Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Skelbimai

SKELBIAMAS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROJEKTŲ FINANSAVIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ 2021 METAIS KONKURSAS

2021-04-19 Dalintis

Šiaulių rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto veiklos projektų paraiškos (toliau – Projektai) teikiamos vadovaujantis ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR KITŲ JURIDINIŲ BEI FIZINIŲ ASMENŲ FINANSAVIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ TVARKOS APRAŠU, patvirtintu Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T-80 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“  (toliau – Aprašas).

Reikalavimai paraiškoms:

  1. Paraiškas gali teikti įstaigos ir organizacijos, turinčios juridinio asmens statusą, registruotos ir sporto srityje veikiančios Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje bei pagal nuostatus (įstatus) turinčios teisę vykdyti fizinio aktyvumo ir aukšto sportinio meistriškumo veiklą: visuomeninės (nevyriausybinės) organizacijos, viešosios įstaigos ir organizacijos.
  2. Pareiškėjas gali pateikti vieną Projekto paraišką prioritetinių krypčių komandinių sporto šakų žaidimų komandai, vieną Projekto paraišką individualiai sporto šakai ir vieną paraišką Projektui, orientuotam į sporto šakos plėtotę, masinį sportą, sporto renginių įvairovę, neįgaliųjų sportą ir sveikatingumą, šalies bei Savivaldybės sporto varžybų ir renginių organizavimą.
  3. Šiaulių rajono savivaldybės sporto tarybos posėdyje 2021 m. balandžio 12 d. protokoliniu nutarimu Nr. KO-66(3.48) nustatytos sporto projektų finansavimo prioritetinės kryptys ir maksimalios projektų finansavimo ribos;

3.1. finansavimo prioritetinės kryptys:

Komandinės sporto šakos:

- krepšinis 3 x 3 (dalyvavimas Lietuvos atvirajame 3 x 3 krepšinio čempionate);

- virvės traukimas (dalyvavimas Lietuvos čempionate).

Individualios sporto šakos: lengvoji atletika, jėgos trikovė, kiokušin karate, svarsčio kilnojimas, graikų-romėnų imtynės, (dalyvavimas jaunių, jaunimo ir suaugusiųjų Lietuvos, Europos ir pasaulio čempionatuose ir taurėse ).

3.2. Sporto tarybos nustatytų prioritetinių krypčių sportinio meistriškumo ugdymo, sportininkų pasirengimo ir dalyvavimo Lietuvos čempionatuose, taurės varžybose bei tarptautiniuose renginiuose Projektui finansuoti skirti: sportinių žaidimų komandų Projektams iki 5 000 eurų, individualių sporto šakų ir komandų Projektams – iki 3 000 eurų.

Projektams orientuotiems į sporto šakos plėtotę, masinį sportą, sporto renginių įvairovę, neįgaliųjų sportą ir sveikatingumą, šalies bei Savivaldybės sporto varžybų ir renginių organizavimą skirti iki 1000 eurų.

  1. Vadovaujantis Aprašo 59 p. :

4.1. Paraiška teikiama pagal patvirtintą paraiškos formą (Aprašo 1 priedas); teikiamas projekto originalas, tituliniame lape pažymint „Originalas“, pasirašant pareiškėjo vadovui ir projekto vadovui, patvirtintas antspaudu;

4.2. pridedant:

- pareiškėjo registravimo pažymėjimo kopiją;

- pareiškėjo įstatų (nuostatų) kopiją (jei paraiška teikiama pirmą kartą arba pareiškėjo įstatai (nuostatai) buvo pakeisti);

- jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas – dokumentą, patvirtinantį asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

- projektą numačius įgyvendinti su partneriu (-iais), bendradarbiavimo sutartį (-is) ar partnerio rašytinį sutikimą dalyvauti projekte;

- susirinkimo / sueigos, kurioje dalyvavo ne mažiau kaip 2/3 šios bendruomenės narių, protokolo išrašą dėl pritarimo paraiškoje nurodytai projektinei veiklai vykdyti;

- kitus dokumentus, kurie, pareiškėjo nuomone, gali būti svarbūs vertinant Paraišką.

4.3. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu, lietuvių kalba. Visi Paraiškos ir pridedamų dokumentų lapai turi būti iš eilės sunumeruoti. Paraiška ir pridedamai dokumentai turi būti pateikti vienu iš šių būdų:

- spausdintine (popieriuje pateikta) forma pareiškėjo asmeniškai ar per įgaliotą asmenį;

- elektroniniu paštu, kai paraiška pasirašyta elektroniniu parašu;

- elektroniniu paštu, kai pasirašyta paraiška  ir pridedami dokumentai nuskenuoti ir galima identifikuoti paraišką teikiantį asmenį

Dokumentai pateikiami Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriui Karolio Reisono g. 4, Šiauliai arba el. paštu sek@siauliuraj.lt.

Paraiškos priimamos iki 2021 m. gegužės 19 d. 17.00 val.

Jei per nustatytą terminą dokumentai nepristatomi, paraiška nevertinama.

Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis konsultuoja Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Rimantas Čeponis, tel. (8 41) 43 25 74, el. p. rimantas.ceponis@siauliuraj.lt

Informacija atnaujinta 2021-04-19 16:30