Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Skelbimai

SKELBIAMAS PAKARTOTINAS KONKURSAS ŠIAULIŲ RAJONO KAIMO IR KURŠĖNŲ MIESTO GYVENTOJŲ BENDRUOMENIŲ PROJEKTAMS 2022 METAIS FINANSUOTI

2022-09-05 Dalintis
Šiaulių rajono savivaldybės administracija kviečia Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje registruotas ir veiklą vykdančias kaimo ir Kuršėnų miesto bendruomenes teikti paraiškas 2022 metų projektų, finansuojamų iš Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto lėšų pagal Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir juridinių bei fizinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašą (toliau – Aprašas), konkursui.

Priemonei „Šiaulių rajono kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenių rėmimas“ (toliau – Priemonė) 2022 metams skirta 50 000 Eur.

Paraiškos teikiamos nuo 2022 m. rugpjūčio 22 d. iki 2022 m. rugsėjo 22 d. (17 val.)

Informuojame, kad Šiaulių rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba, vadovaudamasi Aprašo 24 punktu, Šiaulių rajono kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenių projektinių veiklų, remiamų Iš Priemonės lėšų, eiliškumą 2022 metams nustatė sekančiai (protokolas 2022 m. balandžio 1 d. Nr. KO-72(3.48E)):

 1. Kuršėnų miesto / kaimo vietovės viešųjų erdvių tvarkymas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio vietų tvarkymas) ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams (maksimalus finansavimo dydis vienam projektui 1000 Eur);
 2. materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas (maksimalus finansavimo dydis vienam projektui 1000 Eur);
 3. bendruomeniškumo skatinimas (įskaitant tik gerosios patirties sklaidos ir mokomuosius vizitus) ir tradicinių renginių organizavimas (maksimalus finansavimo dydis vienam projektui 700 Eur);
 4. mokymų, seminarų, skirtų visų Savivaldybės teritorijos Asmenų gebėjimų ugdymui, organizavimas (maksimalus finansavimo dydis vienam projektui 1000 Eur).

Paraiškos Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimui iš savivaldybės biudžeto gauti (toliau – paraiška) teikimo būdas ir sąlygos:

Pareiškėjas, vadovaudamasis Aprašo 3.2 papunkčiu,  gali teikti tik po vieną paraišką (1 PRIEDAS(Paraiška)) prioritetui, kurį 2022 m. kovo 30 d. nustatė Šiaulių rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba. 

Paraiška, pasirašyta pareiškėjo vadovo bei patvirtinta pareiškėjo antspaudu (jei tokį turi)  ir prie jos pridedami dokumentai turi būti užpildyti kompiuteriu lietuvių kalba. Visi paraiškos ir prie jos pridedamų dokumentų lapai turi būti iš eilės sunumeruoti.

Paraiška su priedais gali būti pateikta tik vienu iš šių būdų:

 • elektroniniu paštu, kai paraiška pasirašyta elektroniniu parašu;
 • elektroniniu paštu, kai pasirašyta paraiška ir pridedami dokumentai nuskenuoti ir galima identifikuoti paraišką teikiantį asmenį.

Pareiškėjas Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir verslo plėtros skyriui el. paštu projektai@siauliuraj.lt   kartu su paraiška teikia šiuos dokumentus:

 • pareiškėjo registravimo pažymėjimojuridinių asmenų registroišrašo kopiją;
 • pareiškėjo įstatų (nuostatų) kopiją(jei paraiška teikiama pirmą kartą arba pareiškėjo įstatai (nuostatai) buvo pakeisti) ar Registrų centropažymą apie vykdomą veiklą. Jeigu paraiška pagal Aprašą Šiaulių rajono savivaldybės administracijai teikiama ne pirmą kartą, paraiškoje nurodoma, kada įstatų (nuostatų) kopija buvo pateikta;
 • jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas – dokumentą, patvirtinantį asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
 • projektą numačius įgyvendinti su partneriu (-iais), bendradarbiavimo sutartį (-is)ar partnerio rašytinį sutikimą dalyvauti projekte;
 • bendruomenės susirinkimo / sueigos, kurioje dalyvavo ne mažiau kaip 2/3 šios bendruomenės narių, protokolo išrašądėl pritarimo paraiškoje nurodytai projektinei veiklai vykdyti;
 • projektožmogiškųjų išteklių atitikimąnustatytiems reikalavimams įrodančių dokumentų kopijas;
 • kitus dokumentus, kurie, pareiškėjo nuomone, gali būti svarbūs vertinant paraišką.

SVARBU!  Paraiška turi būti pateikta pagal Šiaulių rajono savivaldybės tarybos patvirtintą forma (Aprašo 1 priedas) iki šiame skelbime konkursui nurodyto paraiškų teikimo termino pabaigos. Atkreiptinas dėmesys į Aprašo 57 punktą, kuris nurodo, kad „57. Paraiškos, gautos po kvietime nurodyto paraiškų priėmimo termino, nevertinamos.“

Bendrieji ir specialieji reikalavimai paraiškai  teikti. Projekto paraiškoje nurodoma:

 • priemonė, pagal kurią teikiama paraiška;
 • projekto pavadinimas;
 • informacija apie pareiškėją;
 • informacija apie projektą:
 • projekto numatytos išlaidos ir pagrindimas (bendra projekto suma, projekto vykdytojo, partnerių, rėmėjų indėlis, detali projekto įgyvendinimo sąmata);
 • teikiamų dokumentų sąrašas.

Finansinė parama iš Priemonės lėšų pareiškėjui neteikiama, jei pareiškėjas:

 • paraiškoje arba jos prieduose pateikė tikrovės neatitinkančią informaciją;
 • bandė daryti įtaką paraišką vertinantiems Šiaulių rajono kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenių paraiškų vertinimo komisijos nariams;
 • iki konkurso yra gavęs finansinę paramą projektams įgyvendinti, tačiau už jos naudojimą neatsiskaitė Šiaulių rajono savivaldybės administracijai finansavimo sutartyje nustatyta tvarka, gautas lėšas panaudojo ne pagal paskirtį, kitaip pažeidė sutartinius įsipareigojimus;
 • yra likviduojamas, sustabdęs ar apribojęs savo veiklą.

kiti Apraše numatyti atvejai.

Kita informacija.

Projekto įgyvendinimo terminas 2022-12-05 d.

Finansavimo sutartis – Aprašo 3 priedas;

Paraiškos administracinės atitikties vertinimas – Aprašo 2 priedas;

Paraiškų teikimo klausimais konsultuoja įstaigos darbo laiku:

Audronė Birutienė, Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėja, tel. (8 41) 596 669, 8 640 57 990,
el. p.  audrone.birutiene@siauliuraj.lt;

Irena Eigirdienė; vyriausioji specialistė, tel. (8 41) 596 667,  irena.eigirdiene@siauliuraj.lt

Informacija atnaujinta 2022-09-05 10:19