Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Šiaulių rajono kraštovaizdžio tvarkymas

Projektas „Šiaulių rajono vietovių kraštovaizdžio tvarkymas, II etapas“

Projekto vertė: 495 751,64 eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018-06-19 – 2023-04-30.

Projekto finansavimo šaltiniai: Sanglaudos fondo lėšos, Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto lėšos.

Kintant ekonominei, socialinei, kultūrinei, ekologinei ir estetinei aplinkai Šiaulių rajone Bendrojo plano sprendiniai neatitinka dabartinių Rajono vystymo poreikių. Projekto „Šiaulių rajono vietovių kraštovaizdžio tvarkymas, II etapas“ (toliau – Projektas) poreikį lėmė tai, kad Šiaulių rajono kraštovaizdžio arealų (teritorijų) būklė kinta, o neprižiūrimos teritorijos fragmentiškai prastėja ir turi neigiamos įtakos ekologinei pusiausvyrai. Kraštovaizdžio savitumo išsaugojimas, jo tvarkymas ir formavimas tenkinant ekonominius, socialinius, kultūrinius, ekologinius ir estetinius visuomenės poreikius yra vienas svarbiausių valstybės tikslų, nurodytų Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje, Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane, Biologinės įvairovės išsaugojimo strategijoje ir kituose strateginiuose dokumentuose bei teisės aktuose. Kintant ekonominei, socialinei, kultūrinei, ekologinei ir estetinei aplinkai Šiaulių rajone Bendrojo plano sprendiniai neatitinka dabartinių Rajono vystymo poreikių. Todėl šio projekto metu bus pakoreguoti Šiaulių rajono Bendrojo plano sprendiniai ir nustatytos kraštovaizdžio tvarkymo zonos pagal svarbiausius Šiaulių rajono teritorijos vystymo prioritetus. Bus sudarytos tinkamos prielaidos subalansuotam teritorijų vystymui ir kraštovaizdžio kokybės gerinimui.

 

Projekto tikslas

Pagerinti Šiaulių rajono kraštovaizdžio arealų (teritorijų) būklę didinant kraštovaizdžio planavimo kokybę, stiprinant ir palaikant kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą.

 

Dabartinė Ventos upės pakrančių kraštovaizdžio būklė

 

Projekto veiklos

Projekto metu planuojama įgyvendinti dvi veiklas: pakoreguoti Šiaulių rajono bendrąjį planą bei sutvarkyti ir išsaugoti kraštovaizdį Ventos upės slėnyje, Kuršėnuose.

1) Pagal pirmąją veiklą numatomas Bendrojo plano koregavimas atsižvelgiant į Šiaulių rajono savivaldybės Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo ir stebėsenos ataskaitą. Numatomi koreguoti Šiaulių rajono bendrojo plano sprendiniai yra susiję su kraštovaizdžio apsauga, tvarkymu, gamtinio karkaso formavimu.

2) Vykdant antrąją veiklą bus įgyvendinamas kraštovaizdžio sutvarkymo projektas, kurio metu tvarkomas ir išsaugomas Kuršėnų Ventos upės slėnis: formuojami želdiniai, siekiama pievų bendrijų atkūrimo, bus sudaromos sąlygos jų vystymuisi, augalų ir gyvūnų migracijai. Planuojama sutvarkyti 18 ha teritoriją, esančią Kuršėnų mieste Ventos upės slėnyje. Numatoma įrengti gruntinius ir medinius pėsčiųjų takus (bendras takų ilgis apie 5 200 m), suoliukus, šiukšliadėžes.

***********

2019 m. sausio 24 d. pasirašyta paslaugų sutartis Kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo Kuršėnų miesto Ventos upės slėnyje projektui parengti. Rengiamo projekto tikslas – sukurti patrauklią teritoriją gamtos pažinimui ir rekreacijai Kuršėnų miesto Ventos upės slėnio teritorijoje, vadovaujantis Šiaulių rajono savivaldybės pateiktomis sąlygomis ir parengta visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programa. Projektą numatyta parengti iki 2019 m. rugpjūčio 24 d.

Projekto rengėjas – Klaipėdos universiteto architektūros, urbanistikos ir dizaino centras „Baltijos kraštovaizdžiai“.

Projekto vadovas – Krašt. arch. prof. dr. Petras Grecevičius.

 

2020 m. sausio 28 d. pristatytas parengtas ir patvirtintas projektas:

- Esamos būklės analizė;

- Esamos būklės upės slėnio brėžinys 1;

- Esamos būklės upės slėnio brėžinys 2;

- Kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo Kuršėnų miesto Ventos upės slėnyje koncepcija;

- Koncepcijos brėžinys 1;

- Koncepcijos brėžinys 2.;

- Teritorijos fotofiksacija;

- Želdinių inventorizavimo fotofiksacija;

- Parengta Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programa kraštovaizdžio tvarkymo projektui Kuršėnų miesto Ventos upės slėnyje parengti.

                                                               Takų įrengimas

               

Projekto rezultatai

Bus įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės bei sudarytos sąlygos gyventojams ir miesto lankytojams praleisti laiką gamtoje, pamatyti ir pasigrožėti Ventos upės slėnio kraštovaizdžiu.

 

 

Projekto vadovas

Edmundas Žalys, Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas,

Tel. 8 (41) 437659, edmundas.zalys@siauliuraj.lt

 

 

Informacija atnaujinta 2023-03-07 16:27