Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

SKELBIMAI

SKELBIAMAS KONKURSAS SPORTININKŲ, REPREZENTUOJANČIŲ ŠIAULIŲ RAJONĄ, IR AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO PROGRAMŲ FINANSAVIMUI IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ 2023 METAIS

2023-05-02 Dalintis

Šiaulių rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto veiklos programų paraiškos (toliau – Paraiška) teikiamos vadovaujantis SPORTININKŲ, REPREZENTUOJANČIŲ ŠIAULIŲ RAJONĄ, IR AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO PROGRAMŲ FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠU, patvirtintu Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T-83 „DĖL SPORTININKŲ, REPREZENTUOJANČIŲ ŠIAULIŲ RAJONĄ, IR AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO PROGRAMŲ FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO, (toliau – Aprašas).

Reikalavimai paraiškoms:

  1. Paraiškas gali teikti Savivaldybės teritorijoje registruotos ir ne trumpiau nei 3 metus veikiančios asociacijos, viešosios įstaigos (toliau – Sporto klubai), kurių pagrindinė veikla sportas, pagal nuostatus (įstatus) turinčios teisę vykdyti aukšto meistriškumo sporto veiklą, taip pat fiziniai asmenys:
  2. Sporto klubai, vykdydami kelių skirtingų sporto šakų programas, gali teikti ne daugiau nei vieną Paraišką vienai sporto šakai.
  3. Sporto programų finansavimo limitai nustatyti Aprašo 2 priede..
  4. Vadovaujantis Aprašo 6 p. :

4.1. Paraiška, pagal patvirtintą Paraiškos formą (Aprašo 1 priedas), turi būti užpildyta kompiuteriu, lietuvių kalba. Visi Paraiškos ir pridedamų dokumentų lapai turi būti iš eilės sunumeruoti. Paraiška ir pridedami dokumentai turi būti pateikti vienu iš šių būdų:

4.2. elektroniniu paštu, kai Paraiška pasirašyta elektroniniu parašu;

4.3. elektroniniu paštu, kai pasirašyta Paraiška  ir pridedami dokumentai nuskenuoti ir galima identifikuoti Paraišką teikiantį asmenį.

4.4. atspausdintą ir pasirašytą Paraišką su priedais atnešti ir pateikti Švietimo ir sporto skyriui, adresu K. Reisono g. 4, Šiauliai.

  1. Vadovaujantis Aprašo 7 punktu, su Paraiškomis privaloma pateikti šiuos dokumentus:

5.1. Juridinių asmenų registro išrašą ne vėlesne nei 3 mėnesių data, skaičiuojant nuo konkurso paskelbimo datos;

5.2. paramos gavimo iš kitų šaltinių garantinius raštus ir / ar bankinius išrašus, jeigu parama gauta ar yra susitarimas;

5.3. Sporto programoje dalyvausiančių dalyvių vardinį sąrašą. 

4.1. ir 4.2. papunkčiuose nurodytu būdu dokumentai pateikiami Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriui el. paštu sek@siauliuraj.lt

Paraiškos priimamos iki 2023 m. gegužės 29 d. 17.00 val.

Jei per nustatytą terminą dokumentai nepristatomi, Paraiška nevertinama.

Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis konsultuoja Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Rimantas Čeponis, tel. (8 41) 43 25 74, el. p. rimantas.ceponis@siauliuraj.lt

Informacija atnaujinta 2023-05-02 11:13