Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

CMAS teikiamos paslaugos

                   

Įstaigoje neaptarnaujami lankytojai, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.);

METRIKACIJOS IR GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO INFORMACINĖ SISTEMA

 Skyriaus paskirtis: 

- Registruoti gimimą, santuokos sudarymą, santuokos nutraukimą, įvaikinimą, tėvystės pripažinimą, tėvystės (motinystės) nustatymą, nuginčijimą, vardo, pavardės, tautybės pakeitimą, mirtį, įtraukti į apskaitą bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytas santuokas, užsienio valstybėse sudarytus civilinės būklės aktus, papildyti, pakeisti, ištaisyti, anuliuoti, atkurti civilinės būklės aktų įrašus,  civilinės būklės aktų įrašų nuorašus, išrašus, kopijas, pažymas apie šeiminę padėtį asmenims, ketinantiems registruoti santuoką užsienio valstybėje.

Skyriaus uždaviniai: 

- Vykdyti valstybės deleguotą funkciją – registruoti civilinės būklės aktų įrašus.

- Užtikrinti civilinės būklės aktų įrašų registravimo teisėtumą.

- Organizuoti operatyvų ir teisingą Gyventojų registro duomenų bazės tvarkymą ir duomenų teikimą Gyventojų registro tarnybai bei kitiems valstybės registrams.

Skyriaus funkcijos: 

- Registruoja gimimą, santuoką, santuokos nutraukimą, mirtį, tėvystės pripažinimą ir nustatymą, įvaikinimą, vardo, pavardės ir tautybės pakeitimą.

- Išduoda civilinės būklės aktų įrašų nuorašus, išrašus, civilinės būklės aktų įrašų pažymėjimus, tarpininkauja gaunant juos iš kitų civilinės metrikacijos skyrių Lietuvoje, Lietuvos valstybės istorijos archyvo bei Lietuvos valstybės istorijos archyvo Civilinės metrikacijos dokumentų skyriaus.

- Įtraukia į apskaitą bažnyčios nustatyta tvarka ir užsienio valstybėse įregistruotas santuokas, vaikų, gimusių užsienio valstybėse, gimimus, užregistruotų užsienio valstybėse santuokų nutraukimus, užsienio valstybėse užregistruotas mirtis.

- Įstatymų nustatyta tvarka išduoda pažymas apie šeiminę padėtį asmenims, ketinantiems registruoti santuoką užsienio valstybėje.

- Priima asmenų prašymus dėl vardo, pavardės, tautybės pakeitimo, civilinės būklės aktų įrašų ištaisymo, papildymo, atkūrimo ir anuliavimo, tuo tikslu renka reikiamą medžiagą, rengia, tvirtina išvadas.

- Organizuoja pirminių civilinės būklės aktų įrašų, įrašytų rajone bei Skyriuje, ir kitų dokumentų registravimo knygų saugojimą.

- Saugo įrašytų pirmųjų civilinės būklės aktų įrašų egzempliorius, tvarko civilinės būklės aktų įrašų archyvą, kasmet sudaro civilinės būklės aktų įrašų abėcėlinį žurnalą, sudaro ir įriša civilinės būklės aktų įrašų knygas pagal įrašų rūšis.

- Įgyvendinant Skyriaus funkcijas, susirašinėja su kitomis civilinės metrikacijos įstaigomis civilinės būklės aktų įrašų įrašymo, keitimo, ištaisymo, atkūrimo, anuliavimo klausimais.

- Teikia metines veiklos ataskaitas Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijai apie įrašytus civilinės būklės aktų įrašus bei panaudotus (taip pat ir sugadintus) gimimo, santuokos, ištuokos, mirties liudijimų blankus, teikia statistines ataskaitas kitoms valstybinėms įstaigoms.

- Konsultuoja asmenis skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.

- Ruošia administracijos direktoriaus įsakymų, mero potvarkių, tarybos sprendimų projektus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.

- Priima, nagrinėja asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus.

- Vykdo kitais įstatymais, kitais norminiais teisės aktais, savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais pavestas funkcijas pagal skyriaus kompetenciją.

TEIKIAMOS VIEŠOSIOS IR (AR) ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS


PRAŠYMŲ FORMOS:

PRAŠYMAS ANULIUOTI CIVILINĖS BŪKLĖS ĮRAŠĄ;

PRAŠYMAS ATKURTI CIVILINĖS BŪKLĖS ĮRAŠĄ;

PRAŠYMAS PAKEISTI, IŠTAISYTI AR PAPILDYTI CIVILINĖS BŪKLĖS AKTĄ;

PRAŠYMAS IŠDUOTI CIVILINĖS BŪKLĖS AKTO ĮRAŠĄ LIUDIJANTĮ IŠRAŠĄ;

DEKLARACIJA APIE KLIŪČIŲ SUDARYTI SANTUOKĄ LIETUVOS RESPUBLIKOJE NEBUVIMĄ;

PRAŠYMAS ORGANIZUOTI SANTUOKOS CEREMONIJĄ NE CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS PATALPOSE;

PRAŠYMAS ĮREGISTRUOTI SANTUOKĄ;

PRAŠYMAS ĮREGISTRUOTI VAIKO GIMIMĄ;

PRAŠYMAS ĮREGISTRUOTI MIRTĮ;

PRAŠYMAS ĮTRAUKTI Į APSKAITĄ UŽSIENIO VALSTYBĖJE NUTRAUKTĄ SANTUOKĄ;

PRAŠYMAS ĮTRAUKTI Į APSKAITĄ UŽSIENIO VALSTYBĖJE ĮREGISTRUOTĄ GIMIMĄ;

PRAŠYMAS ĮTRAUKTI Į APSKAITĄ UŽSIENIO VALSTYBĖJE ĮREGISTRUOTĄ SANTUOKĄ;

PRAŠYMAS ĮTRAUKTI Į APSKAITĄ UŽSIENIO VALSTYBĖJE ĮREGISTRUOTĄ MIRTĮ;

PRAŠYMAS PAKEISTI VARDĄ IR (AR) PAVARDĘ;

PRAŠYMAS PAKEISTI VAIKO VARDĄ IR (AR) PAVARDĘ;

PRAŠYMAS IŠDUOTI PAŽYMĄ PATVIRTINANČIĄ KLIUČIŲ SUDARYTI SANTUOKĄ NEBUVIMĄ;

PRAŠYMAS DĖL ARCHYVO PAŽYMOS IŠDAVIMO;

PRAŠYMAS DĖL DOKUMENTŲ KOPIJŲ IŠDAVIMO;

PRAŠYMAS DĖL LIKVIDUOJAMO JURIDINIO ASMENS DOKUMENTŲ;

PRAŠYMAS SUSIPAŽINTI SU LIKVIDUOTŲ JURIDINIŲ ASMENŲ VEIKLOS DOKUMENTAIS;

PRAŠYMAS SUSIPAŽINTI SU SAVIVALDYBĖS VEIKLOS DOKUMENTAIS.

 

Informacija atnaujinta 2022-08-24 14:20