Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Skelbimai

SKELBIAMAS ŠIAULIŲ RAJONO BENDRUOMENĖS SVEIKATINIMO INICIATYVŲ SKATINIMO PROJEKTŲ FINANSAVIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ 2021 METAIS KONKURSAS

2021-04-26 Dalintis

     Šiaulių rajono bendruomenės sveikatinimo iniciatyvų skatinimo projektų paraiškos (toliau – Projektai) teikiamos vadovaujantis ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR KITŲ JURIDINIŲ BEI FIZINIŲ ASMENŲ FINANSAVIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ TVARKOS APRAŠUpatvirtintu Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T-80 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“  (toliau – Aprašas).

 1. Paraiškas gali teikti biudžetinės ir viešosios įstaigos, asociacijos, nevyriausybinės ir kitos organizacijos.
 2. Projektų veiklų prioritetinės kryptys 2021 metams patvirtintos Šiaulių rajono bendruomenės sveikatos tarybos 2020 m. gruodžio 29 d. protokolu Nr. KO-275 (3.48):
 • Neinfekcinių, infekcinių ligų, nelaimingų atsitikimų ir traumų prevencija (onkologinių susirgimų prevencija, tuberkuliozės ir kitų užkrečiamųjų ligų prevencija, pedikuliozės prevencija, širdies ir kraujagyslių ligų rizikos prevencija, pirmosios pagalbos teikimas);
 • Sveikos mitybos skatinimas ir nutukimo prevencija (sveikatai palankios mitybos skatinimas, higienos įgūdžių ugdymas, burnos higiena ir sveikata);
 • Fizinio aktyvumo skatinimas;
 • Psichikos sveikatos stiprinimas (smurto, savižudybių, streso kontrolė, lytinė sveikata, priklausomybių prevencija);
 • Sveikatai palankios aplinkos kūrimas (gyvenamosios aplinkos gerinimas šeimoms patiriančioms socialinę riziką).
 1. Finansuojami projektai, kurių tikslai, uždaviniai ir veiklos susijusios su visuomenės sveikata, sveikatos išsaugojimu, stiprinimu, stebėjimu, sauga. Įprastinės / kasdienės įstaigų / organizacijų veiklos gali būti finansuojamos tik iš dalies.
 2. Maksimalus finansavimo dydis vienam projektui:
 • kai projekto veikla apima visą Šiaulių rajono bendruomenę – 2 000,00 Eur (du tūkstančiai Eur);
 • kai projekto veikla apima vietos bendruomenę – 500,00 Eur (penki šimtai Eur).
 1. Paraiška teikiama pagal patvirtintą paraiškos formą (Aprašo 1 priedas); teikiamas projekto originalas, tituliniame lape pažymint „Originalas“, pasirašant pareiškėjo vadovui ir projekto vadovui, patvirtintas antspaudu, pridedant:
 • pareiškėjo registravimo pažymėjimo kopiją;
 • pareiškėjo įstatų (nuostatų) kopiją (jei paraiška teikiama pirmą kartą arba pareiškėjo įstatai (nuostatai) buvo pakeisti);
 • jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas – dokumentą, patvirtinantį asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
 • projektą numačius įgyvendinti su partneriu (-iais), bendradarbiavimo sutartį (-is) ar partnerio rašytinį sutikimą dalyvauti projekte;
 • susirinkimo / sueigos, kurioje dalyvavo ne mažiau kaip 2/3 šios bendruomenės narių, protokolo išrašą dėl pritarimo paraiškoje nurodytai projektinei veiklai vykdyti;
 • kitus dokumentus, kurie, pareiškėjo nuomone, gali būti svarbūs vertinant Paraišką.
 1. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu, lietuvių kalba. Visi Paraiškos ir pridedamų dokumentų lapai turi būti iš eilės sunumeruoti. Paraiška ir pridedamai dokumentai turi būti pateikti vienu iš šių būdų:
 • spausdintine (popieriuje pateikta) forma pareiškėjo asmeniškai ar per įgaliotą asmenį;
 • elektroniniu paštu, kai paraiška pasirašyta elektroniniu parašu;
 • elektroniniu paštu, kai pasirašyta paraiška  ir pridedami dokumentai nuskenuoti ir galima identifikuoti paraišką teikiantį asmenį.

Dokumentai pateikiami Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Savivaldybės gydytojui, adresu Karolio Reisono g. 4, (1 aukštas, 106 kab.) Šiauliai arba el. paštu inga.rimgailiene@siauliuraj.lt.

Paraiškos priimamos iki 2021 m. gegužės 26 d. 17.00 val.

Jei per nustatytą terminą dokumentai nepristatomi, paraiška nevertinama.

Paraiškų teikimo klausimais konsultuoja Šiaulių rajono savivaldybės administracijos savivaldybės gydytoja Inga Rimgailienė,

tel. (8) 612 45 519, el. p. inga.rimgailiene@siauliuraj.lt

Informacija atnaujinta 2021-04-28 16:21