Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Skelbimai

SKELBIAMAS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROJEKTŲ FINANSAVIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ 2022 METAIS KONKURSAS

2022-03-28 Dalintis

Šiaulių rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto veiklos projektų paraiškos (toliau – Projektai) teikiamos vadovaujantis ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR KITŲ JURIDINIŲ BEI FIZINIŲ ASMENŲ FINANSAVIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ TVARKOS APRAŠO, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T-80 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“ aktualia redakcija, patvirtinta 2022 m. kovo 22 d. sprendimu Nr. T-91 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T-80 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Aprašas).

Reikalavimai paraiškoms:

  1. Paraiškas gali teikti įstaigos ir organizacijos, turinčios juridinio asmens statusą, registruotos ir sporto srityje veikiančios Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje bei pagal nuostatus (įstatus) turinčios teisę vykdyti fizinio aktyvumo ir aukšto sportinio meistriškumo veiklą: visuomeninės (nevyriausybinės) organizacijos, viešosios įstaigos ir organizacijos.
  2. Pareiškėjas gali pateikti po vieną paraišką kiekvienai finansavimo prioritetinei krypčiai, patvirtintai Šiaulių rajono savivaldybės sporto tarybos (3.1.1. ir 3.1.2.).
  3. Šiaulių rajono savivaldybės sporto tarybos posėdyje 2022 m. kovo 15 d. protokoliniu nutarimu Nr. KO-58(3.48) nustatytos kūno kultūros ir sporto projektų finansavimo prioritetinės kryptys ir maksimalios projektų finansavimo ribos.

3.1. Finansavimo prioritetinės kryptys ir maksimalios Projekto finansavimo ribos:

3.1.1. Fizinio aktyvumo veiklos, skatinančios fizinio aktyvumo plėtrą, neįgaliųjų sportas ir sveikatingumas, šalies bei Savivaldybės sporto varžybų ir renginių organizavimas ir dalyvavimas juose – iki 1000 eurų.

3.1.2. Prioritetinės komandinės ir individualios sporto šakos: krepšinis 3 x 3 (dalyvavimas Lietuvos atvirajame 3 x 3 krepšinio čempionate); virvės traukimas (dalyvavimas Lietuvos čempionate, tarptautinėse varžybose), lengvoji atletika, jėgos trikovė, kiokušin karate, svarsčio kilnojimas, graikų-romėnų imtynės, rankų lenkimas (pasiruošimas ir dalyvavimas jaunių, jaunimo ir suaugusiųjų Lietuvos čempionatuose, Europos ir pasaulio taurių ir tarptautinėse varžybose) – iki 2500 eurų, jei projektas teikiamas vienai sporto šakai remti ir iki 5 000 eurų, jei teikiama dviem ir daugiau sporto šakų remti.

  1. Vadovaujantis Aprašo 54 p. :

4.1. paraiška teikiama pagal patvirtintą paraiškos formą (Aprašo 1 priedas), pasirašyta pareiškėjo vadovo ir patvirtinta antspaudu (jeigu tokį turi);

4.2. pridedant:

- pareiškėjo registravimo pažymėjimo / juridinių asmenų registro išrašo kopiją;

- pareiškėjo įstatų (nuostatų) kopiją (jei paraiška teikiama pirmą kartą arba pareiškėjo įstatai (nuostatai) buvo pakeisti) ar Registrų centro pažymą apie vykdomą veiklą. Jeigu paraiška pagal Aprašą Savivaldybės administracijai teikiama ne pirmą kartą, paraiškoje nurodoma, kada įstatų (nuostatų) kopija buvo pateikta;

- jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas – dokumentą, patvirtinantį asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

- projektą numačius įgyvendinti su partneriu (-iais), bendradarbiavimo sutartį (-is) ar partnerio rašytinį sutikimą dalyvauti projekte;

- susirinkimo / sueigos, kurioje dalyvavo ne mažiau kaip 2/3 narių, protokolo išrašą dėl pritarimo paraiškoje nurodytai projektinei veiklai vykdyti;

- kitus dokumentus, kurie, pareiškėjo nuomone, gali būti svarbūs vertinant paraišką.

4.3. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu, lietuvių kalba. Visi paraiškos ir pridedamų dokumentų lapai turi būti iš eilės sunumeruoti. Paraiška ir pridedamai dokumentai turi būti pateikti vienu iš šių būdų:

- elektroniniu paštu, kai paraiška pasirašyta elektroniniu parašu;

- elektroniniu paštu, kai pasirašyta paraiška  ir pridedami dokumentai nuskenuoti ir galima identifikuoti paraišką teikiantį asmenį.

Dokumentai pateikiami Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriui el. paštu sek@siauliuraj.lt

Paraiškos priimamos iki 2022 m. balandžio 28 d. 17.00 val.

Jei per nustatytą terminą dokumentai nepristatomi, paraiška nevertinama.

Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis konsultuoja Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Rimantas Čeponis, tel. (8 41) 43 25 74, el. p. rimantas.ceponis@siauliuraj.lt

Informacija atnaujinta 2022-03-28 11:43