • Užimtumo didinimo programos rengimo ir įgyvendinimo komisija
 • Savivaldybės nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame aukcione komisija
 • Teritorijų planavimo komisija
 • Būsto problemoms spręsti komisija
 • Šiaulių rajono savivaldybės kultūros ir meno premijų skyrimo komisijos

 • Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisija

 • Nuolatinė komisija pasiūlymams pateikti apie nereikalingą arba netinkamą (negalimą) naudoti nekilnojamą turtą 
 • Nuolatinė komisija pasiūlymams pateikti apie nereikalingą arba netinkamą (negalimą) naudoti ilgalaikį (išskyrus nekilnojamą) turtą ir trumpalaikį turtą (atsargoms) 
 • Nuolatinė komisija ilgalaikiam turtui nurašyti
 • Nuolatinė komisija trumpalaikiam turtui (atsargoms) perduoti, nurašyti 
 • Turto ir įsipareigojimų vertinimo nuolatinė komisija ilgalaikiam turtui, trumpalaikiam turtui (atsargoms) (išskyrus aukcionuose parduodamoms materialinėms vertybėms) vertinti 
 • Turto ir įsipareigojimų vertinimo nuolatinė komisija aukcionuose parduodamoms materialinėms vertybėms įvertinti 
 • Nuolatinė komisija turto, išskyrus nekilnojamuosius daiktus, pardavimo viešame aukcione organizuoti ir vykdyti  
 • Nuolatinė komisija reprezentacinėms ir Savivaldybės mero fondo išlaidoms nurašyti 
 • Nuolatinė komisija antspaudams nurašyti ir sunaikinti 
 • Turto ir įsipareigojimų vertinimo nuolatinė komisija ilgalaikiams ir trumpalaikiams įsipareigojimams, gautinoms ir mokėtinoms sumoms vertinti 
 • Strateginio planavimo Šiaulių rajono savivaldybėje priežiūros komisija
 • Kaimo plėtros lėšų panaudojimo komisija
 • Šiaulių rajono savivaldybės būsto pritaikymo komisija
 • Šiaulių rajono savivaldybės socialinės paramos skyrimo komisija
 • Šiaulių rajono savivaldybės asmenų, įtariamų, kad serga užkrečiamosiomis ligomis, turėjusių sąlytį ir sukėlėjų nešiotojų būtinojo hospitalizavimo ir (ar) izoliavimo gydytojų specialistų komisija
 • Savivaldybės nuolatinę komisiją Šiaulių rajono savivaldybės mero rezervo lėšų skyrimo prašymams nagrinėti ir  pasiūlymams teikti
 • Šiaulių rajono savivaldybės autobusų maršrutų koordinavimo komisija
 • Šiaulių rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisija
 • Šiaulių rajono savivaldybės reguliarių vietinio susiekimo maršrutų 1 km ridos savikainos pokyčių įvertinimo komisija
 • Šiaulių rajono nevyriausybinių organizacijų prašymų ir paraiškų vertinimo komisija 
Šiaulių rajono kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenių prašymų ir paraiškų vertinimo komisija
•  Nuolatinės viešųjų pirkimų komisijos
Šiaulių  rajono savivaldybės Nuolatinė komisija medžiojamųjų gyvūnų padarytai  žalai apskaičiuoti
Šiaulių rajono savivaldybės medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonėms įvertinti komisija
Šiaulių rajono savivaldybės komisiją medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti komisija

Šiaulių rajono religinių bendruomenių ir bendrijų  paraiškų vertinimo komisija

Šiaulių rajono savivaldybės tarpinstitucinė grupė

Komisija pasiūlymams, susijusiems su kelių statyba, rekonstravimu, remontu, priežiūra ir lėšų paskirstymu, nagrinėti

• Šiaulių rajono savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo komisija

Nuolatinė komisija (vidinių sandorių nagrinėjimui)

Nuolatinė Šiaulių rajono želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisija
Komisija Šiaulių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą mokėtojų duomenų bazei tikslinti
Šiaulių rajono švietimo įstaigų aplinkosauginio švietimo ir ugdymo projektų vertinimo komisija

Šiaulių rajono savivaldybės audito ir kontrolės tarnybos vadovo (savivaldybės kontrolieriaus) tarnybinės veiklos komisija

Asmens siuntimo pas nedirbančių asmenų atvejo vadybininką komisijos seniūnijose
Šiaulių rajono savivaldybės socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisija
Šiaulių rajono savivaldybės kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisija 2023–2027 metų X šaukimo Šiaulių rajono savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui
Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje individualiose valdose susidarančių buitinių nuotekų tvarkymui tikrinti komisija
Šiaulių rajono savivaldybės administracijos seniūnijų tarpinstitucinės grupės
Šiaulių rajono savivaldybės skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo vertinimo komisija 
Nuolatinė komisija prašymams dėl žemės sklypo pagrindinės naudojimo paskirties ir (ar) būdo pakeitimo nagrinėti
Šiaulių rajono savivaldybės dalyvaujamojo biudžeto rengimo darbo grupė
Nuolatinė komisija negyvenamųjų pastatų ir patalpų viešajam nuomos konkursui organizuoti
Šiaulių rajono savivaldybės istorinės atminties įamžinimo darbo grupė
Nuolatinė komisija nagrinėti Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų skundus dėl galimo smurto ir priekabiavimo
Savivaldybės administracijos seniūnijų socialinės paramos klausimams spręsti komisijos
Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo komisija
Gatvių pavadinimų (Šiaulių kraštui nusipelniusių žmonių pavardžių, vietovardžių, vandenvardžių, kultūros paveldo objektų ir kt.), kuriais būtų pavadintos gatvės Šiaulių rajono savivaldybėje, parinkimo komisija
Šiaulių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų, viešųjų įstaigų ir uždarųjų akcinių bendrovių, kurių savininkė yra Šiaulių rajono savivaldybė, vadovų veiklos Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo įgyvendinimo srityje stebėsenos komisija
Nuolatinė Šiaulių rajono savivaldybės valdomų uždarųjų akcinių bendrovių strateginių tikslų ir veiklos rezultatų vertinimo darbo grupė
Sportininkų, reprezentuojančių Šiaulių rajoną, ir aukšto meistriškumo sporto programų vertinimo komisija
Nuolatinė Šiaulių rajono sodininkų bendrijų rėmimo specialiosios programos lėšoms panaudoti komisija Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2023–2027 metų kadencijos laikotarpiui
Šiaulių rajono turizmo plėtros strategijos 2022–2028 metams įgyvendinimo priežiūros komisija
Šiaulių rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo priežiūros komisija
Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos teikimo komisija

Šiaulių rajono savivaldybės fizinio aktyvumo ir sporto projektų vertinimo 2024–2025 metais komisija

 

Informacija atnaujinta 2024-04-18 08:41