Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

CMAS teikiamos paslaugos

                   

Vadovaujantis Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. A-1733  „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos teikiamų administracinių paslaugų, kurių dėl jų specifikos negalima suteikti nuotoliniu būdu, sąrašo patvirtinimo“, kontaktiniu būdu paslaugas asmenims teikti, atsižvelgiant į rekomenduojamas valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi sąlygas, užtikrinant kitus valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytus visuomenės sveikatos saugos ir higienos ir kitus susijusius reikalavimus.

kontaktiniu būdu paslaugas asmenims teikti, atsižvelgiant į rekomenduojamas valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi sąlygas, užtikrinant kitus valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytus visuomenės sveikatos saugos ir higienos ir kitus susijusius reikalavimus, ir kai aptarnaujami ar paslaugomis naudojasi tik asmenys, atitinkantys vieną iš šių kriterijų (toliau – turintys Galimybių pasą):

 1. asmuo yra pasiskiepijęs viena iš šių COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų:
 2. praėjus vienai savaitei nuo „Comirnaty“ ar „Spikevax“ vakcinos antrosios dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą, išskyrus šio įsakymo 3.1.5 papunktyje nurodytą atvejį;

3.. praėjus 2 savaitėms nuo „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcinos dozės suleidimo;

 1. praėjus 4 savaitėms, bet ne daugiau kaip 13 savaičių nuo pirmos „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo, išskyrus šio įsakymo 3.1.5 papunktyje nurodytą atvejį;
 2. po antros „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą;
 3. praėjus 2 savaitėms nuo „Comirnaty“, „Spikevax“ ar „Vaxzevria“ vakcinos vienos dozės suleidimo asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu;
 4. praėjus vienai savaitei nuo „Comirnaty“ ar „Vaxzevria“ vakcinos antrosios dozės suleidimo, jei pirmajai skiepo dozei buvo naudojama „Vaxzevria“ vakcina, o antrajai – „Comirnaty“ vakcina arba atvirkščiai;
 5. asmuo persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir:
 6. diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu, o nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 210 dienų (bet ne anksčiau, nei asmeniui baigėsi paskirtos izoliacijos terminas), arba
 7. asmuo prieš mažiau nei 60 dienų yra gavęs teigiamą (kai nustatomi anti-S, anti-S1 arba anti-RBD IgG antikūnai prieš SARS-CoV-2) kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio imunologinio tyrimo atsakymą, išskyrus atvejus, kai serologinis tyrimas atliekamas po skiepijimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina;
 8. asmeniui, kuriam atliktas COVID-19 tyrimas, nustatytas neigiamas rezultatas,  – ne anksčiau nei prieš 48 valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atlikus SARS-CoV-2 PGR tyrimą;
 9. yra vaikas iki 16 metų.

Vyresni nei 6 metų amžiaus lankytojai privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias kaukes. Šis reikalavimas netaikomas neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį) Ši pareiga taikoma taip pat ir registruojant santuoką (kai santuokos sudarymo ceremonija organizuojama ir santuokos registravimo paslauga teikiama uždarose patalpose).

Įstaigoje neaptarnaujami lankytojai, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.);

METRIKACIJOS IR GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO INFORMACINĖ SISTEMA

 

 Skyriaus paskirtis: 

- Registruoti gimimą, santuokos sudarymą, santuokos nutraukimą, įvaikinimą, tėvystės pripažinimą, tėvystės (motinystės) nustatymą, nuginčijimą, vardo, pavardės, tautybės pakeitimą, mirtį, įtraukti į apskaitą bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytas santuokas, užsienio valstybėse sudarytus civilinės būklės aktus, papildyti, pakeisti, ištaisyti, anuliuoti, atkurti civilinės būklės aktų įrašus,  civilinės būklės aktų įrašų nuorašus, išrašus, kopijas, pažymas apie šeiminę padėtį asmenims, ketinantiems registruoti santuoką užsienio valstybėje.

Skyriaus uždaviniai: 

- Vykdyti valstybės deleguotą funkciją – registruoti civilinės būklės aktų įrašus.

- Užtikrinti civilinės būklės aktų įrašų registravimo teisėtumą.

- Organizuoti operatyvų ir teisingą Gyventojų registro duomenų bazės tvarkymą ir duomenų teikimą Gyventojų registro tarnybai bei kitiems valstybės registrams.

Skyriaus funkcijos: 

- Registruoja gimimą, santuoką, santuokos nutraukimą, mirtį, tėvystės pripažinimą ir nustatymą, įvaikinimą, vardo, pavardės ir tautybės pakeitimą.

- Išduoda civilinės būklės aktų įrašų nuorašus, išrašus, civilinės būklės aktų įrašų pažymėjimus, tarpininkauja gaunant juos iš kitų civilinės metrikacijos skyrių Lietuvoje, Lietuvos valstybės istorijos archyvo bei Lietuvos valstybės istorijos archyvo Civilinės metrikacijos dokumentų skyriaus.

- Įtraukia į apskaitą bažnyčios nustatyta tvarka ir užsienio valstybėse įregistruotas santuokas, vaikų, gimusių užsienio valstybėse, gimimus, užregistruotų užsienio valstybėse santuokų nutraukimus, užsienio valstybėse užregistruotas mirtis.

- Įstatymų nustatyta tvarka išduoda pažymas apie šeiminę padėtį asmenims, ketinantiems registruoti santuoką užsienio valstybėje.

- Priima asmenų prašymus dėl vardo, pavardės, tautybės pakeitimo, civilinės būklės aktų įrašų ištaisymo, papildymo, atkūrimo ir anuliavimo, tuo tikslu renka reikiamą medžiagą, rengia, tvirtina išvadas.

- Organizuoja pirminių civilinės būklės aktų įrašų, įrašytų rajone bei Skyriuje, ir kitų dokumentų registravimo knygų saugojimą.

- Saugo įrašytų pirmųjų civilinės būklės aktų įrašų egzempliorius, tvarko civilinės būklės aktų įrašų archyvą, kasmet sudaro civilinės būklės aktų įrašų abėcėlinį žurnalą, sudaro ir įriša civilinės būklės aktų įrašų knygas pagal įrašų rūšis.

- Įgyvendinant Skyriaus funkcijas, susirašinėja su kitomis civilinės metrikacijos įstaigomis civilinės būklės aktų įrašų įrašymo, keitimo, ištaisymo, atkūrimo, anuliavimo klausimais.

- Teikia metines veiklos ataskaitas Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijai apie įrašytus civilinės būklės aktų įrašus bei panaudotus (taip pat ir sugadintus) gimimo, santuokos, ištuokos, mirties liudijimų blankus, teikia statistines ataskaitas kitoms valstybinėms įstaigoms.

- Konsultuoja asmenis skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.

- Ruošia administracijos direktoriaus įsakymų, mero potvarkių, tarybos sprendimų projektus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.

- Priima, nagrinėja asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus.

- Vykdo kitais įstatymais, kitais norminiais teisės aktais, savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais pavestas funkcijas pagal skyriaus kompetenciją.

TEIKIAMOS VIEŠOSIOS IR (AR) ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS


PRAŠYMŲ FORMOS:

PRAŠYMAS ANULIUOTI CIVILINĖS BŪKLĖS ĮRAŠĄ;

PRAŠYMAS ATKURTI CIVILINĖS BŪKLĖS ĮRAŠĄ;

PRAŠYMAS PAKEISTI, IŠTAISYTI AR PAPILDYTI CIVILINĖS BŪKLĖS AKTĄ;

PRAŠYMAS IŠDUOTI CIVILINĖS BŪKLĖS AKTO ĮRAŠĄ LIUDIJANTĮ IŠRAŠĄ;

DEKLARACIJA APIE KLIŪČIŲ SUDARYTI SANTUOKĄ LIETUVOS RESPUBLIKOJE NEBUVIMĄ;

PRAŠYMAS ORGANIZUOTI SANTUOKOS CEREMONIJĄ NE CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS PATALPOSE;

PRAŠYMAS ĮREGISTRUOTI SANTUOKĄ;

PRAŠYMAS ĮREGISTRUOTI VAIKO GIMIMĄ;

PRAŠYMAS ĮREGISTRUOTI MIRTĮ;

PRAŠYMAS ĮTRAUKTI Į APSKAITĄ UŽSIENIO VALSTYBĖJE NUTRAUKTĄ SANTUOKĄ;

PRAŠYMAS ĮTRAUKTI Į APSKAITĄ UŽSIENIO VALSTYBĖJE ĮREGISTRUOTĄ GIMIMĄ;

PRAŠYMAS ĮTRAUKTI Į APSKAITĄ UŽSIENIO VALSTYBĖJE ĮREGISTRUOTĄ SANTUOKĄ;

PRAŠYMAS ĮTRAUKTI Į APSKAITĄ UŽSIENIO VALSTYBĖJE ĮREGISTRUOTĄ MIRTĮ;

PRAŠYMAS PAKEISTI VARDĄ IR (AR) PAVARDĘ;

PRAŠYMAS PAKEISTI VAIKO VARDĄ IR (AR) PAVARDĘ;

PRAŠYMAS IŠDUOTI PAŽYMĄ PATVIRTINANČIĄ KLIUČIŲ SUDARYTI SANTUOKĄ NEBUVIMĄ;

PRAŠYMAS DĖL ARCHYVO PAŽYMOS IŠDAVIMO;

PRAŠYMAS DĖL DOKUMENTŲ KOPIJŲ IŠDAVIMO;

PRAŠYMAS DĖL LIKVIDUOJAMO JURIDINIO ASMENS DOKUMENTŲ;

PRAŠYMAS SUSIPAŽINTI SU LIKVIDUOTŲ JURIDINIŲ ASMENŲ VEIKLOS DOKUMENTAIS;

PRAŠYMAS SUSIPAŽINTI SU SAVIVALDYBĖS VEIKLOS DOKUMENTAIS.

 

Informacija atnaujinta 2021-10-20 09:22