Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Skelbimai

SKELBIAMAS VAIKŲ VASAROS POILSIO STOVYKLŲ ORGANIZAVIMO PROJEKTŲ FINANSAVIMO 2024 METAIS KONKURSAS

2024-03-21 Dalintis

Šiaulių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) skelbiamo konkurso tikslas – sudaryti sąlygas vaikų turiningai edukacinei veiklai, kompetencijų tobulinimui vaikų vasaros poilsio stovyklose.

Paraiškas gali teikti švietimo teikėjai, turintys teisę vykdyti neformaliojo vaikų švietimo veiklas nepriklausomai nuo jų teisinio statuso ir savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos: biudžetinės įstaigos, laisvieji mokytojai, viešosios įstaigos ir organizacijos, nevyriausybinės organizacijos.

Konkursas organizuojamas vadovaujantis:

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR KITŲ JURIDINIŲ BEI FIZINIŲ ASMENŲ FINANSAVIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ TVARKOS APRAŠU (toliau – Aprašas)

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ac377ee0924c11eb9fecb5ecd3bd711c/asr

Reikalavimai projektams:

  1. Projekto dalyviais gali būti Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų arba kitų savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Savivaldybės teritorijoje, užsienyje gyvenančių lietuvių, lietuvių kilmės užsieniečių ar iš užsienio grįžusių Lietuvos Respublikos piliečių vaikai.
  2. Projekto trukmė ne trumpesnė kaip 5 dienos. Dalyviai gali dalyvauti tik vienoje pamainoje Savivaldybės lėšomis remiamose programose.
  3. Projektą numatoma įgyvendinti 2024 m. birželio–rugpjūčio mėn. (po sutarties sudarymo su Savivaldybės administracija ir pasibaigus ugdymo procesui mokyklose).
  4. Turėti specialistus ir (ar) darbuotojus, kurie turi pedagoginį išsilavinimą arba yra išklausę pedagoginių psichologinių žinių kursą, nustatytą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-534 „Dėl Pedagoginių ir psichologinių žinių kurso vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, pasitikrinę sveikatą, įgiję žinių higienos ir pirmosios pagalbos teikimo klausimais.
  5. Projektas bus vykdomas specialiai vaikų vasaros poilsiui pritaikytose stovyklose, bendrojo ugdymo mokyklose, neformaliojo vaikų švietimo, kitose institucijose, kurių patalpos ir aplinka pritaikyta tokiai veiklai, stovyklavietėse, kurios yra įrengtos poilsiui su nakvyne skirtoje teritorijoje (sudarytos sąlygos palapinėms, laikiniems ar mobiliems nameliams statyti, higienos poreikiams tenkinti, laužui kurti, atliekoms sudėti).
  6. Maksimalus finansavimo dydis vienam projektui – 2 000,00 Eur (du tūkstančiai Eur).

Paraišką (Aprašo 1 priedas), užpildytą vadovaujantis Aprašo 55 punktu, ir dokumentus, nurodytus Aprašo 54 punkte, pareiškėjai teikia Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriui el. paštu sek@siauliuraj.lt vienu iš šių būdų:

  1. Elektroniniu paštu, kai paraiška pasirašyta elektroniniu parašu.
  2. Elektroniniu paštu, kai pasirašyta paraiška ir pridedami dokumentai nuskenuoti ir galima identifikuoti paraišką teikiantį asmenį.

Paraiškos priimamos iki 2024 m. balandžio 21 d. 24.00 val. Paraiškos, gautos po kvietime nurodyto paraiškų priėmimo termino, nebus vertinamos.

Informaciją apie konkursą teikia: Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Rimas Marcinkus, tel. (8 41) 43 99 03, el. paštu rimas.marcinkus@siauliuraj.lt.

Informacija atnaujinta 2024-03-21 14:58