Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Viešosios ir (ar) administracinės paslaugos

ELEKTRONINIAI VALDŽIOS VARTAI

Per Elektroninius valdžios vartus jau galima užsisakyti visų Lietuvos savivaldybių teikiamas elektronines paslaugas 

   
APLINKOS APSAUGA (Direktoriaus įsakymas A-633 2021-04-12)

Leidimo kirsti,  persodinti, pašalinti, genėtis saugotinus medžius ir krūmus išdavimo aprašas

     El. paslauga
ARCHITEKTŪRA IR PAVELDOSAUGA (Direktoriaus įsakymas A-158 2020-01-31)
Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų išdavimo aprašas  
Numerio pastatui, pastato kompleksui, butui, patalpai, korpusui ar žemės sklypui, kuriame pagal jo naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ar panaikinimo aprašas       El. paslauga
Teritorijų planavimo proceso inicijavimo aprašas  
Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo aprašas  
Leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimo arba pranešimo apie pasikeitusį reklamos spalvinį ir/ar grafinį vaizdą pateikimo aprašas       El. paslauga
Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo keitimo tvarkos aprašas  

Statybą leidžiančių dokumentų išdavimo aprašas
 
Teritorijų planavimo dokumentų suderinimo aprašas  
 BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIUS (Direktoriaus įsakymas A-283  2021-02-19)
Asmens skundo ar prašymo priėmimo bei nagrinėjimo savivaldybėje aprašas       El. paslauga

CIVILINĖS METRIKACIJOS IR ARCHYVO SKYRIUS (Direktoriaus įsakymas A-81 2020-01-21)

Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo informacinė sistema (MGVDIS)

Gimimo  registravimo aprašas  
Užsienio valstybėje įregistruoto gimimo apskaitos aprašas  
Tėvystės pripažinimo registravimo aprašas  
Santuokos registravimo aprašas  
Užsienio valstybėje įregistruotų santuokų ar ištuokų apskaitos aprašas  
Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytų santuokų apskaitos aprašas  
Pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą asmeniui, ketinančiam sudaryti santuoką užsienio valstybėje, išdavimo aprašas  
Užsienio valstybėje įregistruotų mirčių apskaitos aprašas  
Civilinės būklės akto įrašo keitimo, papildymo ir atkūrimo aprašas  
Civilinės būklės akto įrašo ištaisymo ar anuliavimo aprašas  
Civilinės būklės akto įrašą liudijančio išrašo išdavimo aprašas  
Vardo ir (ar) pavardės keitimo aprašas  
Pažymos apie darbo stažą ir / arba pajamas bei dokumentų išrašų, nuorašų ir kopijų iš savivaldybės veiklos archyvo ir /arba likviduotų juridinių asmenų archyvo išdavimo aprašas      El. paslauga
Likviduojamo, bankrutuojančio ar išregistruoto juridinio asmens dokumentų perdavimo tolesniam saugojimui ir pažymos apie priėmimą išdavimo paslaugos aprašas      El. paslauga
EKONOMIKOS IR VERSLO PLĖTROS SKYRIUS (Direktoriaus įsakymas A-170  2020-02-4, pakeitimai: A-300 2020-02-26;
 A-547 2021-03-31)
Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimo, patikslinimo, papildymo, licencijos galiojimo sustabdymo, licencijos galiojimo sustabdymo ir licencijos galiojimo panaikinamo aprašas      El. paslauga
Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimo, patikslinimo, licencijos galiojimo sustabdymo, licencijos galiojimo sustabdymo ir licencijos galiojimo panaikinamo aprašas      El. paslauga
Leidimo važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu savivaldybės keliais išdavimo arba jame nurodytos transporto priemonės keitimo aprašas      El. paslauga
Leidimo vežti keleivius vietinio  reguliaraus susisiekimo maršrutais išdavimo, galiojimo pratęsimo ir panaikinimo aprašas      El. paslauga
Licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimo, galiojimo pratęsimo, duomenų pakeitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo aprašas      El. paslauga
Licencijos kopijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimo, galiojimo pratęsimo, duomenų pakeitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo aprašas     El. paslauga
JAUNIMO REIKALŲ KOORDINATORIUS (Direktoriaus įsakymas A-207  2020-02-07)

Ataskaitų iš vykdančių jaunimo projektus priėmimo aprašas

     El. paslauga
TEISĖS IR PERSONALO ADMINISTRAVIMO SKYRIUS (Direktoriaus įsakymas A-51  2020-01-15, pakeitimas  A-599 2021-04-07)
Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti ar parduoti pavojingus šunis išdavimas, dublikato išdavimas ar galiojimo sustabdymo panaikinimas      El. paslauga
Asmenų, planuojančių statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose vietovėse, pranešimo priėmimo ir nagrinėjimo aprašas    
SENIŪNIJOS (Direktoriaus įsakymas A-173 2020-02-05)
Charakteristikos dėl leidimo laikyti ginklą išdavimo aprašas    
Pažymos apie žemės ūkio veiklą  (Nacionalinei mokėjimo agentūrai) išdavimo aprašas       El. paslauga
Notarinių veiksmų atlikimo aprašas   
Įtraukimo į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą aprašas  
Pažymos gyvenamosios vietos patalpos savininkui (-ams) apie jam (jiems) nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis išdavimo aprašas      El. paslauga
Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą išdavimo aprašas       El. paslauga
Gyvenamosios vietos deklaravimo (pakeitus gyvenamąją vietą arba atvykus į Lietuvos Respubliką ilgiau nei 183 dienoms per metus) aprašas   
Išvykimo iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei 6 mėn. laikotarpiui deklaravimo aprašas   
Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų taisymo, keitimo ir panaikinimo aprašas   
Pažymos gyvenamosios patalpos nuomininkams apie Šiaulių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančiose gyvenamosiose  patalpose savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis išdavimo aprašas   
Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose ar renginio metu išdavimo, dublikato išdavimo ar galiojimo panaikinimo aprašas       El. paslauga
Leidimo kasinėti ir aptverti išdavimo, pratęsimo, sustabdymo, sustabdymo panaikinimo, panaikinimo arba pranešimo apie baigtus vykdyti ar avarinio kasinėjimo darbus aprašas      El. paslauga
Leidimo laidoti išdavimo aprašas      El. paslauga
Žemės ūkio valdų įregistravimo, atnaujinimo, išregistravimo, duomenų keitimo mirus valdos valdytojui Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre arba partnerio išregistravimo iš žemės ūkio valdos aprašas      El. paslauga
SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS (Direktoriaus įsakymas A-239 2020-02-13)
Asmeninio asistento paslaugų skyrimo aprašas  
Asmens pripažinimo neveiksniu (ribotai) veiksniu tam tikrose srityse, globos (rūpybos) nustatymo bei globėjo (rūpintojo) paskyrimo aprašas  
Būsto (aplinkos) pritaikymo neįgaliųjų poreikiams organizavimo aprašas  
Dovanos (išmokos) kūdikiui skyrimo Šiaulių rajono savivaldybėje aprašas  
Fizinio asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju, budinčiu globotoju, pasirengimo vaiko globai (rūpybai) ir priežiūrai aprašas  
Globos (rūpybos) išmokos ir globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo skyrimo aprašas  
Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims skyrimo aprašas  
Išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai skyrimo aprašas  
Išmokos gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui skyrimo aprašas  
Išmokos privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui skyrimo aprašas  
Išmokos vaikui skyrimo aprašas  
Išmokos, mirus tikslinės kompensacijos gavėjui, skyrimo aprašas  
Išmokų už komunalines paslaugas nedarbingiems neįgaliesiems skyrimo aprašas  
Kompensacijos už būsto šildymą, geriamąjį vandenį ir karštą vandenį skyrimo aprašas  
Kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, skyrimo aprašas  
Laidojimo pašalpos skyrimo aprašas  
Pagalbos pinigų mokėjimo už tėvų globos netekusių vaikų globą (rūpybą) Šiaulių rajono savivaldybėje skyrimo aprašas  
Slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimo aprašas  
Socialinės paramos mokiniams skyrimo aprašas  
Socialinės pašalpos skyrimo aprašas  
Teikimo skirti antrojo laipsnio valstybines pensijas aprašas  
Vaiko laikinosios priežiūros vaiko tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą prašymu nustatymo ir pabaigos aprašas  
Vienkartinės išmokos įsikurti skyrimo aprašas  
Vienkartinės išmokos nėščiai moteriai skyrimo aprašas  
Vienkartinės išmokos vaikui skyrimo aprašas  
Vienkartinių (tikslinių) pašalpų skyrimo aprašas  
TARPINSTITUCINIO BENDRADARBIAVIMO KOORDINATORIUS (Direktoriaus įsakymas A-195 2020-02-06)
Vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės skyrimo, pratęsimo, pakeitimo, nutraukimo aprašas       El. paslauga
Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų skyrimo tvarkos aprašas  
TURTO VALDYMO SKYRIUS (Direktoriaus įsakymas A-133 2020-01-29)
Asmenų (šeimų) įrašymo į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą aprašas  
Pažymos apie teisę į paramą būstui įsigyti (pirkti, statyti, rekonstruoti) naudojantis valstybės remiamu būsto kreditu išdavimo aprašas  
Socialinio būsto nuoma asmenims (šeimoms), neįrašytiems į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą, aprašas  
Socialinio būsto nuomos aprašas  
Savivaldybės turto pagal panaudos sutartį suteikimas arba  panaudos sutarties atnaujinimas naujam terminui aprašas      El. paslauga
Nekilnojamojo turto pirkimo ar perėmimo iš juridinių bei fizinių asmenų procedūrų vykdymo aprašas  
Šiaulių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių negyvenamųjų patalpų nuomininkų prašymų atlikti nuomojamų patalpų kapitalinį remontą ar rekonstrukciją nagrinėjimo aprašas  
ŽEMĖS ŪKIO SKYRIUS (Direktoriaus įsakymas A-240 2020-02-13)
Melioracijos statinių techninių dokumentų, techninių sąlygų projektavimui ar miško įveisimui bei kartografinės medžiagos pateikimo melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams aprašas      El. paslauga
Paraiškų dėl tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus bei gyvulius ir paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo aprašas  
Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų techninės apžiūros ir apžiūros talono ar jo dublikato išdavimo, įregistravimo, registracijos duomenų keitimo, registracijos liudijimo dublikato išdavimo, išregistravimo ar pranešimo apie pardavimą aprašas      El. paslauga
Paraiškų kompensuoti dalį kredito įstaigai sumokėtų palūkanų už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti suteiktus kreditus ir (ar) kredito linijas iš valstybės biudžeto lėšų priėmimo aprašas  
Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimu, paraiškų priėmimo aprašas  
Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimu, paraiškų priėmimo aprašas  
Paraiškų kompensuoti dalį palūkanų, sumokėtų už investicinius kreditus ir lizingo paslaugas, iš valstybės biudžeto lėšų priėmimo aprašas  
Paraiškų kompensuoti dalį draudimo įmokų iš valstybės biudžeto lėšų priėmimo aprašas  
Ūkininko ūkio įregistravimo, duomenų pasikeitimo, paveldėjimo įregistravimo, pažymėjimo dublikato išdavimo, perkėlimo į kitą savivaldybę, partnerio išregistravimo ar išregistravimo aprašas      El. paslauga
Žemės ūkio valdų įregistravimo, atnaujinimo, išregistravimo, duomenų keitimo mirus valdos valdytojui Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre arba partnerio išregistravimo iš žemės ūkio valdos aprašas      El. paslauga
Prašymų lėšoms gauti Šiaulių rajono kaimo plėtrai priėmimo aprašas  
Pažymos apie atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą išdavimo aprašas      El. paslauga
Paraiškų dėl paramos bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą priėmimo aprašas  
Žemės nuomos mokesčio permokų grąžinimo arba neteisingai sumokėtų mokesčių grąžinimo ir/ar užskaitymo aprašas       El. paslauga
Mokesčių lengvatos dėl žemės, valstybinės žemės nuomos, paveldėjimo arba nekilnojamo turto suteikimo  aprašas       El. paslauga
Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, miškui, gyvūnams, gyvuliams, hidrotechnikos  ar melioracijos įrenginiams nustatymo aprašas       El. paslauga
Prašymų dėl melioracijos statinių remonto, rekonstravimo ar priežiūros darbų melioruotoje žemėje ir kaimo vietovėje priėmimo aprašas  
Prašymų dėl dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių įrengimo melioruotoje žemėje ir kaimo vietovėje priėmimo aprašas  
Juridinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimo ir tvirtinimo aprašas      El. paslauga

 

Informacija atnaujinta 2021-04-14 11:50