Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Melioracija

Kokie reikalavimai norint išsikasti kūdrą?                                                                                                           

Visi reikalavimai nurodyti „Dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių (toliau – dirbtinis vandens telkinys) įrengimo ir priežiūros aplinkosaugos reikalavimų apraše“-  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=430236&p_query=Dirbtini%F8%20nepratekam%F8%20pavir%F0ini%F8%20vandens%20telkini%F8%20%E1rengimo%20ir%20prie%FEi%FBros%20aplinkosaugos%20&p_tr2=2

Žemės ūkio skyriaus Melioracijos poskyriui pateikiamas prašymas, žemės sklypo dokumentų ir plano kopija. Patikrinus pagal esamą melioracijos statinių duomenų archyvinę medžiagą kokie melioracijos statiniai yra žemės sklype derinamas planas ir grąžinamas pareiškėjui.