Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Skelbimai

SKELBIAMAS 2024 METŲ NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANZIACIJŲ PROJEKTŲ FINANASAVIMO KONKURSAS

2024-03-19 Dalintis

Kviečiame teikti paraiškas 2024 metų nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimui iš Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

Paraiškos Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimui iš savivaldybės biudžeto gauti (toliau – Paraiškos) teikiamos vadovaujantis ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR KITŲ JURIDINIŲ BEI FIZINIŲ ASMENŲ FINANSAVIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ TVARKOS APRAŠO, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T-80 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau– Aprašas) https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ac377ee0924c11eb9fecb5ecd3bd711c/asr

Paraiškas gali teikti Savivaldybės teritorijoje veiklą vykdančios nevyriausybinės organizacijos (toliau – pareiškėjas) valstybės įmonėje Registrų centre įregistravusios žymą, kad juridinis asmuo yra nevyriausybinė organizacija (toliau – NVO).

Paraiškos priimamos nuo 2024 m. kovo 19  d. iki 2024 m. balandžio 18 d. 23:59 val.

Projekto įgyvendinimo terminas – 2024-12-01 d.

2024 m. Šiaulių rajono nevyriausybinių organizacijų rėmimui skirta – 3000 Eur

Didžiausia vienam projektui galima skirti lėšų suma – 1 000 (vienas tūkstantis) Eur

Mažiausia vienam projektui galima skirti lėšų suma – 1 000 Eur (vienas tūkstantis) Eur

Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sprendimu 2024 metams nustatytas projektinių veiklų eiliškumas:

I. gyventojų švietimas, skatinantis jų verslumą, aplinkos saugojimą, demokratijos stiprinimą, savanorystę, pilietiškumą;

II. teoriniai ir praktiniai mokymai NVO gebėjimų  ugdymui ekstremalių situacijų valdymui (transporto organizavimo, maitinimo organizavimo, gyventojų aprūpinimo būtiniausiais produktais (maisto, drabužiais ir avalyne) organizavimas;ׅׅ

III. mokymų, seminarų, skirtų visų Savivaldybės teritorijos NVO gebėjimų ugdymui teikti viešąsias paslaugas, rengti ir įgyvendinti projektus, organizavimas;

IV. smurto artimoje aplinkoje mažinimas, krizių artimoje aplinkoje įveikimo (laikino apgyvendinimo, pagalbos į namus, psichologinės pagalba asmenims ir jų šeimų nariams) organizavimas, nusikalstamumo prevencija.

Paraiškos teikimo būdai ir terminas.

Paraiška ir pridedami dokumentai turi būti pateikti vienu iš šių būdų:

elektroniniu paštu projektai@siauliuraj.lt, kai paraiška pasirašyta elektroniniu parašu;

elektroniniu paštu projektai@siauliuraj.lt, kai pasirašyta paraiška  ir pridedami dokumentai nuskenuoti ir galima identifikuoti paraišką teikiantį asmenį.

Paraiškos priimamos kvietime nurodytu terminu.

Paraiškos, gautos po kvietime nurodyto paraiškų priėmimo termino, nevertinamos. 

Paraiškos teikimo sąlygos.

Vadovaujantis Aprašo 3.2 p. nuostatomis, pareiškėjas gali teikti po vieną Paraišką Aprašo 15 punkte nurodytoms veikloms vykdyti,  jei Pareiškėjas nėra einamaisiais metais gavęs finansavimo pagal Aprašo 6.1.3 papunktyje nurodytą priemonę Šiaulių rajono nevyriausybinių organizacijų rėmimas.

Jei Pareiškėjas pateiks daugiau negu vieną Paraišką, bus vertinama tik ta Paraiška, kurios pateikimo data yra ankstesnė.

Paraiška su priedais teikiama lietuvių kalba, užpildyta kompiuteriu, pasirašyta pareiškėjo vadovo bei patvirtinta pareiškėjo antspaudu (jei tokį turi), sunumeruoti iš eilės vis paraiškos ir prie jos pridedamų dokumentų lapai.

Paraiška, pasirašyta pareiškėjo vadovo bei patvirtinta pareiškėjo antspaudu (jei tokį turi) ir prie jos pridedami dokumentai turi būti užpildyti lietuvių kalba kompiuteriu.

Visi paraiškos ir prie jos pridedamų dokumentų lapai turi būti iš eilės sunumeruoti.

! Konkursui teikiama:

  1. Pasirašyta Paraiška;
  2. Pareiškėjo registravimo pažymėjimo kopija (jei paraiška teikiama pirmą kartą);
  3. Pareiškėjo įstatų (nuostatų) kopija (jei paraiška teikiama pirmą kartą arba pareiškėjo įstatai (nuostatai) buvo pakeisti) ar Registrų centro pažyma apie vykdomą veiklą;
  4. Dokumentas (pvz., įgaliojimą), patvirtinantis asmens teisę veikti pareiškėjo vardu, jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas;
  5. Projektą numačius įgyvendinti su partneriu – bendradarbiavimo sutartį ar partnerio rašytinį sutikimą dalyvauti projekte;
  6. Projektą numačius įgyvendinti su prisidėjimu iš kitų finansavimo šaltinių – garantinį rašą ar kitą dokumentą apie pridėjimą prie projekto;
  7. Nevyriausybinės organizacijos  susirinkimo / sueigos, kurioje dalyvavo ne mažiau kaip 2/3 narių, protokolo išrašą dėl pritarimo paraiškoje nurodytai projektinei veiklai vykdyti;
  8. Patvirtinimą, kad projekto vykdytojas, turi atitinkamą kvalifikaciją projektui vykdyti;
  9. Kitus dokumentus, kurie, pareiškėjo nuomone, gali būti svarbūs vertinant paraišką.

SVARBU. Paraiška turi būti pateikta pagal Šiaulių rajono savivaldybės tarybos patvirtintą formą (Aprašo 1 PRIEDAS) iki šiame skelbime konkursui nurodyto paraiškų teikimo termino pabaigos.

Finansavimas iš Priemonės lėšų Pareiškėjui neskiriamas, jei Pareiškėjas: paraiškoje arba jos prieduose pateikė tikrovės neatitinkančią informaciją; iki konkurso yra gavęs finansavimą projektams įgyvendinti, tačiau už jos naudojimą neatsiskaitė Šiaulių rajono savivaldybės administracijai finansavimo sutartyje nustatyta tvarka, gautas lėšas panaudojo ne pagal paskirtį, kitaip pažeidė sutartinius įsipareigojimus; kiti Apraše numatyti atvejai.

Vadovaudamasi Aprašo 3.3 papunkčiu Pareiškėjas einamaisiais metais projektinėms veikloms finansuoti gali teikti po vieną paraišką, jei nėra einamaisiais  metais gavęs finansavimo pagal

 gali pateikti  Aprašo 20 punkte nurodytoms veikloms vykdyti po vieną paraišką, jei nėra einamaisiais metais gavęs finansavimo pagal Aprašo 6.1.2 papunktyje nurodytą priemonę „Šiaulių rajono kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenių rėmimas“.

Konkursui pateiktiems dokumentams atliekamas Paraiškos administracinės atitikties vertinimas kaip nustatytas Aprašo V skyriuje (Aprašo 2 priedas). Jei Paraiška neatitinka  administracinės atitikties vertinimo kriterijų – Paraiška nėra teikiama Komisijai pagal priemonę vertinti.

Paraiškos teikimo klausimais Bendruomenes konsultuoja Šiaulių rajono savivaldybės administracijos darbo laiku:

Audronė Birutienė, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėja, tel. (8 41) 596 669, 8 640 57 990, el. p. audrone.birutiene@siauliuraj.lt

Irena Eigirdienė, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 41) 596 667, el. p. irena.eigirdiene@siauliuraj.lt

Formos.

PARAIŠKA (Aprašo 1 PRIEDAS)

Paraiškos administracinės atitikties vertinimas (Aprašo 2 PRIEDAS)

Paraiškos vertinimo anketa (Reglamento 3 priedas)

Informacija atnaujinta 2024-03-21 15:07