Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Skelbimai

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO POTVARKIS „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO“

2021-04-21 Dalintis

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

POTVARKIS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

POSĖDŽIO SUŠAUKIMO

2021 m. balandžio   21 d. Nr. M-20

Šiauliai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir Šiaulių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T-149 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 27, 341, 140 punktais:

  1. S u š a u k i u Šiaulių rajono savivaldybės tarybos posėdį 2021 m. balandžio 27 d. 10.00 val. nuotoliniu būdu.
  2. T e i k i u Savivaldybės tarybai svarstyti šiuos klausimus:

2.1. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-20 ,,Dėl 2021 metų Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (sprendimo projektas Nr. TSP-141).

2.2. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2020 metų įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-133).

2.3. Dėl 2017–2020 metų Šiaulių rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2017–2023 metams įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-135).

2.4. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-132).

2.5. Dėl pritarimo dalyvauti partnerio teisėmis įgyvendinant Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos projektus (sprendimo projektas Nr. TSP-113).

2.6. Dėl pritarimo dalyvauti partnerio teisėmis įgyvendinant Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro projektus (sprendimo projektas Nr. TSP-114).

2.7. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 3 d. sprendimo Nr. T-265 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro ir jo struktūrinių teritorinių padalinių teikiamų mokamų paslaugų kainų patvirtinimo“ papildymo (sprendimo projektas Nr. TSP-118).

2.8. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės programos „Darni visuomenė ir įtrauki kultūra 2021–2023 metams“ patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-142).

2.9. Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lengvatos taikymo (sprendimo projektas Nr. TSP-127).

2.10. Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lengvatos taikymo (sprendimo projektas Nr. TSP-128).

2.11. Dėl Viešosios įstaigos Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-140).

2.12. Dėl Viešosios įstaigos Kuršėnų ligoninės 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-125).

2.13. Dėl Viešosios įstaigos Šiaulių rajono Gruzdžių ambulatorijos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-129).

2.14. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės 2021 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-111).

2.15. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės socialinių paslaugų plano 2021 metams patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-120).

2.16. Dėl Kuršėnų šeimos namų 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-126).

2.17. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-119).

2.18. Dėl Šiaulių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto, valdomo patikėjimo teise viešosios įstaigos ,,ETERNA VITA“, grąžinimo Šiaulių rajono savivaldybei (sprendimo projektas Nr. TSP-110).

2.19. Dėl turto perdavimo pagal savivaldybės turto patikėjimo sutartį Šiaulių rajono savivaldybės socialinių paslaugų centrui (sprendimo projektas Nr. TSP-109).

2.20. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-66 ,,Dėl maisto produktų, būtiniausių priemonių ir maitinimo izoliuotiems asmenims ekstremaliosios situacijos ir epidemijos metu kainos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (sprendimo projektas Nr. TSP-115).

2.21. Dėl Uždarosios akcinės bendrovės Kuršėnų autobusų parko 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-103).

2.22. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 13 d. sprendimo Nr. T-119 „Dėl pavedimo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriui“ pakeitimo (sprendimo projektas Nr. TSP-123).

2.23. Dėl Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-61).

2.24. Dėl Šiaulių r. Kužių gimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-116).

2.25. Dėl Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-117).

2.26. Dėl Šiaulių r. Drąsučių mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-112).

2.27. Dėl Šiaulių r. Dubysos aukštupio mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-70).

2.28. Dėl Šiaulių r. Kairių pagrindinės mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-105).

2.29. Dėl Šiaulių r. Kuršėnų sporto mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-102).

2.30. Dėl  Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos 2020 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-104).

2.31. Dėl sutikimo reorganizuoti Šiaulių r. Kairių pagrindinę mokyklą, Šiaulių r. Pakapės mokyklą ir Šiaulių r. Šilėnų mokyklą ir jungtinės mokyklos steigimo (sprendimo projektas Nr. TSP-121).

2.32. Dėl sutikimo reorganizuoti Šiaulių r. Šakynos mokyklą (sprendimo projektas Nr. TSP-107).

2.33. Dėl lėšų, skirtų įsteigti naujas mokytojų padėjėjų pareigybes 2021 metais Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigose, paskirstymo kriterijų patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-137).

2.34. Dėl materialiojo ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo Šiaulių rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Šiaulių rajono mokykloms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (sprendimo projektas Nr. TSP-130).

2.35. Dėl vietos gyventojų apklausos organizavimo Šiaulių rajono savivaldybėje, Šiaulių kaimiškojoje seniūnijoje, Žaliūkių kaime (sprendimo projektas Nr. TSP-122).

2.36. Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Šiaulių rajono savivaldybėje, Šiaulių kaimiškojoje seniūnijoje, Dainų kaime (sprendimo projektas Nr. TSP-124).

2.37. Dėl Girūnės gatvės geografinių charakteristikų keitimo Dainų kaime, Šiaulių kaimiškojoje seniūnijoje, Šiaulių rajono savivaldybėje (sprendimo projektas Nr. TSP-108).

2.38. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 9 d. sprendimo Nr. T-161 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (sprendimo projektas Nr. TSP-131).

2.39. Dėl pritarimo inicijuoti pirkimo procedūrą (sprendimo projektas Nr. TSP-106).

2.40. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės individualių nuotekų valymo įrenginių arba nuotekų kaupimo rezervuarų įsigijimo ir įrengimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-143).

2.41. Dėl pritarimo įrengti vandens gręžinius ir vandens tiekimo gyventojams infrastruktūrą Svirbučių ir Šilėnų kaimuose (sprendimo projektas Nr. TSP-136).

2.42. Dėl pritarimo sudaryti infrastruktūros perkėlimo sutartį su UAB „Kuršėnų turtas“ (sprendimo projektas Nr. TSP-139).

2.43. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės mero 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-145).

2.44. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Šiaulių rajono savivaldybės administracijos 2020 metų veiklos ataskaitų patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-134).

2.45. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-138).

2.46. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-144).

2.47. Kiti klausimai, informacija.

Šis potvarkis gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                                                                                                                          Antanas Bezaras

Informacija atnaujinta 2021-04-21 10:59