Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Skelbimai

SKELBIAMAS ŠIAULIŲ RAJONO BENDRUOMENĖS SVEIKATINIMO INICIATYVŲ SKATINIMO PROJEKTŲ FINANSAVIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ 2022 METAIS KONKURSAS

2022-03-29 Dalintis

Šiaulių rajono bendruomenės sveikatinimo iniciatyvų skatinimo projektų paraiškos (toliau – Projektai) teikiamos vadovaujantis ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR KITŲ JURIDINIŲ BEI FIZINIŲ ASMENŲ FINANSAVIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ TVARKOS APRAŠU, patvirtintu Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T-80 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas).

Reikalavimai paraiškoms:

1. Paraiškas gali teikti biudžetinės ir viešosios įstaigos, asociacijos, nevyriausybinės ir kitos organizacijos.

2. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų skyrimo prioritetai 2022 metams patvirtinti Šiaulių rajono bendruomenės sveikatos tarybos 2022 m. vasario 25 d. protokolu Nr. KO-40 (3.48):

• užkrečiamųjų ligų prevencija ir kontrolė;
• aplinkos sveikata (triukšmo prevencija, geriamojo vandens, maudyklų vandens stebėsena);
• burnos higiena ir sveikata;
• sveikos mitybos skatinimas ir nutukimo prevencija;
• fizinio aktyvumo skatinimas;
• lytinė sveikata;
• nelaimingų atsitikimų ir traumų prevencija (tarp jų ir pirmosios pagalbos teikimo);
• psichikos sveikatos stiprinimo (smurto, savižudybių prevencija, streso kontrolė ir kt.)
• sveikatai žalingos elgsenos prevencija (rūkymo, alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija ir kt.);
• visuomenės sveikatos stebėsena.

3. Finansuojami projektai, kurių tikslai, uždaviniai ir veiklos susijusios su visuomenės sveikata, sveikatos išsaugojimu, stiprinimu, stebėjimu, sauga. Įprastinės / kasdienės įstaigų / organizacijų veiklos gali būti finansuojamos tik iš dalies.

4. Maksimalus finansavimo dydis vienam projektui:
• kai projekto veikla apima visą Šiaulių rajono bendruomenę – 2 000,00 Eur (du tūkstančiai Eur);
• kai projekto veikla apima vietos bendruomenę – 500,00 Eur (penki šimtai Eur).

5. Vadovaujantis Aprašo 54 punktu:
✓ paraiška teikiama pagal patvirtintą paraiškos formą (Aprašo 1 priedas), pasirašyta pareiškėjo vadovo ir patvirtinta antspaudu (jeigu tokį turi); pridedant:

✓ pareiškėjo registravimo pažymėjimo / juridinių asmenų registro išrašo kopiją;
✓ pareiškėjo įstatų (nuostatų) kopiją (jei paraiška teikiama pirmą kartą arba pareiškėjo įstatai (nuostatai) buvo pakeisti) ar Registrų centro pažymą apie vykdomą veiklą.
✓ jeigu paraiška pagal Aprašą Savivaldybės administracijai teikiama ne pirmą kartą, paraiškoje nurodoma, kada įstatų (nuostatų) kopija buvo pateikta;
✓ jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas – dokumentą, patvirtinantį asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
✓ projektą numačius įgyvendinti su partneriu (-iais), bendradarbiavimo sutartį (-is) ar partnerio rašytinį sutikimą dalyvauti projekte;
✓ susirinkimo / sueigos, kurioje dalyvavo ne mažiau kaip 2/3 narių, protokolo išrašą dėl pritarimo paraiškoje nurodytai projektinei veiklai vykdyti;
✓ kitus dokumentus, kurie, pareiškėjo nuomone, gali būti svarbūs vertinant paraišką.
✓ Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu, lietuvių kalba. Visi paraiškos ir pridedamų dokumentų lapai turi būti iš eilės sunumeruoti. Paraiška ir pridedamai dokumentai turi būti pateikti vienu iš šių būdų:
✓ elektroniniu paštu, kai paraiška pasirašyta elektroniniu parašu;
✓ elektroniniu paštu, kai pasirašyta paraiška ir pridedami dokumentai nuskenuoti ir galima identifikuoti paraišką teikiantį asmenį.

Dokumentai pateikiami Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Savivaldybės gydytojui, el. paštu inga.rimgailiene@siauliuraj.lt

Paraiškos priimamos iki 2022 m. balandžio 29 d. 15.45 val. Jei per nustatytą terminą dokumentai nepristatomi, paraiška nevertinama.

Paraiškų teikimo klausimais konsultuoja Šiaulių rajono savivaldybės administracijos savivaldybės gydytoja Inga Rimgailienė, tel. (8) 612 45 519, el. p. inga.rimgailiene@siauliuraj.lt

Informacija atnaujinta 2022-03-29 08:45