Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Skelbimai

DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO (DIMŠIŲ KAIMAS)

2021-10-08 Dalintis

 

NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
ŠIAULIŲ SKYRIAUS
VEDĖJAS

ĮSAKYMAS
DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR
PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO


2021 m. _________________ d. Nr. 31KPĮ-__________-(14.31.125 E.)
Šiauliai


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 39 straipsnio 1 dalies punktu, Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 6.3 papunkčiu, 16 ir 19 punktais, veikdama pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos direktoriaus 2021 m. liepos 29 d. įgaliojimą Nr. 1Į-638-(1.9. E.) „Dėl teritorijų planavimo dokumentų ir žemės valdos projektų rengimo ir tvirtinimo ir kitų funkcijų atlikimo“ ir atsižvelgdama į Mindaugo Vaičaičio 2021 m. rugpjūčio 26 d. prašymą:

1. N u s t a t a u kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kurio:
1.1. planuojama teritorija: Dimšių kaimas, Gruzdžių seniūnija, Šiaulių rajono savivaldybė, kadastro Nr. 9167/0003:123, plotas 1.90 ha;
1.2. planavimo tikslas: parinkti ūkininko sodybos vietą.
1.3. uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną, suplanuoti kelių išdėstymą, nustatyti specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas.
1.4. planavimo organizatoriai: Mindaugas Vaičaitis gyv. Šiaulių rajono sav., Gruzdžių sen., Gruzdžių mstl., Draugystės g. 13.
2. N u r o d a u planavimo organizatoriui Mindaugui Vaičaičiui vadovaujantis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 20–22 punktais:
2.1. pagal planavimo tikslus parengti ir patvirtinti planavimo darbų programą;
2.2. apie priimtą sprendimą dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų bei patvirtintą planavimo darbų programą paskelbti seniūnijos, kurioje yra planuojama teritorija, skelbimų lentoje ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje (paskelbiant joje visą sprendimą ir planavimo darbų programą arba pateikiant nuorodą į šiuos dokumentus ŽPDRIS);
2.3. prieš pradedant rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, gauti planavimo sąlygas iš taisyklių 22–24 punktuose išvardintų institucijų (pagal poreikį).
Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA


Skyriaus vyriausioji specialistė,
atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas                             Nijolė Liupšienė

Informacija atnaujinta 2021-10-08 11:37