Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Naujienos

Kviečiame Šiaulių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje registruotas ir Savivaldybės teritorijoje veiklą vykdančias nevyriausybines organizacijas (toliau – NVO) nuo š. m. spalio 11 d. iki š. m. spalio 31 d. (17.00 val.) teikti paraiškas projektinės veiklos KRAŠTOVAIZDŽIO GERINIMAS, APLINKOS TVARKYMAS  finansavimui iš Savivaldybės biudžeto (toliau – Projektai).

Šiaulių rajone veikiančių nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimo nuostatų, patvirtintų Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T-46 „Dėl  Šiaulių rajone veikiančių nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimo nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Nuostatai) 23 ir 24 punktais, NVO  privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Paraišką (Nuostatų 2 priedas);

 2.registracijos pažymėjimo kopiją;

 3. Projekto poreikį pagrindžiančius dokumentus (apklausą, anketą, NVO susirinkimo protokolą su dalyvių sąrašu);

 5. rašytinį patvirtinimą, kad Projekte nurodyta veikla einamaisiais metais nėra ir nebus finansuojama iš Savivaldybės biudžeto lėšų pagal kitas priemones;

 6. kitą papildomą su Projektu susijusią informaciją, kurią, NVO vadovo nuomone, būtina pateikti.

 

Projektai gali būti pateikti šiais būdais: atsiųsti, naudojantis registruoto pašto ar pasiuntinių teikiamomis paslaugomis, el. paštu priimamasis@siauliuraj.lt , pasirašyti elektroniniu parašu arba Savivaldybės administracijai pristatyti asmeniškai adresu: Vilniaus g. 263, Šiauliai ( kab. Nr. 309).

 

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir verslo plėtros skyrių adresu: Vilniaus g. 263, Šiauliai (221-227 kab.), tel. 8 (41) 59 66 69; 59 66 67, el. p. audrone.birutiene@siauliuraj.lt, irena.eigirdiene@siauliuraj.lt

 


Informuojame, kad LR Vidaus reikalų ministerija ir Europos socialinio fondo agentūra priima paraiškas projektų finansavimui pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę  Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“.

Galimi pareiškėjai:

viešieji juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorija;

privatūs juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorija;

Netinkami pareiškėjai:

juridiniai asmenys, kurių savininkė yra Savivaldybė arba kurių visuotiniame akcininkų susirinkime, visuotiniame dalininkų susirinkime ar visuotiniame narių susirinkime Savivaldybei priklauso daugiau kaip 50 procentų balsų;

Paraiškos pateikimo terminas: iki 2020-09-01 (15:00).

Priemonės tikslas - įgyvendinant vietos plėtros strategijas, padidinti miestų bendruomenių socialinę integraciją ir pagerinti šių bendruomenių narių padėtį darbo rinkoje.

Išsami informacija:

https://www.esinvesticijos.lt/lt/finansavimas/kvietimai-teikti-paraiskas/paskelbti_kvietimai/kvietimas-teikti-paraiskas-pagal-priemone-spartesnis-vietos-pletros-strategiju-igyvendinimas-nr-1

Audronė Birutienė

Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėja​

 

Informacija atnaujinta 2020-08-26 10:13