Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Rengiami dokumentai

DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMU NR. T-40 „DĖL DETALIOJO PLANO ŠIAULIŲ RAJONE, ŠIAULIŲ KAIMIŠKOJOJE SENIŪNIJOJE, VERDULIUKŲ KAIME, VAIVOS G. 17 TVIRTINIMO“, ADRESU VAIVOS G. 17 IR VAIVOS G. 1

2023-07-24 Dalintis

MB “STATYBŲ IDĖJA“

Įmonės kodas 303339699, buv. Aušros al.66a-13, Šiauliai, tel. 867361089; el.paštas: info@statybuideja.lt, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

 

TPDRIS-K-VT-91-23-130

TRUMPAS DETALIOJO PLANO PAKEITIMŲ APRAŠYMAS PAGAL DERINANČIŲ  INSTITUCIJŲ PATEIKTAS PASTABAS

Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pastaba:

„Nėra galimybės įvertinti aiškinamajame rašte nurodytų atvirų vandens telkinių tinkamumo gaisrų gesinimui, t. y. 

- Nepateiktas planas ar schema apie gaisrinių automobilių privažiavimą prie aiškinamajame rašte nurodytų atvirų vandens telkinių, nėra duomenų apie 12x12 m sutankinto grunto aikštelės ir vandens paėmimo vietos prie šių vandens telkinių įrengimą.

- Nenurodytas vandens telkiniuose esantis vandens kiekis, būtinas gaisrų gesinimui. (Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės p. 94, Gaisrinės saugos normos teritorijų planavimo dokumentams rengti p.“

Projekte atlikti patikslinimai –  Pateiktas papildytas aprašas aiškinamajame rašte (žr. psl. 18-21) bei papildytas pagrindinis brėžinys  (įbrėžtos gaisrinių automobilių manevravimo aikštelės prie natūralių vandens telkinių.

Aplinkos apsaugos agentūros  (toliau – Agentūra) pastaba: „Neatsakyta į 2023-02-23 Agentūros išduotas Teritorijų planavimo sąlygas Nr. REG265241.Atsižvelgiant į tai, kad planuojama teritorija, vadovaujantis galiojančiu Šiaulių rajono savivaldybės teritorijos bendruoju planu, patenka į gamtinio karkaso teritorijas, prašome patikslinti sklypų užstatymo tankį, bei priklausomųjų želdynų kiekį sklypuose, vadovaujantis Gamtinio karkaso nuostatų1 bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-694 „Dėl Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo reikalavimais.“ Projekte atlikti papildymai - aiškinamajame rašte aprašytas gamtinio karkaso poveikis planuojamai teritorijai (žr. psl. 7,11) bei atitinkamai pakoreguoti priklausomųjų želdynų plotai kitos paskirties sklypuose Nr.2 ir Nr.5. Užstatymo tankis nekeičiamas, nes normas atitinka (neviršijama  maksimalus leistinas 30 proc. užstatymo rodiklis).  Patikslinti priklausomųjų želdynų plotai sklypams 5A ir 5 B.  (5A-22%; 5B-35%) Pagrindiniame brėžinyje reglamentų lentelėje pakeisti želdynų rodikliai   naujai suformuotam sklypui Nr. 5 į 35%.  Valstybinės miškų tarnybos pastabaPatikslinti valstybiniame miškų kadastre įtraukto miško plotą reglamentų lentelėje prie apribojimų grafos. Projekte atliktas patikslinimas - reglamentų lentelėje prie sklypo Nr.6 apribojimų patikslintas miškų kadastro plotas (vietoj  miško žemės ploto , kuris pagal Registrų centro pažymą sudaro 26000m2, įrašytas  miško plotas, įregistruotas Miškų valstybės kadastre - 24839 m2.  Atitinkamai patikslintas įrašas aiškinamajame rašte, 17 psl. Miško plotas nekeičiamas. Lietuvos geologijos tarnybos pastaba: Projekte nėra geologinės informacijos, neatsižvelgta į sąlygas Projekto aiškinamajame rašte atliktas papildymas - įvestas skyrius  “ 6. Geologinė informacija“. Jame pateikta informacija apie geologinę sandarą bei vandenvietės apsaugos zonai, į kurią patenka visa planuojama teritorija, taikomus reikalavimus veiklai.  VTPSI pastabos teritorijų planavimo dokumento tikrinimo metu: Patikslinti spalvinimą pagal Teritorijų planavimo normas Projekto atliktas patikslinimas - spalvinimas imtas ne iš TPDRIS teikiamos pagalbos detaliesiems planams failo, bet pagal Teritorijų planavimo normose nurodytus spalvų kodus žemės ūkio paskirties sklypams. Sklypų paskirtis ir naudojimo būdas nekeičiami. Reglamentų lentelėje  patikslinti skirtingų režimų sklype Nr.5 duomenis Projekte atliktas patikslinimas- reglamentų lentelėje sklypui Nr. 5 skirtingų režimų duomenys atskirti aiškiau atskiromis eilutėmis. Informuoti  besiribojančio sklypo Nr.9132/0006:770, savininką asmeniškai (dėl techninės klaidos informavimo metu jam  nebuvo išsiųstas registruotas laiškas) arba kartoti viešinimo procedūras. Sklypo savininkas J.J. informuotas asmeniškai pasirašytinai pagrindiniame brėžinyje ir informaciniame pranešime, pretenzijų dėl sprendinių neturėjo ir nepareiškė. Viešinimo procedūrų kartoti neprireikė. 

Pagrindinis brėžinys

DP-AR-130 sprendiniai

Trumpas pakeitimų aprašymas pagal derinančių institucijų pastabas

 

PV arch.                                                                                 Rasa Budrytė

Informacija atnaujinta 2023-07-24 16:49