Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Skelbimai

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMNISTRACIJA ŠIAULIŲ RAJONO KAIMO IR KURŠĖNŲ MIESTO GYVENTOJŲ BENDRUOMENIŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ 2023 METAIS KONKURSAS

2023-03-06 Dalintis

Kviečiame Šiaulių rajono kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenes (toliau – Bendruomenės) teikti paraiškas projektų finansavimo konkursui.

Paraiškos Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimui iš savivaldybės biudžeto gauti (toliau - Paraiškos) teikiamos vadovaujantis ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR KITŲ JURIDINIŲ BEI FIZINIŲ ASMENŲ FINANSAVIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ TVARKOS APRAŠO, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T-80 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“ (suvestinė redakcija nuo 2023 m. kovo 1 d.) (toliau – Aprašas) https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ac377ee0924c11eb9fecb5ecd3bd711c/asr

Paraiškas gali teikti Savivaldybės teritorijoje registruotos ir veiklą vykdančios Bendruomenės.

Projekto įgyvendinimo terminas – iki 2023 m. gruodžio 15 d.

Didžiausia vienam projektui galima skirti lėšų suma – 1000  Eur (vienas tūkstantis Eur);

2023 m. Šiaulių rajono kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenių veiklos rėmimo programai (įskaitant patirtų tinkamų išlaidų kompensavimui pagal Bendruomenių pateiktus prašymus) skirta – 30 000 Eur.

Paraiškos priimamos nuo 2023 m. kovo 6 d. iki  2023 m. balandžio 7 d. 15 val.

El. paštu [email protected]

Šiaulių rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų  tarybos nutarimu (2023 m. kovo 2 d. protokolas Nr. KO-34(3.48E), Bendruomenių prioritetine projektine veikla 2023 metams nustatyta Aprašo 15.2 papunktyje nurodyta projektinė veikla „Kuršėnų miesto / kaimo vietovės viešųjų erdvių tvarkymas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio vietų tvarkymas) ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas Asmens poreikiams“.

Paraiškos teikimo būdai ir terminas. Vadovaudamasi Aprašo 3.2 papunkčiu Bendruomenė gali pateikti po vieną Paraišką Aprašo 15 punkte nurodytoms veikloms vykdyti, jei Bendruomenė einamaisiais metais nėra gavusi finansavimo pagal Aprašo 6.1.3 papunktyje nurodytą priemonę Šiaulių rajono nevyriausybinių organizacijų rėmimas.

Jei Bendruomenė pateiks daugiau negu vieną Paraišką, bus vertinama tik ta Paraiška, kurios pateikimo data yra ankstesnė.

Paraiška ir prie jos pridedami dokumentai turi būti tvarkingai parengti, užpildyti kompiuteriu, lietuvių kalba, visi Paraiškos ir pridedamų dokumentų puslapiai turi būti iš eilės sunumeruoti.

Paraiška su priedais (pasirašyta elektroniniu parašu arba pasirašyta Paraiška  ir pridedami dokumentai nuskenuoti ir galima identifikuoti Paraišką teikiantį asmenį) teikiama Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir verslo plėtros skyriui elektroniniu paštu, nurodant, kad Paraiška teikiama Bendruomenių projektų finansavimo konkursui.

SVARBU!    Paraiška turi būti teikiama pagal nustatytą formą: „ParaiškA ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR KITŲ JURIDINIŲ BEI FIZINIŲ ASMENŲ FINANSAVIMUI IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO GAUTI“  (1 PRIEDAS), 

Bendrieji ir specialieji reikalavimai Paraiškai teikti.

Paraiškoje nurodoma:

 • projekto pavadinimas;
 • informacija apie pareiškėją;
 • informacija apie projektą;
 • projekto aprašymas: projekto veiklų įgyvendinimo planas, kuriame turi būti nurodytas projekto veiklos pavadinimas, jos vykdytojas (-ai), projekto veiklos įgyvendinimo pradžia, pabaiga, vieta, aprašymas (veiklos metodai, planuojamas dalyvių / savanorių skaičius, kokybiniai ir kiekybiniai rezultatai; informacija apie projekto sklaidą ir viešinimą;
 • projekto išlaidos ir pagrindimas (bendra projekto suma, projekto vykdytojo, partnerių, rėmėjų indėlis, detali projekto įgyvendinimo sąmata (toliau – sąmata);
 • pridedamų dokumentų sąrašas.

Kartu su Paraiška būtina pateikti:

 • pareiškėjo registravimo pažymėjimo / juridinių asmenų registro išrašo kopiją;
 • pareiškėjo įstatų (nuostatų) kopiją (jei Paraiška teikiama pirmą kartą arba pareiškėjo įstatai (nuostatai) buvo pakeisti) ar Registrų centro pažymą apie vykdomą veiklą. Jeigu Paraiška pagal Aprašą Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir verslo plėtros skyriui teikiama ne pirmą kartą, Paraiškoje būtina nurodyti, kada įstatų (nuostatų) kopija buvo pateikta;
 • jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas – dokumentą, patvirtinantį asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
 • projektą numačius įgyvendinti su partneriu (-iais), bendradarbiavimo sutartį (-is) ar partnerio rašytinį sutikimą dalyvauti projekte;
 • Bendruomenės susirinkimo / sueigos protokolo išrašą dėl pritarimo Paraiškoje nurodytai projektinei veiklai vykdyti;
 • kitus finansavimo šaltinius (jei Paraiškoje numatyti) pagrindžiančius dokumentus;
 • kitus dokumentus, kurie, pareiškėjo nuomone, gali būti svarbūs vertinant Paraišką.

Kita informacija.        

Paraiškos administracinės atitikties vertinimo forma – Aprašo 2 priedas;

Finansavimo sutarties su projekto išlaidų sąmatos forma  – Aprašo 3 priedas;

Paraiškos teikimo klausimais Bendruomenes konsultuoja Šiaulių rajono savivaldybės administracijos darbo laiku:

Audronė Birutienė, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėja, tel. (8 41) 596 669, 8 640 57 990, el. p.  audrone.birutiene@siauliuraj.lt

Irena Eigirdienė, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 41) 596 667, el. p.  irena.eigirdiene@siauliuraj.lt

Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus informacija

 

Informacija atnaujinta 2023-03-06 11:47