Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Privatūs interesai

INFORMACIJA APIE APRIBOJIMUS PASIBAIGUS TARNYBAI PATEIKIMO

DOVANĄ PRIIMTI AR MANDAGIAI ATSISAKYTI – PATARIA VTEK

PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARAVIMAS NUO 2020-01-01

PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARAVIMAS 

Privačių interesų deklaravimo tikslas – ginti visuomenės interesą, užkirsti kelią piktnaudžiavimui tarnyba. Taip pat tai įrankis, apsaugantis deklaruojančių asmenų bei įstaigų reputaciją. Todėl privalome į privačių interesų deklaravimą žiūrėti ypač atsakingai, o kilus neaiškumų, nedelsiant konsultuotis su atsakingu asmeniu už privačių interesų deklaravimą ar Vyriausiąja tarnybinės etikos komisija.

Interesų konfliktas – situacija, kai deklaruojantis asmuo, atlikdamas tarnybines pareigas ar vykdydamas tarnybinį pavedimą, turi priimti ar dalyvauti priimant sprendimą arba įvykdyti pavedimą, kurie susiję ir su jo privačiais interesais.

Privatūs interesai – deklaruojančio asmens (ar jam artimo asmens) suinteresuotumas asmenine turtine ar neturtine nauda, deklaruojančio asmens (ar jam artimo asmens) moralinė skola, moralinis įsipareigojimas ar kitas panašaus pobūdžio interesas deklaruojančiam asmeniui atliekant tarnybines pareigas. Privatūs interesai deklaruojami Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai arba kitiems Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (toliau – VPIDĮ) 5 straipsnyje nurodytiems subjektams pateikiant privačių interesų deklaraciją. Už deklaracijoje pateiktų duomenų tikrumą atsako deklaruojantis asmuo.

Artimi asmenys – deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka (toliau – partneris), taip pat jų ir deklaruojančio asmens tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai.

Deklaruoti privačius interesus privalu, jei:

  • esate valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo ar einate atitinkamas pareigas, nustatytas VPIDĮ 4 straipsnio 3 dalyje;
  • pretenduojate dirbti valstybinėje tarnyboje ir šią deklaraciją reikalauja pateikti į darbą priimanti institucija ar įstaiga;
  • kandidatuojate rinkimuose į Seimo narius, Respublikos Prezidentus, Europos Parlamento narius, savivaldybių tarybų narius.

Pažymima, kad:

  • privačių interesų deklaravimas yra tęstinis procesas (ne metinis, nesusijęs su pajamų ir turto deklaravimu);
  • deklaracijos pateikiamos nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po deklaruojančio asmens statuso įgijimo dienos;
  • deklaruoti reikia aktualius, VPIDĮ 6 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytus duomenis;
  • jei deklaruotini duomenys pasikeitė, deklaruojantis asmuo privalo patikslinti deklaraciją nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų pasikeitimo dienos;
  • deklaravimo pareigą turi visi viešųjų pirkimų perkančiojo subjekto pirkimų komisijų nariai; asmenys, perkančiojo subjekto vadovo paskirti atlikti supaprastintus pirkimus; ekspertai, dalyvaujantys perkančiojo subjekto atliekamų pirkimų procedūrose; viešojo pirkimo, vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiojo subjekto atliekamo pirkimo, koncesijos iniciatoriai.

Nepateikę deklaracijos, neturi teisės dalyvauti pirkimų procedūrose ir turės būti atšaukti iš atitinkamų pareigų (VPIDĮ 5 straipsnio 6 dalis).

Teisės aktai:

Metodinės rekomendacijos Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų etikos komisijoms dėl savivaldybių merų ir savivaldybių tarybų narių elgesio atitikties Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso nuostatoms vertinimo

Rekomendacinės gairės savivaldybių tarybų nariams dėl galimų interesų konfliktų valdymo

Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo  įstatymas

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2020 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. KS-176 ,,Dėl Privačių interesų derinimo formos bei jos pildymo, tikslinimo, papildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2019 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. KS-270 ,,Dėl Privačius interesus deklaruojančio asmens pareikšto nusišalinimo nepriėmimo kriterijų patvirtinimo“

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2023 m. gegužės 10 d. sprendimo Nr. KS-84 ,,Dėl Rekomendacijos dėl savivaldybės mero ir savivaldybės tarybos narių nusišalinimo tvarkos patvirtinimo“

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2020 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. KS-177 ,,Dėl Duomenų apie deklaruojančiųjų asmenų nepriimtus nusišalinimus ir institucijos ar įstaigos vadovo nusišalinimus ar nušalinimus pateikimo Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai tvarkos aprašo patvirtinimo“

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. KS-339 ,,Dėl Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto vadovų, pirkimo komisijos narių, asmenų, perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto vadovo paskirtų atlikti supaprastintus pirkimus, pirkimų procedūrose dalyvaujančių ekspertų ir pirkimų iniciatorių nusišalinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimas Nr. KS-340 ,,Dėl pirkimuose kylančių interesų konfliktų nustatymo gairių patvirtinimo“

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2021 m. lapkričio 24 d. sprendimas Nr. KS-332 ,,Dėl rekomendacijų dėl Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo laikymosi kontrolės ir priežiūros patvirtinimo“

Savivaldybės teisės aktai:

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. vasario 7 d. įsakymas Nr. A-190 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ ATŽVILGIU VYKDYTOS LOBISTINĖS VEIKLOS DEKLARAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. A-2434 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ ANTIKORUPCINIO ELGESIO KODEKSO PATVIRTINIMO

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 3 d. įsakymas Nr. A-512 ,,Dėl Dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, bei reprezentacinių dovanų vertinimo ir saugojimo Šiaulių rajono savivaldybės administracijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. rugpjūčio 3 d. įsakymas Nr. A-1209 „DĖL VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“

Šiaulių rajono savivaldybės mero 2023 m. gegužės 11 d. potvarkis Nr. M-87 „DĖL PAREIGYBIŲ, KURIAS EINANTYS ASMENYS PRIVALO DEKLARUOTI PRIVAČIUS INTERESUS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. A-1035 "DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PAREIGŲ, KURIAS EINANTYS ASMENYS PRIVALO DEKLARUOTI PRIVAČIUS INTERESUS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“


Asmuo, paskirtas vykdyti Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi priežiūrą ir kontrolę, interesų konfliktų prevenciją, asmenų konsultavimą privačių interesų deklaravimo klausimais

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausioji specialistė

Donata Bukauskaitė

310 kab.

+370 41 59 66 43

donata.bukauskaite@siauliuraj.lt

 

INFORMACIJA APIE ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE VALSTYBINĖJE TARNYBOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ
NUSIŠALINIMO IR NUŠALINIMO ATVEJUS

2024 m.

I ketvirtis

     

 

INFORMACIJA APIE ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE VALSTYBINĖJE TARNYBOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ
NUSIŠALINIMO IR NUŠALINIMO ATVEJUS (2016–2023 metai)

2023 metai

2023 m. gruodžio mėn.

2023 m. lapkričio mėn.
2023 m. spalio mėn.
2023 m. rugpjūčio - rugsėjo mėn.
2023 m. liepos mėn.
2023 m. gegužės mėn.
2023 m. balandžio mėn.
2023 m. kovo mėn.
2023 m. vasario mėn.
2022 metai
2022 m. gruodžio mėn. 
2022 m. lapkričio mėn.
2022 m. spalio mėn.
2022 m. rugsėjo mėn.
2022 m. rugpjūčio mėn.
2022 m. liepos mėn.
2022 m. birželio mėn.
2022 m. gegužės mėn.
2022 m. balandžio mėn.
2022 m. kovo mėn.
2022 m. vasario mėn.
2022 m. sausio mėn.
2021 metai
2021 m. gruodžio mėn.
2021 m. lapkričio mėn.
2021 m. spalio mėn.
2021 m. rugsėjo mėn.
2021 m. liepos mėn.
2021 m. birželio mėn.
2021 m. gegužės mėn.
2021 m. balandžio mėn.
2021 m. kovo mėn.
2021 m. vasario mėn.
2021 m. sausio mėn.
2020 metai
2020 m. gruodžio mėn.
2020 m. lapkričio mėn.
2020 m. spalio mėn. 
2020 m. rugsėjo 8 d.
2020 m. rugsėjo 2 d.
2020 m. rugpjūčio mėn.
2020 m. liepos 7 d.
2020 m. birželio 2 d.
2020 m. gegužės 26 d.
2020 m. balandžio mėn. I dalis,  II dalis
2020 m. kovo mėn.
2020 m. vasario mėn.
2020 m. sausio mėn.
2019 metai
2019 m. gruodžio mėn.
2019 m. lapkričio mėn.
2019 m. spalio mėn.
2019 m. rugpjūčio – rugsėjo mėn.
2019 m. birželio – liepos mėn.
2019 m. gegužės mėn.
2019 m. balandžio mėn.
2019 m. kovo mėn.
2019 m. vasario mėn.
2019 m. sausio mėn.
2018 metai
2018 m. gruodžio mėn.
2018 m. rugpjūčio – rugsėjo – spalio mėn.
2018 m. birželio - liepos mėn.
2018 m. gegužės mėn.
2018 m. balandžio mėn.
2018 m. kovo mėn.
2018 m. vasario mėn.
2017 metai
2017 m. gruodžio mėn.
2016 metai
2016 m. gruodžio mėn.
2016 m. lapkričio mėn.
2016 m. spalio mėn.

2016 m. rugpjūčio – rugsėjo mėn.

2016 m. gegužės mėn.

2016 m. kovo mėn.

 

Informacija atnaujinta 2024-03-26 19:00