Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Viešosios ir (ar) administracinės paslaugos

ELEKTRONINIAI VALDŽIOS VARTAI

Per Elektroninius valdžios vartus jau galima užsisakyti visų Lietuvos savivaldybių teikiamas elektronines paslaugas 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE TEIKIAMŲ ADMINISTRACINIŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TEIKIAMŲ ADMINISTRACINIŲ PASLAUGŲ, KURIŲ DĖL JŲ SPECIFIKOS NEGALIMA SUTEIKTI NUOTOLINIU BŪDU, SĄRAŠAS

 
APLINKOS APSAUGA (Direktoriaus įsakymas A-1281 2022-07-15)

1.

Leidimo kirsti, persodinti, kitaip pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus išdavimo aprašas

El. paslauga

2. 

Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ar jais prekiauti išdavimo, dublikato išdavimo,  papildymo, patikslinimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo arba galiojimo panaikinimo aprašas

El. paslauga

3.

Pranešimo apie triukšmo šaltinio valdytojo planuojamus statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse priėmimo ir skelbimo savivaldybės interneto svetainėje aprašas

 
 
ARCHITEKTŪRA IR PAVELDOSAUGA (Direktoriaus įsakymas A-1734 2021-09-15)
4. Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų išdavimo aprašas  
5. Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ar panaikinimo aprašas El. paslauga
6. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo aprašas  
7. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo aprašas  
8. Leidimo įrengti išorinę reklamą ar keisti spalvinį ar grafinį jos vaizdą savivaldybės teritorijoje išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo arba galiojimo panaikinimo aprašas El. paslauga
9. Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo keitimo tvarkos aprašas  
10. Statybą leidžiančių dokumentų išdavimo aprašas  
11. Teritorijų planavimo dokumentų suderinimo aprašas  
12.

Dokumento, patvirtinančio kultūros paveldo objekto būklės patikrinimą, išdavimo aprašas

 

 
BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIUS (Direktoriaus įsakymas A-283  2021-02-19)

13. Asmens skundo ar prašymo priėmimo bei nagrinėjimo savivaldybėje aprašas El. paslauga

CIVILINĖS METRIKACIJOS IR ARCHYVO SKYRIUS (Direktoriaus įsakymas A-1148 2022-06-29)

Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo informacinė sistema (MGVDIS)

14. Gimimo registravimo aprašas El. paslauga
15.

Užsienio valstybėje gimusio vaiko gimimo įtraukimo į apskaitą aprašas

El. paslauga
16. Tėvystės (motinystės) nustatymo, nuginčijimo registravimo aprašas  
17. Tėvystės pripažinimo registravimo aprašas El. paslauga
18.

Santuokos registravimo aprašas

 
19.

Užsienio valstybėje įregistruotos ar nutrauktos santuokos įtraukimo į apskaitą aprašas

 

El. paslauga
20. Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos įtraukimo į apskaitą aprašas  
21. Pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išdavimo aprašas El. paslauga
22. Užsienio valstybėje mirusio asmens mirties įtraukimo į apskaitą aprašas El. paslauga
23. Santuokos nutraukimo registravimo aprašas  
24.

Civilinės būklės akto įrašo anuliavimo, atkūrimo, pakeitimo ar papildymo aprašas

El. paslauga
25. Civilinės būklės akto įrašo kopijos, nuorašo, išrašo išdavimo aprašas El. paslauga
26. Vardo, pavardės keitimo aprašas El. paslauga
27. Įvaikinimo registravimo aprašas  
28. Archyvinių dokumentų išrašų, nuorašų ar kopijų iš savivaldybės veiklos archyvo ir (arba) likviduotų juridinių asmenų archyvo išdavimo aprašas El. paslauga
29. Pažymos dėl likviduojamo juridinio asmens dokumentų perdavimo  toliau saugoti ar perduotų toliau saugoti dokumentų neturėjimo, išdavimo aprašas El. paslauga

EKONOMIKOS IR VERSLO PLĖTROS SKYRIUS
(Direktoriaus įsakymas A-170  2020-02-4, pakeitimai: A-300 2020-02-26;
 A-547 2021-03-31; A-744 2021-04-29; A-861 2021-05-13, 2022-01-13 A-56)
30. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimo, patikslinimo, papildymo, licencijos galiojimo sustabdymo, licencijos galiojimo sustabdymo ir licencijos galiojimo panaikinimo aprašas El. paslauga

31.

Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais ar su tabako gaminiais susijusiais gaminiais išdavimo, patikslinimo, licencijos galiojimo sustabdymo, licencijos galiojimo sustabdymo ir licencijos galiojimo panaikinamo aprašas

El. paslauga
32. Leidimo važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu savivaldybės keliais išdavimo arba jame nurodytos transporto priemonės keitimo aprašas El. paslauga
33. Leidimo vežti keleivius vietinio  reguliaraus susisiekimo maršrutais išdavimo, galiojimo pratęsimo ir panaikinimo aprašas El. paslauga
34. Licencijos (licencijos kopijos) verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, suteikiančios teisę vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, kai maršruto pradžia arba pabaiga yra licenciją išdavusios savivaldybės teritorijoje, išdavimo, pratęsimo, pakeitimo, pasikeitus joje įrašytiems duomenims, ir galiojimo panaikinimo aprašas El. paslauga

SENIŪNIJOS
(Direktoriaus įsakymas A-723 2021-04-26, pakeitimai: A-887 2021-05-18)
35. Charakteristikos, būtinos leidimui laikyti ginklą, išdavimo aprašas    
36. Pažymos, patvirtinančios žemės dirbimą (Nacionalinei mokėjimo agentūrai), išdavimo aprašas El. paslauga
37. Notarinių veiksmų atlikimo aprašas   
38. Įtraukimo į gyvenamosios vietos neturinčių (nedeklaravusių) asmenų apskaitą aprašas  
39. Pažymos gyvenamosios patalpos savininkui (-ams), patvirtinančios jam (jiems) nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis, išdavimo aprašas El. paslauga
40. Pažymos, patvirtinančios deklaruotą gyvenamąją vietą, išdavimo aprašas El. paslauga
41. Pažymos, patvirtinančios asmens įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių (nedeklaravusių) asmenų apskaitą, išdavimo aprašas El. paslauga
42. Išvykimo iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui deklaravimo aprašas El. paslauga
43. Gyvenamosios vietos deklaravimo, duomenų taisymo, keitimo ir panaikinimo aprašas El. paslauga
44. Pažymos gyvenamosios patalpos nuomininkams apie Šiaulių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančiose gyvenamosiose patalpose savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis išdavimo aprašas  
45. Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimo, dublikato išdavimo, papildymo, patikslinimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo arba galiojimo panaikinimo aprašas  El. paslauga
46. Leidimo kasinėti ir aptverti išdavimo, galiojimo pratęsimo, dublikato išdavimo, papildymo, patikslinimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo arba pranešimo apie baigtus vykdyti ar avarinius kasinėjimo darbus aprašas El. paslauga
47. Leidimo laidoti išdavimo aprašas El. paslauga
48. Žemės ūkio valdų įregistravimo / išregistravimo Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre, duomenų atnaujinimo / keitimo, partnerio išregistravimo iš žemės ūkio valdos aprašas El. paslauga

SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS
(Direktoriaus įsakymas A-1270 2022-07-15)
49. Asmeninės pagalbos skyrimo aprašas  
50. Asmens pripažinimo neveiksniu tam tikrose srityse, globos nustatymo bei globėjo paskyrimo aprašas  
51. Būsto (aplinkos) pritaikymo neįgaliųjų poreikiams organizavimo aprašas  
52. Dienos, trumpalaikės, ilgalaikės socialinės globos paslaugų asmenims skyrimo aprašas  
53. Dovanos (išmokos) kūdikiui skyrimo Šiaulių rajono savivaldybėje aprašas  
54. Fizinio asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju, dalyviu, budinčiu globotoju, pasirengimo vaiko globai (rūpybai) ir priežiūrai aprašas  
55. Globos (rūpybos) išmokos ir globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo skyrimo aprašas  
56. Išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai skyrimo aprašas  
57. Išmokos gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui skyrimo aprašas  
58. Išmokos privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui skyrimo aprašas  
59. Išmokos vaikui skyrimo aprašas  
60. Išmokos, mirus tikslinės kompensacijos gavėjui, skyrimo aprašas  
61. Išmokų už komunalines paslaugas nedarbingiems neįgaliesiems skyrimo aprašas  
62. Kompensacijos už būsto šildymą, geriamąjį vandenį ir karštą vandenį skyrimo aprašas  
63. Kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, skyrimo aprašas  
64. Laidojimo pašalpos skyrimo aprašas  
65. Laikino atokvėpio paslaugos skyrimo aprašas  
66. Pagalbos pinigų mokėjimo už tėvų globos netekusių vaikų globą (rūpybą) Šiaulių rajono savivaldybėje skyrimo aprašas  
67. Pažymos apie paskirtas ar išmokėtas socialines išmokas išdavimo Šiaulių rajono savivaldybėje aprašas  
68. Slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimo aprašas  
69. Socialinės paramos mokiniams skyrimo aprašas  
70. Socialinės pašalpos skyrimo aprašas  
71. Socialinės priežiūros (pagalbos į namus) paslaugų skyrimo aprašas  
72. Teikimo skirti antrojo laipsnio valstybines pensijas aprašas  
73. Vaiko laikinosios priežiūros vaiko tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą prašymu nustatymo ir pabaigos aprašas  
74. Vienkartinės išmokos įsikurti skyrimo aprašas  
75. Vienkartinės išmokos nėščiai moteriai skyrimo aprašas  
76. Vienkartinės išmokos vaikui skyrimo aprašas  
77. Vienkartinių (tikslinių) pašalpų skyrimo aprašas  
78. Vietinės rinkliavos kompensacijos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą aprašas  

TARPINSTITUCINIO BENDRADARBIAVIMO KOORDINATORIUS
(Direktoriaus įsakymas A-918 2021-05-20)
79. Vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės skyrimo, pratęsimo, pakeitimo, nutraukimo aprašas      
80. Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų skyrimo tvarkos aprašas  

TURTO VALDYMO SKYRIUS
(Direktoriaus įsakymas A-1695  2021-09-09)
81. Įtraukimo į Šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašą aprašas  
82. Pažymos apie teisę į paramą būstui įsigyti (pirkti, statyti, rekonstruoti), naudojantis valstybės remiamu būsto kreditu, išdavimo aprašas  
83. Socialinio būsto nuoma asmenims (šeimoms), neįrašytiems į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą, aprašas  
84. Socialinio būsto nuomos aprašas  
85. Savivaldybės turto suteikimo pagal panaudos sutartį aprašas      El. paslauga
86. Nekilnojamojo turto pirkimo ar perėmimo iš juridinių bei fizinių asmenų procedūrų vykdymo aprašas  
87. Šiaulių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių negyvenamųjų patalpų nuomininkų prašymų atlikti nuomojamų patalpų kapitalinį remontą ar rekonstrukciją nagrinėjimo aprašas  
88. Pažymos, patvirtinančios naujai suformuoto nekilnojamojo turto kadastro objekto galimybę naudoti pagal paskirtį, išdavimo aprašas  
89. Duomenų apie asbesto turinčių gaminių kiekį teikimo aprašas  

ŽEMĖS ŪKIO SKYRIUS
(Direktoriaus įsakymas A-1863 2020-10-06)
90. Melioracijos statinių techninių dokumentų teikimo melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams aprašas      El. paslauga
91. Paraiškų dėl tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus bei gyvulius ir paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo aprašas  
92. Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ar jų priekabų įregistravimo, išregistravimo, duomenų atnaujinimo, keitimo, registracijos liudijimo dublikato išdavimo aprašas      El. paslauga
93. Paraiškų kompensuoti dalį kredito įstaigai sumokėtų palūkanų už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti suteiktus kreditus ir (ar) kredito linijas iš valstybės biudžeto lėšų priėmimo aprašas  
94. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimu, paraiškų priėmimo aprašas  
95. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimu, paraiškų priėmimo aprašas  
96. Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų techninės apžiūros ir apžiūros talono ar jo dublikato išdavimo aprašas  
97. Paraiškų kompensuoti dalį draudimo įmokų iš valstybės biudžeto lėšų priėmimo aprašas  
98. Ūkininko ūkio įregistravimo, išregistravimo, perkėlimo į kitą savivaldybę, duomenų atnaujinimo, keitimo, partnerio išregistravimo iš ūkininko ūkio, ūkininko pažymėjimo dublikato išdavimo aprašas      El. paslauga
99. Žemės ūkio valdų įregistravimo, atnaujinimo, išregistravimo, duomenų keitimo mirus valdos valdytojui Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre arba partnerio išregistravimo iš žemės ūkio valdos aprašas      El. paslauga
100. Prašymų lėšoms gauti Šiaulių rajono kaimo plėtrai priėmimo aprašas  
101. Pažymos apie atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą išdavimo aprašas      El. paslauga
102. Paraiškų dėl paramos bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą priėmimo aprašas  
103. Žemės nuomos mokesčio permokų grąžinimo arba neteisingai sumokėtų mokesčių grąžinimo ir (ar) užskaitymo aprašas       El. paslauga
104. Mokesčių lengvatos dėl žemės, valstybinės žemės nuomos, paveldėjimo arba nekilnojamo turto suteikimo aprašas       El. paslauga
105. Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, miškui, gyvūnams, gyvuliams, hidrotechnikos ar melioracijos įrenginiams nustatymo aprašas       El. paslauga
106. Prašymų dėl melioracijos statinių remonto, rekonstravimo ar priežiūros darbų melioruotoje žemėje ir kaimo vietovėje priėmimo aprašas  
107. Prašymų dėl dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių įrengimo melioruotoje žemėje ir kaimo vietovėje priėmimo aprašas  
108. Juridinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimo ir tvirtinimo aprašas       El. paslauga
109. Kartografinės medžiagos melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams teikimo aprašas El. paslauga
110. Deklaracijos apie traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų pardavimą priėmimo aprašas  El. paslauga

 

Informacija atnaujinta 2022-08-08 14:53