Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

NVO veiklos rėmimas

Vadovaujantis Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo (toliau – aprašas) 24 punktu, nustatytas nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo 2021 metais prioritetinių projektinių veiklų eiliškumas sekančiai:

  •  prioritetas - neįgalių, vienišų, senyvo amžiaus gyventojų socialinės integracijos skatinimas,
  •  prioritetas - savanoriškos veiklos skatinimas,
  •  prioritetas - veiklų, stiprinančių NVO narių sutelktumą, bendradarbiavimą su kitais viešaisiais juridiniais asmenimis, plėtojant partnerystę, sprendžiant vietos organizacijai aktualius klausimus, finansavimas.

Paraiškos teikiamos Savivaldybės administracijai. Pareiškėjas einamaisiais metais paraišką projektinės veiklos finansavimui iš Savivaldybės biudžeto gauti gali teikti tik pagal vieną Aprašo 6 punkte nurodytą priemonę.

2021 metų projektų įgyvendinimo terminas iki  2021-11-30 d.

2021 metų projektams finansuoti skirta 8 000 Eur

Maksimalus finansavimo dydis vienam projektui finansuoti 600 Eur

Paraiškos teikiamos vadovaujantis Aprašo  59 p.


PARAIŠKA ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR KITŲ JURIDINIŲ BEI FIZINIŲ ASMENŲ FINANSAVIMUI IŠ
SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO GAUTI (1 PRIEDAS)

ATASKAITŲ FORMOS:

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA  (Forma Nr. 2)

 SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ PAGRINDŽIANČIŲ DOKUMENTŲ REGISTRAS (5 PRIEDAS)

 PROJEKTO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA (4 PRIEDAS)

 


TEISINĖ INFORMACIJA

Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymas

Lietuvos Respublikos Seimo, kitų valstybės įstaigų ir institucijų teisės aktai, susiję su jaunimo politika

Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ INFORMACIJOS IR PARAMOS CENTRAS

Šiaulių rajono vietos veiklos grupė ir kvietimai teikti projektus skelbiami: http://www.siauliurvvg.lt/

Informacija apie visus įvairaus pobūdžio projektinio finansavimo konkursus nevyriausybinėms ir kitoms organizacijoms skelbiama svetainėje www.gaukfinansavima.lt

ŠIAULIŲ RAJONO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PRAŠYMŲ IR PARAIŠKŲ VERTINIMO KOMISIJA (2021-05-26 ĮSAKYMAS NR. A-960)

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2021 M. BALANDŽIO 12 D. ĮSAKYMO NR. A-627 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR KITŲ JURIDINIŲ BEI FIZINIŲ ASMENŲ PRAŠYMŲ IR PARAIŠKŲ VERTINIMO KOMISIJŲ DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO" PAKEITIMAS  (2021-06-23 ĮSAKYMAS NR. A-1175)

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. KOVO 30 D. SPRENDIMAS NR. T-80 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR KITŲ JURIDINIŲ BEI FIZINIŲ ASMENŲ FINANSAVIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. A-2214 „DĖL LĖŠŲ SKYRIMO ŠIAULIŲ RAJONE VEIKIANČIŲ NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLŲ RĖMIMUI“

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. A-2042 „DĖL LĖŠŲ SKYRIMO ŠIAULIŲ RAJONE VEIKIANČIŲ NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLŲ RĖMIMUI“

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. liepos 27 d. įsakymas Nr. A-1207.  Įsakymo Nr. A-1207 pakeitimai: 2020-07-29 Nr. A-1226;  2020-07-31 Nr. A-1237.


2021 METŲ RĖMIMAS

2021 m. Šiaulių rajone veikiančių NVO veiklos rėmimo programai patvirtinta 10 0000 Eur

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. lapkričio 15 d. įsakymas Nr. A-2098 „DĖL LĖŠŲ SKYRIMO ŠIAULIŲ RAJONO NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS RĖMIMUI“

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. lapkričio 15 d. įsakymas Nr. A-2095 „DĖL LĖŠŲ SKYRIMO ŠIAULIŲ RAJONO NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS RĖMIMUI“

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. lapkričio 11 d. įsakymas Nr. A-2080 „DĖL LĖŠŲ NESKYRIMO IŠ 2021 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ RĖMIMO PROGRAMOS“

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 12 d. įsakymas Nr. A-1573 „DĖL LĖŠŲ SKYRIMO ŠIAULIŲ RAJONO NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS RĖMIMUI“

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 25 d. įsakymas Nr. A-1505 „DĖL LĖŠŲ SKYRIMO ŠIAULIŲ RAJONO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ RĖMIMUI“


ARCHYVAS

 

 

Informacija atnaujinta 2021-11-23 09:11