Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Skelbimai

SKELBIAMAS KONKURSAS ŠIAULIŲ RAJONO RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ IR BENDRIJŲ PROJEKTAMS 2023 METAIS FINANSUOTI

2023-01-26 Dalintis

Šiaulių rajono savivaldybės administracija kviečia juridinio asmens teises turinčias Šiaulių rajono savivaldybės teritorijos religines bendruomenes ir bendrijas (toliau – Pareiškėjas) teikti Paraiškas Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimui iš savivaldybės biudžeto gauti (toliau – paraiška) 2022 metų projektų, finansuojamų iš Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto lėšų pagal Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir juridinių bei fizinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašą (toliau – Aprašas), konkursui.

Paraiškos teikiamos nuo 2023 m. vasario 1 d. iki 2023 m.  kovo 3 d. (17 val.)

Priemonei „Šiaulių rajono religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimas“ (toliau – Priemonė) skirtos lėšos gali būti skiriamos tik tiems Pareiškėjams, kurie, bendradarbiaudami su Šiaulių rajono savivaldybe, jiems nuosavybės teise priklausantį turtą siekia išsaugoti, atnaujinti ir prižiūrėti, kad būtų sukurta patraukli aplinka Pareiškėjui priklausančiuose kulto pastatuose kartu su tikinčiaisiais telkti Šiaulių rajono savivaldybės teritorijos vietos bendruomenės narius jų dalyvavimui ne tik religiniuose, bet ir kultūriniuose, švietėjiškuose renginiuose.

Siekiant ugdyti Savivaldybės teritorijos vietos bendruomenės bendrąją kultūrą, užtikrinti nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą, puoselėti etnokultūrą, gerinti kraštovaizdį, kartu su religine švietėjiška veikla spręsti vietos bendruomenės socialines, kultūrines, dorovines problemas, Priemonės lėšos Pareiškėjui gali būti skiriamos šioms veikloms:

1.Pareiškėjui nuosavybės teise priklausančių pastatų, patalpų, inžinerinių statinių remonto darbams atlikti (kai gauti leidimai šiems darbams vykdyti), šių pastatų, patalpų, inžinerinių statinių pritaikymui bendruomenės poreikiams, šių pastatų, patalpų, inžinerinių statinių priežiūros (išskyrus ūkines išlaidas) finansavimui – iki 2000 Eur (dviejų tūkstančių Eur).

2.į Kultūros paveldo registrą įrašytų didesnės istorinės, architektūrinės, meninės vertės religinės paskirties kultūros vertybių restauracijai (kai gauti leidimai šiems darbams vykdyti) – iki 1000 Eur (vieno tūkstančio Eur).

Prioritetai teikiami:

 1. projektams, kurie pritraukia lėšas iš įvairių fondų bei kitų finansavimo šaltinių (prie papildomų finansavimo šaltinių priskiriamos ir nuosavos Pareiškėjo lėšos);
 2. objektams, turintiems išliekamąją istorinę, architektūrinę, meninę vertę.

Kai Pareiškėjo paraiškoje nurodyta prašoma skirti lėšų suma nuosavybės teise priklausančių pastatų, patalpų, inžinerinių statinių remonto darbams atlikti (kai gauti leidimai šiems darbams vykdyti), šių pastatų, patalpų, inžinerinių statinių pritaikymui bendruomenės poreikiams, šių pastatų, patalpų, inžinerinių statinių priežiūros (išskyrus ūkines išlaidas) finansavimui viršija galimą maksimalią 2000 Eur lėšų sumą, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriui pritarus Komisijos siūlymu rengiamas siūlymas Šiaulių rajono savivaldybės tarybai dėl papildomų lėšų skyrimo:

 1. priklausančių pastatų, patalpų, inžinerinių statinių avarinės grėsmės pašalinimo darbams;
 2. į Kultūros paveldo registrą įrašytų istorinės, architektūrinės, meninės vertės pastatų, patalpų, inžinerinių statinių priežiūros darbams.

Paraiškos Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimui iš savivaldybės biudžeto gauti (toliau – paraiška) teikimo būdas ir sąlygos:

Pareiškėjas  gali teikti tik vieną paraišką (1 priedas (Paraiška)). 

Paraiška, pasirašyta pareiškėjo vadovo bei patvirtinta pareiškėjo antspaudu (jei tokį turi)  ir prie jos pridedami dokumentai turi būti užpildyti lietuvių kalba kompiuteriu. Visi paraiškos ir prie jos pridedamų dokumentų lapai turi būti iš eilės sunumeruoti.

Paraiška su priedais gali būti pateikta tik vienu iš šių būdų:

 • elektroniniu paštu, kai paraiška pasirašyta elektroniniu parašu;
 • elektroniniu paštu, kai pasirašyta paraiška ir pridedami dokumentai nuskenuoti ir galima identifikuoti paraišką teikiantį asmenį.

Pareiškėjas Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir verslo plėtros skyriui el. paštu projektai@siauliuraj.lt  kartu su paraiška teikia šiuos dokumentus:

 • pareiškėjo registravimo pažymėjimojuridinių asmenų registroišrašo kopiją;
 • sprendimo dėl paskyrimo vadovauti religinei bendruomenei / bendrijai  kopiją
 • projektą numačius įgyvendinti su partneriu (-iais), bendradarbiavimo sutartį (-is)ar partnerio rašytinį sutikimą dalyvauti projekte;
 • kitus dokumentus, kurie, pareiškėjo nuomone, gali būti svarbūs vertinant paraišką.

SVARBU!  Paraiška turi būti pateikta pagal Šiaulių rajono savivaldybės tarybos patvirtintą forma (Aprašo 1 priedas (Paraiška)) iki šiame skelbime konkursui nurodyto paraiškų teikimo termino pabaigos.

Bendrieji ir specialieji reikalavimai paraiškai  teikti. Projekto paraiškoje nurodoma:

 • projekto pavadinimas;
 • informacija apie Pareiškėją;
 • informacija apie projektą:
 • projekto numatytos išlaidos ir pagrindimas (bendra projekto suma, projekto vykdytojo, partnerių, rėmėjų indėlis, detali projekto įgyvendinimo sąmata);
 • teikiamų dokumentų sąrašas.

Finansinė parama iš Priemonės lėšų Pareiškėjui neteikiama, jei Pareiškėjas:

 • paraiškoje arba jos prieduose pateikė tikrovės neatitinkančią informaciją;
 • bandė daryti įtaką paraišką vertinantiems Šiaulių rajono religinių bendruomenių ir bendrijų paraiškų vertinimo komisijos nariams;
 • iki konkurso yra gavęs finansinę paramą projektams įgyvendinti, tačiau už jos naudojimą neatsiskaitė Šiaulių rajono savivaldybės administracijai finansavimo sutartyje nustatyta tvarka, gautas lėšas panaudojo ne pagal paskirtį, kitaip pažeidė sutartinius įsipareigojimus;
 • kiti Aprašenumatyti atvejai.

Paraiškų teikimo klausimais konsultaciją pareiškėjams Šiaulių rajono savivaldybės administracijos  darbo laiku teikia:

Audronė Birutienė, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėja,  tel. (+370 41) 596 669, mob. +370 640 57 990, el. p.  audrone.birutiene@siauliuraj.lt;

Kita informacija.

Projekto įgyvendinimo terminas 2023-12-05 d.

Formos.

1 PRIEDAS (Paraiška)

2 PRIEDAS (Paraiškos administracinis vertinimas)

3 PRIEDAS (Finansavimo sutartis)

4 PRIEDAS (Projekto įgyvendinimo ataskaita)

5 PRIEDAS (Lėšų panaudojimo registras)  Finansavimo sutartis – Aprašo 3 priedas;

Paraiškos administracinės atitikties vertinimas – Aprašo 2 priedas;

Informacija atnaujinta 2023-01-26 09:49