Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Skelbimai

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO POTVARKIS „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO“

2022-05-25 Dalintis

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

POTVARKIS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

POSĖDŽIO SUŠAUKIMO

2022 m. gegužės 24 d. Nr. M-37

Šiauliai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 20 straipsnio 4 dalimi ir Šiaulių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T-149 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 158  punktu:

  1. S u š a u k i u Šiaulių rajono savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės taryba) posėdį 2022 m. gegužės 31 d. 10.00 val. Savivaldybės tarybos posėdžių salėje (Vilniaus g. 263, Šiauliai).
  2. S u d a r a u Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkę ir teikiu Savivaldybės tarybai svarstyti šiuos klausimus:

2.1. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-183).

2.2. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T-30 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (sprendimo projektas Nr. TSP-216).

2.3. Dėl Šiaulių rajono savivaldybei perduoto patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti valstybei nuosavybės teise priklausančio materialiojo turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo (sprendimo projektas Nr. TSP-169).

2.4. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 12 d. sprendimo Nr. T-270 „Dėl pritarimo savivaldybės viešųjų pastatų modernizavimo, siekiant skatinti energijos vartojimo efektyvumo didinimą, investicinių projektų rengimui“ pakeitimo (sprendimo projektas Nr. TSP-198).

2.5. Dėl sutikimo perimti valstybės ilgalaikį nekilnojamąjį turtą Šiaulių rajono savivaldybės nuosavybėn (sprendimo projektas Nr. TSP-168).

2.6. Dėl gyvenamojo namo su administracinėmis patalpomis dalies ir žemės sklypo dalies, priklausančios anksčiau įvardintam nekilnojamajam turtui, Beržų g. 2, Gergždelių k., Kuršėnų kaimiškoji sen., Šiaulių r., pirkimo (sprendimo projektas Nr. TSP-173).

2.7. Dėl atleidimo nuo savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos (sprendimo projektas Nr. TSP-187).

2.8. Dėl atleidimo nuo savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėjimo (sprendimo projektas Nr. TSP-222).

2.9. Dėl nekilnojamojo turto, pripažinto netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymo bei likvidavimo ir pardavimo viešame aukcione (sprendimo projektas Nr. TSP-210).

2.10. Dėl viešosios elektromobilių įkrovimo paslaugos teikimo (sprendimo projektas Nr. TSP-225).

2.11. Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų ir lengvatų nustatymo 2022 metams (sprendimo projektas Nr. TSP-172).

2.12. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 12 d. sprendimo Nr. T-272 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (sprendimo projektas Nr. TSP-186).

2.13. Dėl pritarimo Šiaulių rajono savivaldybei pasirašyti LR kultūros ministerijos inicijuojamą susitarimą „Dėl meno ir dizaino viešose erdvėse“ (sprendimo projektas Nr. TSP-208).

2.14. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T-347 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centro teikiamų mokamų paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo (sprendimo projektas Nr. TSP-203).

2.15. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo (sprendimo projektas Nr. TSP-219).

2.16. Dėl leidimo pirkti lizingo būdu VšĮ  „Dienos centrui sutrikusio intelekto asmenims“  tarnybinį mikroautobusą (sprendimo projektas Nr. TSP-224).

2.17. Dėl trumpalaikio materialiojo turto perdavimo Šiaulių rajono mokykloms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (sprendimo projektas Nr. TSP-170).

2.18. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-39 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės sporto tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo (sprendimo projektas Nr. TSP-206).

2.19. Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti, naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-204).

2.20. Dėl leidimo pirkti du mikroautobusus (sprendimo projektas Nr. TSP-209).

2.21. Dėl įgaliojimo suteikimo Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybai (sprendimo projektas Nr. TSP-190).

2.22. Dėl Šiaulių r. Bazilionų mokyklos-daugiafunkcio centro reorganizavimo ir Šiaulių r. Dubysos aukštupio mokyklos nuostatų patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-212).

2.23. Dėl Šiaulių r. Drąsučių mokyklos reorganizavimo ir Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos nuostatų patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-213).

2.24. Dėl Šiaulių r. Raudėnų mokyklos-daugiafunkcio centro reorganizavimo ir Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro nuostatų patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-215).

2.25. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-147 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigų aptarnavimo teritorijų nustatymo“ pakeitimo (sprendimo projektas Nr. TSP-184).

2.26. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 7 d. sprendimo Nr. T-247 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės metų mokytojo vardo suteikimo ir premijos skyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (sprendimo projektas Nr. TSP-202).

2.27. Dėl Valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su Šiaulių rajono savivaldybės mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti, paskirstymo mokykloms tvarkos aprašo patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-174).

              2.28. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-194).

              2.29. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo (sprendimo projektas Nr. TSP-195).

              2.30. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 16 d. sprendimo Nr. T-323 „Dėl Specialiosios paskirties transporto paslaugų įkainio nustatymo ir specialiosios paskirties transporto paslaugų teikimo bei mokėjimo už šias paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (sprendimo projektas Nr. TSP-197).

              2.31. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr.T-372 ,,Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (sprendimo projektas Nr. TSP-177).

              2.32. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 21 d. sprendimo Nr. T-176 ,,Dėl Pagalbos pinigų mokėjimo už tėvų globos netekusių vaikų globą (rūpybą) Šiaulių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo“ pakeitimo (sprendimo projektas Nr. TSP-223).

              2.33. Dėl Kurtinių gatvės pavadinimo suteikimo Šiaulių rajono savivaldybėje, Bubių seniūnijoje, Bubių kaime (sprendimo projektas Nr. TSP-193).

2.34. Dėl Pušyno gatvės pavadinimo suteikimo Šiaulių rajono savivaldybėje, Ginkūnų seniūnijoje, Žuvininkų kaime (sprendimo projektas Nr. TSP-199).

2.35. Dėl Vyšnių gatvės pavadinimo suteikimo Šiaulių rajono savivaldybėje, Kairių seniūnijoje, Kairių kaime (sprendimo projektas Nr. TSP-205).

2.36. Dėl Luponės gatvės pavadinimo suteikimo Šiaulių rajono savivaldybėje, Gruzdžių seniūnijoje, Žiogų kaime (sprendimo projektas Nr. TSP-200).

2.37. Dėl Įlankos ir Vasaros gatvių pavadinimų suteikimo Šiaulių rajono savivaldybėje, Kužių seniūnijoje, Jakštaičiukų kaime (sprendimo projektas Nr. TSP-201).

2.38. Dėl Šelvenų gatvės pavadinimo suteikimo Šiaulių rajono savivaldybėje, Šakynos seniūnijoje, Tulminų kaime (sprendimo projektas Nr. TSP-191).

2.39. Dėl Vijolės ir Kulpės gatvių pavadinimų suteikimo Šiaulių rajono savivaldybėje, Šiaulių kaimiškojoje seniūnijoje, Vijolių kaime (sprendimo projektas Nr. TSP-192).

2.40. Dėl Jusaičių gatvės geografinių charakteristikų keitimo Šiaulių rajono savivaldybėje, Bubių seniūnijoje, Jusaičių kaime (sprendimo projektas Nr. TSP-178).

2.41. Dėl A. Griciaus gatvės geografinių charakteristikų keitimo Šiaulių rajono savivaldybėje, Gruzdžių seniūnijoje, Šiupylių kaime (sprendimo projektas Nr. TSP-176).

2.42. Dėl Plento gatvės geografinių charakteristikų keitimo Šiaulių rajono savivaldybėje, Gruzdžių seniūnijoje, Žiogų kaime (sprendimo projektas Nr. TSP-175).

2.43. Dėl Vyšnių gatvės geografinių charakteristikų keitimo Šiaulių rajono savivaldybėje, Kairių seniūnijoje, Kairių miestelyje (sprendimo projektas Nr. TSP-179).

2.44. Dėl Kryžių kalno – Jurgaičių, Domantų piliakalnio su gyvenviete lankymo, priežiūros ir kryžių statymo taisyklių patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-220).

2.45. Dėl Antrojo pasaulinio karo karių palaidojimo vietos Dirvonėnų kaime Raudėnų seniūnijoje sutvarkymo (sprendimo projektas Nr. TSP-227).

2.46. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T-16 „Dėl lengvatų uždarosios akcinės bendrovės „Kuršėnų vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų vartotojams nustatymo ir kompensacijos uždarajai akcinei bendrovei „Kuršėnų vandenys“ mokėjimo“ pripažinimo netekusiu galios (sprendimo projektas Nr. TSP-171).

              2.47. Dėl lengvatų uždarosios akcinės bendrovės „Kuršėnų vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų vartotojams nustatymo ir kompensacijos uždarajai akcinei bendrovei „Kuršėnų vandenys“ mokėjimo (sprendimo projektas Nr. TSP-182).

2.48. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 30 d. sprendimo Nr.T-80 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (sprendimo projektas Nr. TSP-188).

2.49. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m.  vasario 21 d. sprendimo Nr. T-47 „Dėl Šiaulių rajono tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimo nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (sprendimo projektas Nr. TSP-189).

2.50. Dėl lėšų iš Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto skyrimo tradicinei religinei bendruomenei Raudėnų Šv. Apaštalo Baltramiejaus parapijai (sprendimo projektas Nr. TSP-207).

2.51. Dėl UAB Kuršėnų komunalinio ūkio teikiamų pirčių paslaugų kainų patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-211).

2.52. Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Šiaulių rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-214).

2.53. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 3 d. sprendimo Nr. T-295 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudarymo“ pakeitimo (sprendimo projektas Nr. TSP-226).

2.54. Dėl atleidimo nuo paveldimo turto mokesčio (sprendimo projektas Nr. TSP-221).

              2.55. Dėl Elektroninio bilieto su nuolaida, skirto Šiaulių rajono gyventojui važiuoti Šiaulių miesto reguliaraus susisiekimo autobusais, įsigijimo ir naudojimo, išlaidų (negautų pajamų) vežėjui kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-217).

              2.56. Dėl pavedimo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriui sudaryti ir pasirašyti sutartį bei papildomus susitarimus (sprendimo projektas Nr. TSP-218).

2.57. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-149 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (sprendimo projektas Nr. TSP-180).

2.58. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 13 d. sprendimo Nr. T-345 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos vardu gautos paramos skirstymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (sprendimo projektas Nr. TSP-181).

2.59. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 16 d. sprendimo Nr. T-119 „Dėl pavedimo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriui“ pakeitimo (sprendimo projektas Nr. TSP-196).

2.60. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą valdyti ir naudoti patikėjimo teise (sprendimo projektas Nr. TSP-185).

2.61. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo paskyrimo (sprendimo projektas Nr. TSP-228).

2.62. Kiti klausimai, informacija.

 

Savivaldybės meras                                                                                                                                                                                        Antanas Bezaras

Informacija atnaujinta 2022-05-25 09:29