Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 2 d. įsakymas Nr. A-1576 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ IR IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS IR JŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMO MODELIŲ 2022–2023 MOKSLO METAMS PATVIRTINIMO“

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 10 d. įsakymas Nr. A-805 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo programas ilgiau nei 4 val. Ar 6 val., 2022 metų vasaros darbo grafiko patvirtinimo“.

PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

Priešmokyklinis ugdymas privalomas nuo 2016 m. rugsėjo 1 d.

Priešmokyklinio ugdymo tikslas – užtikrinti optimalią vaiko raidą, atsižvelgiant į jo asmens unikalumą ir ugdymosi poreikius, padėti pasirengti sėkmingai mokytis mokykloje. Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintą Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymas Nr. V-1106 „Dėl priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 19 d. įsakymas Nr. A-1151 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių patvirtinimo“

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. 1617 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir jų veiklos organizavimo modelių 2021–2022 mokslo metams patvirtinimo”

IKIMOKYKLINIS UGDYMAS

Ikimokyklinio ugdymo tikslas – padėti vaikui išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiais ir bendraamžiais, aplinkos ir savo šalies pažinimo, kūrybiškumo ir mokėjimo mokytis pradmenis.

Ikimokyklinis ugdymas vykdomas pagal ikimokyklinio ugdymo programą, kurią rengia ikimokyklinio ugdymo įstaigos komanda. Prieš rengdami programą vadovai ir auklėtojai ištiria lankančių vaikų bei šeimų poreikius ir į juos atsižvelgia. Rengdami programą jie vadovaujasi švietimo ir mokslo ministro patvirtintu Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašu ir Ikimokyklinio ugdymo turinio programų rengimo metodinėmis rekomendacijomis, taip pat Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu.

Vaikui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, ikimokyklinio ugdymo programa pritaikoma atsižvelgiant į jo poreikius bei remiantis bendrais kriterijais.

Privalomas ikimokyklinis ugdymas nustatomas ir skiriamas vadovaujantis Privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. V-735/A1- „Dėl Privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

PRIĖMIMAS Į ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGAS, VYKDANČIAS IKIMOKYKLINIO / PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS ILGIAU NEI 4 VAL.

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 2 d. sprendimas Nr. T-244 „Dėl vaikų priėmimo į Šiaulių rajono savivaldybės ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 11 d. įsakymas Nr. A-195 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės vaikų registracijos į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo

Tėvai (globėjai) prašymus priimti vaiką į ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupes pildo elektroniniu būdu informacinėje sistemoje, esančioje Savivaldybės interneto tinklalapyje https://www.registruok.lt/index.php?691297433 arba pateikia švietimo įstaigoje, kurią pageidauja lankyti.

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ APTARNAVIMO TERITORIJOS

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimas Nr. T-147 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigų aptarnavimo teritorijų nustatymo“ 

MOKESTIS UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO / PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖSE

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 8 d. sprendimas  Nr. T-301 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Šiaulių rajono savivaldybės ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

KĄ DARYTI, JEIGU LAISVŲ VIETŲ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖSE NĖRA?

Siekiant didinti ikimokyklinio amžiaus vaikų užimtumo paslaugų prieinamumą, ieškant naujų galimybių ir formų padėti šeimoms spręsti ikimokyklinio amžiaus vaikų priežiūros problemą bei derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 7 d. sprendimu Nr. T-261 „Dėl ikimokyklinio amžiaus vaikų priežiūros paslaugos pagal „Šeimos darželio“ modelį tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas Ikimokyklinio amžiaus vaikų priežiūros paslaugos pagal „Šeimos darželio“ modelį tvarkos aprašas.

Šiaulių rajono savivaldybė yra sudariusi Bendradarbiavimo dėl ugdymo paslaugų teikimo sutartį su Šiaulių miesto savivaldybe, kurios pagrindu Savivaldybė gali nukreipti vaikus į Šiaulių miesto ikimokyklinio ir specialiojo ugdymo įstaigas. Šiaulių rajono savivaldybė taip pat yra numačiusi galimybę kompensuoti 70 Eur mokestį už ikimokyklinio ar priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymą ir priežiūrą Šiaulių miesto bei Šiaulių rajono nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas.

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 17 d. spendimas Nr. T-405 „Dėl vaikų, gyvenančių Šiaulių rajone, nukreipimo į Šiaulių miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigas ir mokesčio už vaikų išlaikymą mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 9 d. sprendimas Nr. T-177 „Dėl mokesčio kompensacijos dydžio nustatymo už vaiko ugdymą ir priežiūrą Šiaulių miesto bei Šiaulių rajono nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, ir kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

PREVENCINĖS PROGRAMOS

Programos "Zipio draugai", "Obuolio draugai" ir "Įveikime kartu" dalyvaujančių Šiaulių rajono ugdymo įstaigų ir pedagogų sąrašus, naujai į programą įsitraukusių pedagogų seminarų datas ir kitą su programomis susijusią informaciją rasite internetiniame puslapyje http://www.vaikolabui.lt/

Specialus informacinis portalas Lietuvos ikimokyklinukų ugdytojams http://www.ikimokyklinis.lt/ 

PEDAGOGŲ VYKIMO Į DARBĄ DALINIS IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

Šiaulių rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų,bendrojo ugdymo mokyklų,neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimo papildančio ugdymo mokyklų pedagogų vykimo į darbą dalinio išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas,patvirtintas Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. T-143 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagoginių darbuotojų bei bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų vykimo į darbą dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Informacija atnaujinta 2022-09-08 09:49