Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Neįgaliesiems bendruomenėje projektai

SOCIALINĖ REABILITACIJA NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE

2022-09-08

          Informuojame, kad nuo 2022 m. liepos 1 d. Socialinių paslaugų kataloge, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“, įteisinta nauja socialinės priežiūros paslauga – socialinė reabilitacija neįgaliesiems bendruomenėje (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. A1-451 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ pakeitimo“).  Tai kompleksinės paslaugos, skirtos šeimai įgalinti, t. y. šeimą palaikančioms ir pozityvią jos raidą užtikrinančioms socialinėms, psichologinėms, saugumo galimybėms stiprinti, teikiamos pagal Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai 2016-2023 m. veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. kovo 10 d. įsakymu Nr.A1-133 „Dėl Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai 2016-2023 m. veiksmų plano patvirtinimo“.

Pagrindinės paslaugos:

  • Socialinių ir (ar) kasdieninių savarankiško gyvenimo įgūdžių, gebėjimų ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas, suteikiant bendrąsias žinias ir praktiškai mokant spręsti dėl negalios buityje ir (ar) aplinkoje kylančias problemas;
  • Mokymosi, užimtumo ir (ar) darbinių įgūdžių ugdymas, atkūrimas ir (ar) stiprinimas, padedant pasirengti dalyvauti darbo rinkoje ir (ar) išsilaikyti darbo vietoje ar dalyvauti užimtumo veikloje.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-447 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymo A1-622 „Dėl Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, akredituota socialinė reabilitacija neįgaliesiems bendruomenėje savivaldybėse pradedama teikti nuo 2023 m. sausio 1 d. Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos apraše nustatytas ir prašymų bei dokumentų, reikalingų norint teikti akredituotą paslaugą, pateikimas.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. A1-430 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. A1-492 „Dėl akredituotos socialinės priežiūros teikimo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“ nustatyti reikalavimai patalpoms (kai akredituotai paslaugai teikti patalpos yra būtinos) ir personalo išsilavinimui.

Įstaiga, pageidaujanti teikti akredituotą socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugą Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje, pateikia Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui prašymus ir kitus reikalingus dokumentus  šiais būdais:

  • vienu elektroniniu laišku, siunčiant elektroniniu pašto adresu irena.simanauskiene@siauliuraj.lt;
  • (prašymas turi būti pasirašytas įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/E, nustatytus kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamus reikalavimus. Šie dokumentai vienu laišku gali būti pateikiami, naudojant specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete;
  • paštu, per pašto kurjerį arba pristatant į Socialinės paramos skyrių K. Reisono g. 4, 108 kabinetas, Šiauliai.

  Prašymus prašome pateikti iki 2022 m. spalio 31 d.

  Informacija teikiama tel. 841 596 689., el. p.irena.simanauskiene@siauliuraj.lt


Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti 2022 metams lėšų paskirstymas

Informuojame, kad Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 31d. įsakymu Nr. A- 2427  „Dėl socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2022 metų projektams finansuoti skirtų valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų paskirstymo“ patvirtintas lėšų skyrimas Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2022 metų projektams finansuoti.

                      Vadovaudamiesi Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2022 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. A1-686 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2022 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“, 57 punktu, pateikiame informaciją apie Šiaulių rajono savivaldybės 2022 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje finansuotinų projektų sąrašą:

2022 METAMS SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PROJEKTAMS FINANSUOTI SKIRTŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMAS

Eil. Nr.

Pareiškėjas

Juridinio asmens kodas

Projekto pavadinimas

Surinktų balų vidurkis

Prašoma suma, Eur

Skiriama suma (Eur) 

Finansuotini projektai

1.

VšĮ LASS Šiaurės rytų centras

248161410

Matau blogai, jaučiuosi gerai

32,5

27000,00

14015,00

2.

Šiaulių rajono neįgaliųjų draugija

193303626

Šiaulių rajono neįgaliųjų draugija tiesia pagalbos ranką

26,5

 49739,00

16553,00

3.

Šiaulių rajono neįgaliųjų draugijos sporto klubas
 „Atgaiva“

145540710

Mes norim, galim, veikiam

36,5

14088,00

11370,00

4.

VšĮ Šiaulių kurčiųjų reabilitacijos centras

145756754

Kurčiųjų socialinės reabilitacijos projektas

32

172870,00

6267,00

5.

Šiaulių m. aklųjų ir silpnaregių  sporto klubas„Perkūnas“

145355284

Gyvenk sveikai ir įsitrauk į bendruomenės veiklas

29

7432,00

4616,00

6.

VšĮ "Socialinis taksi“

305650211

Socialinis taksi - žmonių su negalia ir jų šeimos narių savarankiškumo bei užimtumo didinimas.

39

  27000,00

16977,00

7.

VšĮ „Pagalbos ir informacijos šeimai tarnyba“.

301790792

Asmenų, turinčių psichikos negalią, įtrauktis į užimtumą ir visuomenės gyvenimą

39

10220,00

9885,00

8.

Asociacija
„Olimpikas“

300072796

Aš esu aktyvus bendruomenės narys

31,5

20896,23

7903,00

Pasibaigus Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2022 metų projektų atrankos ir vertinimo procedūroms nefinansuotinų ir atmestinų projektų nebuvo.


SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE 2022 M. PROJEKTUS VYKDANČIOS ORGANIZACIJOS

Teisės aktai:

A-2259 DĖL SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE 2021 METŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI SKIRTŲ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PASKIRSTYMO

 

SVARSTOMI 2022 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE  PROJEKTAI

Informuojame, kad 2021 m. Šiaulių  rajono savivaldybės administracijai pateikti aštuoni Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektai, siekiant gauti finansavimą 2022 metais:

Paraiškos

registracijos numeris

Paraiškos registracijos

data

Juridinio asmens

pavadinimas

Juridinio asmens kodas

SPG-1538(25.47)

2021-10-28

VšĮ LASS Šiaurės rytų centras

248161410

SPG-1543(25.47)

2021-10-29

VšĮ Pagalbos ir informacijos šeimai tarnyba

301790792

SPG-1563(25.47)

2021-11-04

Šiaulių rajono neįgaliųjų draugija

193303626

SPG-1591(25.47)

2021-11-05

Asociacija „Olimpikas“

300072796

SPG-1590(25.47)

2021-11-05

VšĮ Šiaulių kurčiųjų reabilitacijos centras

145756754

SPG-1586(25.47)

2021-11-05

Šiaulių m. aklųjų ir silpnaregių sporto klubas „Perkūnas“

145355284

SPG-1595(25.47)

2021-11-08

VšĮ "Socialinis taksi“

305650211

SPG-1593(25.47)

2021-11-08

Šiaulių r. neįgaliųjų draugijos sporto klubas
„Atgaiva“

145540710

Artimiausiu metu rengiamas projektų vertinimas.

Socialinės paramos skyriaus informacija

Informacija atnaujinta 2022-09-09 13:23