Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Parama smulkiajam ir vidutiniam verslui

KVIEČIAME VERSLĄ TEIKTI PRAŠYMUS PARAMAI GAUTI

Šiaulių rajono savivaldybės taryba 2016 m. rugsėjo 6 d. sprendimu Nr. T-245 yra patvirtinusi Šiaulių rajono smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros rėmimo programos (toliau – Programa) nuostatus (nuo 2022 m. kovo 1 d. galiojanti suvestinė redakcija).

Programos tikslas – vykdant Šiaulių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) politiką verslo srityse, skatinti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų kūrimąsi ir plėtrą, verslo aplinkos gerinimą, naujų darbo vietų kūrimą, užimtumą ir investicijas į žmogiškuosius išteklius Šiaulių rajone, užtikrinti aktualios informacijos verslui sklaidą.

Pagal Programos nuostatus iš Savivaldybės biudžeto gali būti teikiama finansinė parama smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) subjektams.

Einamaisiais kalendoriniais metais vienas SVV subjektas iš Programos lėšų gali gauti ne didesnę nei 1 500 Eur paramą.

Paramą gali gauti:

 • juridiniai asmenys – labai mažoms, mažoms ar vidutinėms įmonėms, atitinkančios Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnyje nustatytas sąlygas, kurios veiklą vykdo ir kurių buveinės adresas yra Savivaldybės teritorijoje;
 • fiziniai asmenys – verslininkai, atitinkantys Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 4 straipsnyje nustatytas sąlygas ir įstatymų nustatyta tvarka turintys teisę verstis ūkine komercine veikla, įskaitant tą, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą ar individualios veiklos vykdymo pažymą, kurie veiklą vykdo (ne trumpiau kaip 180 dienų per kalendorinius metus) ir gyvenamąją vietą deklaravę Savivaldybės teritorijoje.

Programos lėšos išlaidų kompensavimo būdu, kai kompensuojama visa ir (ar) dalis SVV subjekto einamaisiais kalendoriniais metais patirtų išlaidų be pridėtinės vertės mokesčio*, skiriamos šioms paramos priemonėms:

Eil. Nr.

Paramos priemonė

Paramos dydis

Tinkamos finansuoti išlaidos

1.

Naujai steigiamų ūkio subjektų registravimas

Kompensuojama iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, bet ne daugiau kaip 150 Eur per kalendorinius metus.

Parama pagal šią priemonę skiriama ne daugiau kaip vienam to paties steigėjo einamaisiais kalendoriniais metais įsteigtam SVV subjektui.

Atlyginimas VĮ Registrų centrui už juridinio asmens įregistravimą, už laikinojo pavadinimo įtraukimą į registrą, notarui už steigiamo juridinio asmens steigimo dokumentų atitikties patvirtinimą, apmokėjimas už suteiktas steigimo dokumentų rengimo paslaugas.

2.

Rinkodaros priemonių įsigijimas

Kompensuojama iki 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, bet ne daugiau kaip 500 Eur per kalendorinius metus.

Reklaminė spauda (leidiniai, skrajutės, lankstinukai, vizitinės kortelės, lipdukai, plakatai), vizualinė reklama (iškabos, stendai, informacinės lentelės, langų ir automobilių lipdukai), kitos reklamos priemonės ir paslaugos (antspaudai, prekinio ženklo, logotipo sukūrimas, reklamos dizaino paslaugos), elektroninės rinkodaros priemonės (reklama paieškos sistemose, vaizdinė reklama internete, interaktyvaus turinio reklama).

3.

Interneto svetainių ir elektroninių parduotuvių plėtra

Kompensuojama iki 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, bet ne daugiau kaip 1 000 Eur per kalendorinius metus.

Interneto svetainės ir (ar) elektroninės parduotuvės (įskaitant dizainą ir techninį funkcionalumą) sukūrimo, nuomos, skelbimo serveryje, atnaujinimo, papildomų funkcijų įdiegimo, pritaikymo mobiliesiems telefonams paslaugos ir darbai.

4.

Darbo priemonių ir (ar) paslaugų įsigijimas

Kompensuojama iki 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, bet ne daugiau kaip 1 000 Eur per kalendorinius metus.

Darbo procese naudojamos mašinos, įrenginiai, aparatai, prietaisai, įrankiai, įtaisai ir kiti reikmenys (darbo drabužiai, apsaugos priemonės), tiesiogiai susiję su SVV subjekto vykdoma veikla, kuriai prašoma paramos (priemonės turi būti susijusios su darbo vietos funkcionavimu teikti paslaugas ir (ar) gaminti prekes, gaminius ar produkciją), mokėjimo kortelių skaitytuvo įsigijimo išlaidos, paslaugos (klientų, užsakymų paieškos, įmonių veiklos sertifikavimo, veiklos dokumentų parengimo) ir programinė įranga, kuri skirta SVV subjekto vykdomos veiklos tobulinimui ar būtina tinkamai SVV subjekto veiklai vykdyti.

5.

Naujų darbo vietų sukūrimas

Kompensuojama iki 300 Eur vienai naujai įkurtai darbo vietai, bet ne daugiau kaip 900 Eur vienam SVV subjektui per kalendorinius metus.

Išlaidos, patirtos darbo vietų funkcionalumui užtikrinti, būtinoms darbo priemonėms įsigyti, kuriant naujas (papildomas) darbo vietas Savivaldybės teritorijoje registruotiems gyventojams įdarbinti (visu etatu, neterminuota darbo sutartimi), kai įkurta darbo vieta išlaikoma ir bendras darbo vietų skaičius įmonėje nemažėja ne trumpiau kaip 1 metus.

6.

SVV subjekto darbuotojų mokymas

Kompensuojama iki 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, bet ne daugiau kaip 500 Eur per kalendorinius metus.

Trumpalaikiai (ne ilgesnės kaip 3 mėnesių trukmės) darbuotojų ir (ar) vadovų mokymai, seminarai, kvalifikacijos kėlimo kursai, kuriuos išklausius gaunamas sertifikatas, pažymėjimas ar kitas dokumentas, kuriuo yra patvirtinama, kad mokymai buvo išklausyti, darbuotojas kėlė kvalifikaciją.

7.

Negyvenamųjų patalpų ar aikštelių nuoma

Kompensuojama ne daugiau kaip 500 Eur per kalendorinius metus.

SVV subjekto gamybos, prekybos ir (ar) paslaugų teikimo veiklai naudojamų negyvenamųjų patalpų ar aikštelių, esančių Savivaldybės teritorijoje, nuomos, įsigytos iš trečiųjų asmenų, mokestis.

8.

Teritorijų planavimo dokumentų ir (ar) techninių projektų parengimas

Kompensuojama iki 50 proc. tinkamų kompensuoti išlaidų, bet ne daugiau kaip 1 000 Eur per kalendorinius metus.

Savivaldybės teritorijoje esančių ir SVV subjektui nuosavybės teise priklausančių patalpų, pastatų, statinių, žemės sklypų, kuriuose SVV subjektas vykdo ar vykdys veiklą, techninės dokumentacijos (detaliųjų planų, techninių projektų, techninių darbo projektų) parengimo išlaidos.

9.

Kredito įstaigos suteiktos paskolos palūkanų mokėjimas

Kompensuojama ne daugiau kaip 1 000 Eur suma per kalendorinius metus kredito įstaigai sumokėtų palūkanų.

SVV subjektui veiklos plėtrai suteiktos ilgalaikės paskolos pirmų 3 metų palūkanos (faktiškai SVV subjekto kredito įstaigai sumokėtos palūkanos).

* Nuostata dėl PVM nekompensavimo taikoma tik PVM mokėtojams.

Programos lėšomis netinkamos kompensuoti išlaidos:

Programos lėšos neskiriamos, jei:

 • nekilnojamajam turtui ir (ar) žemei įsigyti;<a href="http://www.freepik.com">Designed by slidesgo / Freepik</a>
 • nuomai (išskyrus nurodytas 7 punkte);
 • transporto priemonėms ir jų priekaboms įsigyti;
 • darbo užmokesčiui;
 • draudimui (turto, civilinės atsakomybės, nelaimingų atsitikimų);
 • komunalinėms paslaugoms;
 • mobiliojo ryšio priemonėms ir paslaugoms;
 • valstybės ir (ar) Savivaldybės mokesčiams ir rinkliavoms (socialinio draudimo, pridėtinės vertės (išskyrus tiems pareiškėjams, kurie yra ne PVM mokėtojai), akcizo, pelno, gyventojų pajamų, muito, nekilnojamojo turto, žemės, atminties laikmenos mokesčiams, vietinėms rinkliavoms);
 • prekėms, medžiagoms, žaliavoms (atsargoms) produkcijai gaminti, paslaugoms teikti, darbams atlikti, smulkiems buities reikmenims;
 • naudotų darbo priemonių (mašinų, įrenginių, aparatų, prietaisų, įrankių, įtaisų ir kitų reikmenų) įsigijimui;
 • už prekių transportavimą, pristatymą, kurjerių paslaugas, montavimą, įdiegimą, techninę priežiūrą;
 • kurioms finansinė parama suteikiama iš kitų valstybės ir (ar) Savivaldybės programų ar fondų;
 • kurių įsigijimas ir (ar) apmokėjimas nepagrįstas įsigijimą ir (ar) apmokėjimą įrodančiais dokumentais;
 • kurios patirtos įsigyjant prekes ir (ar) paslaugas iš su SVV subjektu susijusių artimų asmenų (artimų asmenų sąvoka nustatyta Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje);
 • tiesiogiai nesusijusios su SVV subjekto pagrindine veikla (pagal deklaruojamą verslo subjekto veiklą, kuriai prašoma skirti paramą);
 • patirtos ne einamaisiais kalendoriniais metais.
 • SVV subjektas viršijo numatytą didžiausią einamaisiais kalendoriniais metai galimą gauti paramos sumą iš Programos lėšų (1 500 Eur);
 • pagrindinė vykdoma veikla yra alkoholinių gėrimų gamyba ir prekyba, tabako gaminių gamyba ir prekyba, prekyba degalais, žemės ūkio veikla, finansinis tarpininkavimas, veikla, susijusi su draudimu ir pensijų lėšų kaupimu, nekilnojamojo turto operacijomis, teisinė veikla, medžioklės ir su ja susijusių paslaugų veikla, azartinių lošimų ir lažybų organizavimo veikla, vaistinių veikla;
 • turima įsiskolinimų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, Valstybinio socialinio draudimo fondui ir (ar) Savivaldybės biudžetui (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas);
 • prašymą finansinei paramai gauti teikiantis asmuo yra bankrutuojantis, likviduojamas ir (ar) vykdo restruktūrizaciją;
 • pareiškėjas anksčiau gavo paramą iš Programos lėšų ir neįvykdė savo įsipareigojimų (nuostata taikoma dvejus metus nuo sprendimo grąžinti skirtą finansinę paramą priėmimo dienos);
 • prašymą finansinei paramai gauti teikia valstybės ir (ar) savivaldybės valdomos įmonės, viešosios ir (ar) biudžetinės įstaigos.

Prašymai skirti finansinę paramą teikiami Savivaldybės administracijai nuo einamųjų kalendorinių metų kovo 1 d. iki spalio 31 d. Pasibaigus Programos įgyvendinimui skirtoms lėšoms, prašymų priėmimas gali būti stabdomas. Esant nepanaudotų Programos lėšų ar gavus papildomų lėšų, prašymų priėmimas gali būti pratęstas.

Pareiškėjai pageidaujantys gauti paramą Programos nuostatuose numatytoms paramos priemonės, Savivaldybės administracijai turi pateikti:

 • prašymą skirti finansinę paramą (prašymo forma);
 • juridiniai asmenys – juridinio asmens įregistravimą patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro elektroninį sertifikuotą išrašą); fiziniai asmenys – asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, individualios veiklos pažymos arba verslo liudijimo kopiją;
 • išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų (sutarčių, PVM sąskaitų faktūrų, banko sąskaitų išrašų, pažymų, sąmatų ir kitų dokumentų, patvirtinančių patirtas išlaidas) kopijas, taip pat kitus dokumentus nurodytus Programos nuostatų 19 punkte (Programos nuostatai).

Prašymas ir reikalaujami dokumentai Savivaldybės administracijai turi būti pateikti elektroniniu paštu prim@siauliuraj.lt (kai prašymas pasirašytas elektroniniu parašu (pridedami dokumentai gali būti taip pat pasirašyti elektroniniu parašu arba nuskenuoti) arba kai pasirašytas prašymas ir pridedami dokumentai nuskenuoti ir galima identifikuoti prašymą teikiantį asmenį).

Nuotraukos: <a href="http://www.freepik.com">Designed by vectorjuice / Freepik</a>, <a href="http://www.freepik.com">Designed by slidesgo / Freepik</a>, <a href='https://www.freepik.com">Designed by jcomp / Freepik</a>.

Informacija atnaujinta 2022-07-29 09:41