Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Informacija melioracijos klausimais

 LR Melioracijos įstatymas - (aktuali redakcija)

 2004 m. vasario 5 d. Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. IX-2009.

1. Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių (melioracijos griovių ir juose esančių statinių, vandens pralaidų, drenažo rinktuvų avarinių darbų, melioracijos statinių gyvenvietėse) remontas

  Melioracijos statinių remontui ir rekonstrukcijai žemės savininkai ar naudotojai pateikia šiuos dokumentus:

  prašymas remontui (užpildomas vietoje),

 • žemės sklypo, registruoto nekilnojamojo turto registre, pažymėjimą (kopiją),
 • žemės sklypo planą M 1: 10000 arba M 1: 5000 (kopiją).

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. 3D-708 ,,Dėl Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo, būklės vertinimo ir melioracijos darbų finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimu“ (Žin., 2013, Nr. 111 – 5537)".  

2. Miško įveisimas ir statinių projektavimas melioruotoje žemėje.

  Žemės savininkai pateikia:

 •    prašymas techninėms sąlygoms (užpildomas vietoje),
 •    žemės sklypo, registruoto nekilnojamojo turto registre, pažymėjimą (kopiją),
 •    žemės sklypo planą M 1: 10000 arba M 1: 5000 (kopiją).

 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2012 M. BALANDŽIO 3 D. ĮSAKYMO NR. 3D-239/D1-285 ,,DĖL MIŠKO ĮVEISIMO NE MIŠKO ŽEMĖJE" PAKEITIMO" 

3. Melioruotos žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 1996 m. liepos 1 d. įsakymas Nr.283 „Dėl techninių sąlygų statiniams melioruotoje žemėje ir kaimo vietovėje projektuoti išdavimo"

Dėl žemės ūkio ministerijos 1996 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. 283 „Dėl techninių sąlygų statiniams melioruotoje žemėje ir kaimo vietovėje projektuoti išdavimo“ pakeitimo

Keičiant melioruotos žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį privaloma vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 13 d. nutarimu Nr. 1278 patvirtintų Pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties nustatymo ir prašymų leisti pakeisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį padavimo, nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo taisyklių 17.6 punktu ir nustatyti melioracijos statinių rekonstravimo, naikinimo bei kitas sąlygas, kad nebūtų pažeisti gretimų melioruotos žemės sklypų naudotojų interesai ir užtikrintas vandens nuleidimas nuo sausinamų plotų valstybei nuosavybės teise priklausančiais melioracijos statiniais. Jei išduodamose sąlygose detaliajam planui rengti nurodyta, kad bus būtina rekonstruoti melioracijos statinius, kartu su detaliuoju planu turi būti parengtas ir melioracijos statinių rekonstravimo projektas. Kadangi dažniausiai žemės paskirtis keičiama siekiant planuoti atskirus sklypus statyboms, būtina keitimo sąlyga-melioracijos statinių rekonstravimo projekto įvykdymas. Melioracijos statinių rekonstravimo darbus finansuoja žemės sklypo savininkas.

  Žemės savininkai pateikia:

 • prašymą techninėms sąlygoms,
 • žemės sklypo, registruoto nekilnojamojo turto registre, pažymėjimą (kopiją),
 • žemės sklypo planą M 1: 10000 arba M 1: 5000 (kopiją),
 • teritorijų planavimo dokumento, nurodyto šių Taisyklių 10 punkte, kopija.

Lietuvos Respublikos vyriausybės 2004 m. spalio 13 d. nutarimas Nr.1278 „Dėl pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties nustatymo ir prašymų leisti pakeisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį padavimo, nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo taisyklės"

4. Dėl dirbtinų nepratekamų paviršinių vandens telkinių įrengimo ir priežiūros aplinkosaugos reikalavimų (dėl kūdrų)

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S „DĖL DIRBTINIŲ NEPRATEKAMŲ PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ ĮRENGIMO IR PRIEŽIŪROS APLINKOSAUGOS REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO"

5. Techninių dokumentų pateikimas melioruotos žemės savininkams.

  Žemės savininkai ar naudotojai pateikia:

 • prašymą techniniams dokumentams,
 • žemės sklypo, registruoto nekilnojamojo turto registre, pažymėjimą (kopiją),
 • žemės sklypo planą M 1: 10000 arba M 1: 5000 (kopiją).

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 26 d. įsakymas Nr.3D-228 "Dėl melioracijos statinių techninių dokumentų ir kitos informacijos pateikimo melioruotos žemės savininko ir kitiems naudotojams taisyklių".

Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. 3D-228 „Dėl Melioracijos statinių techninių dokumentų ir kitos informacijos pateikimo melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams taisyklių“ pakeitimo 

6. Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės.

 • ·     valstybės nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių techninės priežiūros organizavimas,
 • ·     privačių melioracijos statinių techninės priežiūros organizavimas,
 • ·     melioracijos griovių, pylimų techninės reikalavimai,
 • ·     melioracijos statinių grioviuose techninės priežiūros reikalavimai,
 • ·     drenažo sistemų statinių techninės priežiūros reikalavimai,
 • ·     valstybės nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių techninės priežiūros reikalavimai.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. Lapkričio 3 d. įsakymas Nr.3D-218 dėl melioracijos techninio reglamento MTR1.12.01:2008 "Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės" 

7. Valstybės nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo taisyklės.

·     melioracijos statinių ir sistemų naudojimas ir priežiūra,

·     melioracijos darbų finansavimas ir planavimas,

·     melioracijos statinių nurašymas,

·     melioruotos žemės ir melioracijos statinių duomenų bazė,

·     kasmetinis melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklės vertinimas(apžiūra),

·     melioracijos statinių naudojimo kontrolė ir valstybinė priežiūra,

·     melioracijos sistemų apsauga.

8. Melioruotos žemės savininkų melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo taisyklės.

·     melioracijos statinių nuosavybė,

·     žemės savininkų ar kitų naudotojų teisės ir pareigos, susijusios su melioracijos statinių statyba, naudojimu ir apsauga,

·     melioracijos finansavimas.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008-04-03 įsakymas Nr.3D-186 „Dėl melioruotos žemės savininkų melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo taisyklės"

9. Dėl saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo

Išsamesnę informaciją suteiks Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus  vyr. specialistai Remigijus Baranauskas, Aldona Dominauskienė, tel. (8 41) 596 674.

Informacija atnaujinta 2022-11-08 15:29