Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Skelbimai

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ PRIIMA PASIŪLYMUS KETURIŲ KAMBARIŲ BUTUI KURŠĖNŲ MIESTE PIRKTI.

2021-07-30 Dalintis

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ PRIIMA PASIŪLYMUS KETURIŲ KAMBARIŲ BUTUI KURŠĖNŲ MIESTE PIRKTI.

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 ,,Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. A-1046 „Dėl Buto, apsaugoto būsto paslaugai teikti, pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų patvirtinimo“ patvirtintomis pirkimo sąlygomis.

Perkančioji organizacija: Šiaulių rajono savivaldybės administracija (kodas 188726051)

Adresas: Vilniaus g. 263, 76337 Šiauliai, tel. (8 41) 59 66 42, faks. (8 41) 52 38 86

Informacija teikiama: tel. (8 41) 59 66 89, mob. 8 686 46051, 8 611 22 037.

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos

Pirkimo objektai: keturių kambarių butas, skirtas apsaugoto būsto paslaugai teikti.

Pirkimo objekto trumpas aprašymas. Pirkimo objektas – keturių kambarių butas Kuršėnų mieste, Šiaulių r.

Reikalavimai butui:

butas turi būti Kuršėnų mieste;

turi būti keturių kambarių, kambariai nepereinami;

buto plotas turi būti ne mažesnis kaip 70 kv. m ir ne didesnis kaip 90 kv. m;

butas turi būti mūriniame ar blokiniame daugiabučiame name, su įrengta inžinerine įranga komunalinėms paslaugoms (vandentiekis, fekalinės kanalizacijos įvadas, centrinio ar autonominio šildymo sistema, karšto vandens tiekimu);          

perkamas butas privalo būti inventorizuotas kartu su rūsiu, jei rūsys yra. Buto kadastrinių matavimų byla turi atitikti faktinę buto patalpų padėtį;

pirmumas teikiamas kuo aukštesnės energinio naudingumo klasės butui,

butas turi būti geros techninės būklės, jis turi atitikti teisės aktų nustatytus sanitarinius ir techninius reikalavimus gyvenamosioms patalpoms, jame turi būti įrengti elektros energijos ir kitų komunalinių paslaugų teikimo (dujų, jei jos yra, karšto, šalto vandens) apskaitos prietaisai;

butas negali būti perleistas tretiesiems asmenims, įkeistas ar kitaip suvaržytos buto valdymo ir naudojimo teisės. Jei butas įkeistas, ne vėliau kaip pasiūlymo teikimo dieną pasiūlymo teikėjas privalo pateikti kreditoriaus rašytinį sutikimą parduoti butą ir įsipareigojimą išregistruoti buto įkeitimą ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo atsiskaitymo už butą dienos. Pirkimo pardavimo sutarties pasirašymo metu jame neturi būti registruotų kitų asmenų, jis neturi būti kitų asmenų deklaruojamas kaip gyvenamoji vieta;

neturi būti įsiskolinimų už komunalines paslaugas;

atstumas nuo buto iki maisto parduotuvės bei viešojo transporto stotelės ne daugiau kaip 1000 metrų.

Butas neperkamas:

įsigytas ar renovuotas už kredito įstaigos kreditą ir nebaigtas išsimokėti (jeigu butas yra atnaujintame (modernizuotame) name, turi būti pateikiama pažyma apie savininko įvykdytus įsipareigojimus, susijusius su namo modernizavimu, kreditu ir palūkanomis);

esantis bendrabučio tipo gyvenamajame name su bendro naudojimo patalpomis (virtuve, tualetu, vonios patalpa), įrengtas palėpėse, rūsiuose, pusrūsiuose (cokoliniuose aukštuose), kitose ne gyvenamosios paskirties pastatuose, taip pat nevisiškai įrengtas butas;

buto patalpų išdėstymas nesutampa su buto kadastrinėje byloje nurodytais duomenimis;

buto plotas mažesnis kaip 70 kv. m;

buto plotas didesnis kaip 90 kv. m;

butas yra su pereinamais kambariais;

butas šildomas krosnimi, židiniu ar dujų balionais;

Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų;

atstumas nuo buto iki maisto parduotuvės bei viešojo transporto stotelės yra daugiau kaip 1000 metrų;

butas, turintis kitų priklausinių (garažas, sandėliukas ir kt.) bei jam priskirtą žemės sklypą.

Pasiūlymų vertinimo kriterijai: kaina, vieta, namo, kuriame yra butas, techninė būklė, buto patalpų techninė būklė, būsto energinio naudingumo klasė, šildymo sistemos tipas, atstumas iki maisto parduotuvės bei viešojo transporto stotelės.

Pasiūlymų pateikimo vieta: Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius, 108 kab., darbo dienomis ir darbo valandomis.

Pasiūlymų pateikimo terminas: iki 2021 m. rugpjūčio 17 d. 10.00 val.

Kalba, kuria turi būti parengtas pasiūlymas ar paraiška: lietuvių.

Pasiūlymų pateikimo sąlygos:

  1. Butų pirkimo sąlygas ir pasiūlymo tipinę formą pasiūlymų teikėjai gauna Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje, 108 kab. Pirkimo sąlygos taip pat skelbiamos Šiaulių rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje www.siauliuraj.lt, nuorodoje „Skelbimai“.
  2. 2. Teikiant pasiūlymus, į pardavimo kainą būtina įskaičiuoti dalį atlyginimo notarui sumos už pirkimo–pardavimo sutarties sudarymą (perkančioji organizacija už Pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo išlaidas sumoka 169,20 Eur iš projekto Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-15-0002 „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir (ar) psichikos negalia Šiaulių rajono savivaldybėje“) ir pažymos apie visišką atsiskaitymą išdavimą.
  3. Užpildytas pasiūlymas su dokumentais pateikiamas užklijuotame voke, ant kurio užrašoma: „Buto, apsaugoto būsto paslaugai teikti, pirkimo komisijai. Skelbiamoms deryboms dėl buto pirkimo“ ir nurodomas parduodamo būsto adresas, kontaktinio asmens vardas, pavardė ir telefonas.
  4. Dokumentai voke privalo būti sunumeruoti, susiūti ir pasirašyti pasiūlymo teikėjo.
  5. Jeigu dokumentus pateikia buto savininko atstovas, privalo būti pateiktas notaro patvirtintas įgaliojimas.
  6. Kandidatai turi pateikti šiuos dokumentus:

6.1. kandidato (jo įgalioto asmens) asmens dokumento kopiją;

6.2. teisinės registracijos pažymėjimo kopiją;

6.3. kadastrinių matavimų bylos kopiją;

6.4. notaro patvirtinto bendraturčių sutikimo parduoti nekilnojamą turtą kopiją;

6.5. energinio naudingumo sertifikato kopiją, jeigu energinio naudingumo klasė nenurodyta teisinės registracijos pažymėjime;

6.6. pažymos iš VĮ Registrų centro, nurodančios fizinį būsto nusidėvėjimą procentais, kopiją, jei fizinis nusidėvėjimo procentas nenurodytas teisinės registracijos pažymėjime;

6.7. įgaliojimo kopiją, jei Kandidatas atstovaujamas pagal įgaliojimą.

  1. Kandidatas nurodo parduodamo turto apžiūrėjimo sąlygas (laiką, per kurį galima apžiūrėti butą, taip pat kandidato įgalioto asmens, į kurį galima kreiptis dėl perkamo turto apžiūrėjimo, vardą, pavardę, adresą, telefono numerį);

nurodo buto pradinę pardavimo kainą (skaičiais ir žodžiais);

nurodo terminą, kada įsigytu turtu faktiškai galima pradėti naudotis;

nurodo kitas kandidato siūlomas pirkimo sąlygas.

  1. Vokai su pasiūlymais atplėšiami 2021 m. rugpjūčio 17 d. 10.15 val.

Informacija atnaujinta 2021-07-30 10:58