Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Skelbimai

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMNISTRACIJA ŠIAULIŲ RAJONO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ 2023 METAIS KONKURSAS

2023-07-17 Dalintis

PAKARTOTINAI KVIEČIAME

Šiaulių rajono Nevyriausybines organizacijas (toliau – NVO) teikti paraiškas projektų finansavimo konkursui.

Paraiškos Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimui iš savivaldybės biudžeto gauti (toliau - Paraiškos) teikiamos vadovaujantis ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR KITŲ JURIDINIŲ BEI FIZINIŲ ASMENŲ FINANSAVIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ TVARKOS APRAŠO, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T-80 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo (toliau – Aprašas).

Paraiškas gali teikti Savivaldybės teritorijoje veiklą vykdančios nevyriausybinės organizacijos (toliau – pareiškėjas) valstybės įmonėje Registrų centre įregistravusios žymą, kad juridinis asmuo yra nevyriausybinė organizacija (toliau – NVO).

Projekto įgyvendinimo terminas – iki 2023 m. gruodžio 15 d.

Didžiausia vienam projektui galima skirti lėšų suma – 1000  (vienas tūkstantis) Eur;

2023 metams  Šiaulių rajono nevyriausybinių organizacijų projektinėms veikloms finansuoti skirta – 5 000 Eur.

Lėšų likutis iki metų pabaigos  3800,00 Eur.

Paraiškos priimamos nuo 2023 m. LIEPOS 20 d. iki  2023 m. RUGPJŪČIO 20 d. 23:59 val.

El. paštu projektai@siauliuraj.lt

Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų  tarybos nutarimu (2023 m. kovo 2 d. protokolas Nr. KO-34(3.48E) Šiaulių rajono NVO prioritetine projektine veikla 2023 metams nustatyta Aprašo 20.3 papunktyje nurodytą projektinė veikla „20.3. Gyventojų švietimas, skatinantis jų verslumą, aplinkos saugojimą, demokratijos stiprinimą, savanorystę, pilietiškumą“.

Paraiškos teikimo būdai ir terminas.

Vadovaudamasi Aprašo 3.3 papunkčiu NVO gali pateikti  Aprašo 20 punkte nurodytoms veikloms vykdyti po vieną paraišką, jei Asmuo nėra einamaisiais metais gavęs finansavimo pagal Aprašo 6.1.2 papunktyje nurodytą priemonę „Šiaulių rajono kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenių rėmimas“.

Jei NVO pateiks daugiau negu vieną Paraišką, bus vertinama tik ta Paraiška, kurios pateikimo data yra ankstesnė.

Paraiška ir prie jos pridedami dokumentai turi būti tvarkingai parengti, užpildyti kompiuteriu, lietuvių kalba, visi Paraiškos ir pridedamų dokumentų puslapiai turi būti iš eilės sunumeruoti.

Paraiška su priedais (pasirašyta elektroniniu parašu arba pasirašyta Paraiška  ir pridedami dokumentai nuskenuoti ir galima identifikuoti Paraišką teikiantį asmenį) teikiama Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir verslo plėtros skyriui elektroniniu paštu, nurodant, kad Paraiška teikiama NVO projektų finansavimo konkursui.

SVARBU!    Paraiška turi būti teikiama pagal nustatytą formą: „ParaiškA ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR KITŲ JURIDINIŲ BEI FIZINIŲ ASMENŲ FINANSAVIMUI IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO GAUTI“  1 PRIEDAS

Bendrieji ir specialieji reikalavimai Paraiškai teikti.

Paraiškoje nurodoma:

 • projekto pavadinimas;
 • informacija apie pareiškėją;
 • informacija apie projektą;
 • projekto aprašymas: projekto veiklų įgyvendinimo planas, kuriame turi būti nurodytas projekto veiklos pavadinimas, jos vykdytojas (-ai), projekto veiklos įgyvendinimo pradžia, pabaiga, vieta, aprašymas (veiklos metodai, planuojamas dalyvių / savanorių skaičius, kokybiniai ir kiekybiniai rezultatai; informacija apie projekto sklaidą ir viešinimą;
 • projekto išlaidos ir pagrindimas (bendra projekto suma, projekto vykdytojo, partnerių, rėmėjų indėlis, detali projekto įgyvendinimo sąmata (toliau – sąmata);
 • pridedamų dokumentų sąrašas.

Kartu su Paraiška būtina pateikti:

 • pareiškėjo registravimo pažymėjimo / juridinių asmenų registro išrašo kopiją;
 • pareiškėjo įstatų (nuostatų) kopiją (jei Paraiška teikiama pirmą kartą arba pareiškėjo įstatai (nuostatai) buvo pakeisti) ar Registrų centro pažymą apie vykdomą veiklą. Jeigu Paraiška pagal Aprašą Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir verslo plėtros skyriui teikiama ne pirmą kartą, Paraiškoje būtina nurodyti, kada įstatų (nuostatų) kopija buvo pateikta;
 • jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas – dokumentą, patvirtinantį asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
 • projektą numačius įgyvendinti su partneriu (-iais), bendradarbiavimo sutartį (-is) ar partnerio rašytinį sutikimą dalyvauti projekte;
 • Bendruomenės susirinkimo / sueigos protokolo išrašą dėl pritarimo Paraiškoje nurodytai projektinei veiklai vykdyti;
 • kitus finansavimo šaltinius (jei Paraiškoje numatyti) pagrindžiančius dokumentus;
 • kitus dokumentus, kurie, pareiškėjo nuomone, gali būti svarbūs vertinant Paraišką.

Kita informacija.

Paraiškos administracinės atitikties vertinimo forma – Aprašo 2 priedas;

Finansavimo sutarties su projekto išlaidų sąmatos forma  – Aprašo 3 priedas;

Paraiškos teikimo klausimais Bendruomenes konsultuoja Šiaulių rajono savivaldybės administracijos darbo laiku:

Audronė Birutienė, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėja, tel. (8 41) 596 669, 8 640 57 990, el. p.  audrone.birutiene@siauliuraj.lt

Irena Eigirdienė, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 41) 596 667, el. p.  irena.eigirdiene@siauliuraj.lt

Informacija atnaujinta 2023-07-17 14:10