Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Skelbimai

DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO (NOREIKIŲ KM.)

2023-01-17 Dalintis

NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PROJEKTAS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
ŠIAULIŲ SKYRIAUS
VEDĖJAS
ĮSAKYMAS
DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR
PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO


2022 m. _________________ d. Nr. 31KPĮ-__________-(14.31.125 E.)
Šiauliai


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 39 straipsnio 1 dalies punktu, Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 6.3 papunkčiu, 16 ir 19 punktais, veikdamas pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2021 m. balandžio 2 d. įgaliojimą Nr. 1Į-289-(1.9. E.) „Dėl teritorijų planavimo dokumentų ir žemės valdos projektų rengimo ir tvirtinimo ir kitų funkcijų atlikimo“ ir atsižvelgdamas į G. J. 2022 m. gruodžio 15 d. prašymą:
1. N u s t a t a u kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kurio:
1.1. planuojama teritorija: Noreikių kaimas, Kužių seniūnija, Šiaulių rajono savivaldybė, kadastro Nr. 9130/0007:287, plotas 0.9027 ha;
1.2. planavimo tikslas: parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
1.3. uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną, nustatyti specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas.
1.4. planavimo organizatoriai: G. J. gyv. Šiaulių miestas, Gvazdikų takas 6-10.
2. N u r o d a u planavimo organizatoriui G. J. vadovaujantis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 20–22 punktais:
2.1. pagal planavimo tikslus parengti ir patvirtinti planavimo darbų programą;
2.2. apie priimtą sprendimą dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir 2 planavimo tikslų bei patvirtintą planavimo darbų programą paskelbti seniūnijos, kurioje yra planuojama teritorija, skelbimų lentoje ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje (paskelbiant joje visą sprendimą ir planavimo darbų programą arba pateikiant nuorodą į šiuos dokumentus ŽPDRIS);
2.3. prieš pradedant rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, gauti planavimo sąlygas iš taisyklių 22–24 punktuose išvardintų institucijų (pagal poreikį).
Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.


Vedėjas Zigmantas                                                      Donatas Dranginis


INFORMACIJA
Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei planavimo pasiūlymus, pastabas ir pretenzijas galima siųsti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šiaulių skyriui adresu: Vilniaus g. 263, Šiauliai bei telefonu 8 706 85 867 ir el. p. siauliai@nzt.lt arba Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacine sistema (toliau – ŽPDRIS), adresu www.zpdris.lt, 10 darbo dienų nuo paviešinimo Nacionalinės žemės tarnybos interneto svetainėje bei seniūnijos skelbimų lentoje.

Planavimo darbų programa

Informacija atnaujinta 2023-01-17 10:51