Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Šiaulių r. Kuršėnų sporto mokyklos direktorius

Šiaulių rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą į Šiaulių rajono savivaldybės Šiaulių r. Kuršėnų sporto mokyklos direktoriaus pareigas.

 

  Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą arba magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginį darbo stažą;

3. turėti nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas, kurių lygis atitinka Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintus reikalavimus ir būti išlaikius kognityvinį testą;

4. turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį;

5. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;

6. gerai mokėti lietuvių kalbą pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo nustatytus reikalavimus;

7. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);

8. žinoti (išmanyti) švietimo įstaigos pagrindinės veiklos organizavimą, biudžetinių įstaigų finansavimo tvarką, darbo teisinius santykius reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus.

9. Privalumas – projektinio darbo patirtis.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. prašymą dalyvauti konkurse;

2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;

3. gyvenimo aprašymą, parengtą vadovaujantis Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193 (Žin., 2011, Nr. 83-4050) 1 priedu;

4. vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl mokyklos veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatas apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto);

5. pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitos, išduotos kvalifikacinių reikalavimų aprašo nustatyta tvarka, liudijančios, kad pretendentas atitinka kvalifikacinį reikalavimą turėti vadovui privalomas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas, kopiją;

6. darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;

7. dokumento, patvirtinančio užsienio kalbos (anglų, prancūzų ar vokiečių) mokėjimą ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu, kopiją;

8. dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi);

9. buvusių darbdavių rekomendacijas (neprivaloma).

  Konkurso paskelbimo data – 2016 m. balandžio 8 d.

Atrankos data - 2016 m. gegužės 27 d.

Dokumentus galima pateikti adresu: Vilniaus g. 263, Šiaulių rajono savivaldybės administracijoje, Teisės ir personalo administravimo skyriuje, III a., 309 kabinete iki 2016 m. gegužės 18 d. 17 val. Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną.

Išsamesnė informacija tel. (8 41 ) 596651, 596648, el. p. kadrai@siauliuraj.lt., interneto puslapyje adresu www.siauliuraj.lt