Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Skelbimai

SKELBIAMAS KONKURSAS ŠIAULIŲ RAJONO KAIMO IR KURŠĖNŲ MIESTO GYVENTOJŲ BENDRUOMENIŲ PROJEKTAMS 2024 METAIS FINANSUOTI

2024-03-21 Dalintis

KVIEČIAME Šiaulių rajono kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenių (toliau – Pareiškėjas) teikti paraiškas projektų finansavimo konkursui

Paraiškos Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimui iš savivaldybės biudžeto gauti (toliau – Paraiškos) teikiamos vadovaujantis ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR KITŲ JURIDINIŲ BEI FIZINIŲ ASMENŲ FINANSAVIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ TVARKOS APRAŠO, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T-80 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau– Aprašas) https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ac377ee0924c11eb9fecb5ecd3bd711c/asr

Prašymus ir paraiškas gali teikti Savivaldybės teritorijoje registruotos ir veiklą vykdančios kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenės, bendruomenių vietos veiklos grupė (jei rajone nėra veikiančios rajono bendruomenes vienijančios organizacijos)

Paraiškos priimamos nuo 2024 m. kovo 21 d. iki 2024 m. balandžio 19 d. 23:59 val.

Projekto įgyvendinimo terminas 2024-12-01 d.

2024 m. Šiaulių rajono kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenių rėmimo programai skirta – 25 000 Eur.

Vienam projektui galima skirti minimali sumą 1000 Eur.

Vienam projektui galima skirti maksimali sumą 1500 Eur.

Šiaulių rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sprendimu 2024 metams nustatytas projektinių veiklų eiliškumas:

1. bendruomeniškumo skatinimas (įskaitant tik mokomuosius vizitus) ir tradicinių renginių organizavimas (iki 1500 Eur);

2. Savivaldybės teritorijos viešųjų erdvių sutvarkymas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio vietų sutvarkymas) ir atnaujinimas, pritaikant jas viešojo naudojimo poreikiams (iki 1500 Eur);

3. materialaus turto (išskyrus ilgalaikį turtą, kurio vertė 500 Eur (penki šimtai Eur) ir daugiau, kaip šį turtą reglamentuoja 12-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas „Ilgalaikis materialusis turtas“), kuris būtinas efektyviam Asmens, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 30 (trisdešimt) registruotų narių, įstatuose / nuostatuose numatytos veiklos vykdymui, Asmens narių poreikių tenkinimui, edukacijų, renginių organizavimui, sukūrimas ir (arba) stiprinimas (1000 Eur);

4. mokymų, seminarų, skirtų visų Savivaldybės teritorijos Asmenų gebėjimų ugdymui, organizavimas (1000 Eur).

Paraiškos teikimo būdai ir terminas.

Paraiška ir pridedami dokumentai turi būti pateikti vienu iš šių būdų: elektroniniu paštu [email protected], kai paraiška pasirašyta elektroniniu parašu; elektroniniu paštu projektai@siauliuraj.lt, kai pasirašyta paraiška ir pridedami dokumentai nuskenuoti ir galima identifikuoti paraišką teikiantį asmenį.

Paraiškos priimamos kvietime nurodytu terminu.

Paraiškos, gautos po kvietime nurodyto paraiškų priėmimo termino, nevertinamos.

Paraiškos teikimo sąlygos. Vadovaujantis Aprašo 3.2 p. nuostatomis, pareiškėjas gali teikti po vieną Paraišką Aprašo 15 punkte nurodytoms veikloms vykdyti, jei Pareiškėjas nėra einamaisiais metais gavęs finansavimo pagal Aprašo 6.1.3 papunktyje nurodytą priemonę Šiaulių rajono nevyriausybinių organizacijų rėmimas.

Paraiška su priedais teikiama lietuvių kalba, užpildyta kompiuteriu, pasirašyta pareiškėjo vadovo bei patvirtinta pareiškėjo antspaudu (jei tokį turi), sunumeruoti iš eilės vis paraiškos ir prie jos pridedamų dokumentų lapai.

Paraiška, pasirašyta pareiškėjo vadovo bei patvirtinta pareiškėjo antspaudu (jei tokį turi) ir prie jos pridedami dokumentai turi būti užpildyti lietuvių kalba kompiuteriu.

Visi paraiškos ir prie jos pridedamų dokumentų lapai turi būti iš eilės sunumeruoti.

! Konkursui teikiama:

1. Pasirašyta Paraiška;

2. Pareiškėjo registravimo pažymėjimo kopija (jei paraiška teikiama pirmą kartą);

3. Pareiškėjo įstatų (nuostatų) kopija (jei paraiška teikiama pirmą kartą arba pareiškėjo įstatai (nuostatai) buvo pakeisti) ar Registrų centro pažyma apie vykdomą veiklą;

4. Dokumentas (pvz., įgaliojimą), patvirtinantis asmens teisę veikti pareiškėjo vardu, jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas;

5. Projektą numačius įgyvendinti su partneriu – bendradarbiavimo sutartį ar partnerio rašytinį sutikimą dalyvauti projekte;

6. Projektą numačius įgyvendinti su prisidėjimu iš kitų finansavimo šaltinių – garantinį rašą ar kitą dokumentą apie pridėjimą prie projekto;

7. Kuršėnų miesto, kaimo bendruomenės, susirinkimo / sueigos (sušauktos Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo nustatyta tvarka) protokolo išrašą, kuriame nurodytas pritarimas paraiškoje nurodytai konkrečiai projektinei veiklai vykdyti;

8. Patvirtinimą, kad projekto vykdytojas, turi atitinkamą kvalifikaciją projektui vykdyti;

9. Kitus dokumentus, kurie, pareiškėjo nuomone, gali būti svarbūs vertinant paraišką.

SVARBU. Paraiška turi būti pateikta pagal Šiaulių rajono savivaldybės tarybos patvirtintą formą (Aprašo 1 PRIEDAS) iki šiame skelbime konkursui nurodyto paraiškų teikimo termino pabaigos.

Finansavimas iš Priemonės lėšų Pareiškėjui neskiriamas, jei Pareiškėjas: paraiškoje arba jos prieduose pateikė tikrovės neatitinkančią informaciją; iki konkurso yra gavęs finansavimą

projektams įgyvendinti, tačiau už jos naudojimą neatsiskaitė Šiaulių rajono savivaldybės administracijai finansavimo sutartyje nustatyta tvarka, gautas lėšas panaudojo ne pagal paskirtį, kitaip pažeidė sutartinius įsipareigojimus; kiti Apraše numatyti atvejai.

Konkursui pateiktiems dokumentams atliekamas Paraiškos administracinės atitikties vertinimas kaip nustatytas Aprašo V skyriuje (Aprašo 2 priedas). Jei Paraiška neatitinka administracinės atitikties vertinimo kriterijų – Paraiška nėra teikiama Komisijai pagal priemonę vertinti.

Paraiškos teikimo klausimais Bendruomenes konsultuoja Šiaulių rajono savivaldybės administracijos darbo laiku:

Audronė Birutienė, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėja, tel. (8 41) 596 669, 8 640 57 990, el. p. audrone.birutiene@siauliuraj.lt

Irena Eigirdienė, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 41) 596 667, el. p. irena.eigirdiene@siauliuraj.lt

Formos. PARAIŠKA (Aprašo 1 PRIEDAS) Paraiškos administracinės atitikties vertinimas (Aprašo 2 PRIEDAS) Paraiškos vertinimo anketa (Reglamento 4 priedas)

Informacija atnaujinta 2024-03-21 16:05