Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Teisės aktai

NUORODOS Į TEISĖS AKTUS :

Lietuvos Respublikos Konstitucija (29 str.) https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.47BB952431DA/asr

Lietuvos Respublikos administracinės teisės pažeidimų kodeksas http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=1985&p_d=17317

Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f6d686707e7011e6b969d7ae07280e89/asr

        26 str. Darbuotojų lyčių lygybė ir nediskriminavimas kitais pagrindais

        33 str. 4 dalis. Darbo sutarties turinys

        41 str. 1 dalis. Darbo sutarties šalių ikisutartiniai santykiai

        140 str. 6 dalis. Darbo užmokesčio nustatymas

Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0CC6CB2A9E42/asr

Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.746227138BCB/asr

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. liepos 28 d. įsakymas Nr. A1-507 ,,Dėl Lygių galimybių įgyvendinimo 2024–2026 metų veiksmų plano patvirtinimo”  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ecaf9b702d7111ee9de9e7e0fd363afc

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos nuostatai https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.76E975C5F5FB

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-01-31 įsakymas A-133 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS LYGIŲ GALIMYBIŲ 2023–2024 METŲ VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO“

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Informacija atnaujinta 2023-08-01 13:25