Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Naujienos (GN)

PASITINKANT 2023–2024 MOKSLO METUS

2023-08-29 Komentarai (0) Naujienos Dalintis
Naujienos (GN)

Atnaujintos bendrojo ugdymo programos

Nuo 2023 m. rugsėjo 1-osios mokytojai dirbs pagal atnaujintas bendrojo ugdymo programas. Jos įgyvendamos nelyginėse klasėse. Lyginėse klasėse tęsiamos ir užbaigiamos dabartinės programos. 2024–2025 m. m., jau visos klasės dirbs pagal atnaujintas programas. Įsiklausius į chemijos ir fizikos dalykų mokytojų asociacijų siūlymą, pagal atnaujintas šių dviejų dalykų (fizikos ir chemijos) programas mokysis ir aštuntokai – vieninteliai iš visų lyginių klasių.

Atnaujintose programose nėra radikalių permainų, tačiau mokymo tikslu tampa ne tik žinių įgijimas, bet ir mokėjimas šias žinias taikyti, turėti daugiau šiuolaikiniame pasaulyje reikalingų įgūdžių. Ugdymas orientuotas į kompetencijų ugdymą, mokytojams suteikiama galimybė savo nuožiūra rinktis 30 proc. savo mokomo dalyko turinio, stiprinamas tarpdalykinis ugdymas.

Mokytojams, kurie dirbs pagal atnaujintas bendrojo ugdymo programas, 20 proc. ilginamas laikas pasirengti pamokoms, tam skiriamas ir papildomas finansavimas. Atsižvelgiant į tai, kad mokytojai turės atlikti socialinės-pilietinės veiklos koordinavimo funkciją, šiam darbui skiriama 20 procentų valandų, skiriamų vadovauti klasei (grupei), skaičiaus. Mokytojams, kurie ne tik koordinuos socialinę-pilietinę veiklą, bet ir atliks vadovavimo klasei (grupei) funkciją, numatomas 20 procentų didesnis valandų, skiriamų vadovauti klasei (grupei), skaičius. 

Kokybiškas ankstyvasis ugdymas

Švietimo įstatymo pataisoje, įsigaliosiančioje 2023 m. rugsėjo 1 d., reglamentuojama, kad ugdymas pagal ikimokyklinio ugdymo programą yra visuotinis nuo 4 metų amžiaus, nurodoma, kad priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais iki balandžio 30 d. jam sueina 5 metai. Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka įvertinus vaiko ugdymo(si) poreikius ir pažangą, vaikui priešmokyklinis ugdymas galės būti pradedamas teikti, kai jam tais kalendoriniais metais 5 metai sueis iki rugsėjo 1 dienos. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas vėliau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne vėliau, negu vaikui tais kalendoriniais metais sueis 6 metai. Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytais atvejais ir tvarka įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, priešmokyklinis ugdymas gali trukti dvejus metus.

Didinant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumą, skirtos Savivaldybės biudžeto lėšos naujos grupės įsteigimui moduliniame pastate Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų progimnazijoje.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių plėtra sąlygoja, kad kasmet mažėja netenkintų prašymų dėl vaikų priėmimo į Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo grupes. Savivaldybės švietimo įstaigose ugdomų 3–5 metų vaikų dalis kasmet didėja ir šiuo metu siekia – 79 proc.

Siekiant tobulinti mokytojų, vadovų, švietimo pagalbos specialistų ir mokytojų padėjėjų kompetencijas plačiai pritaikyti lauko pedagogiką vaikų ugdymui(si) ir naujus metodus, ugdant informatinį vaikų mąstymą, Kuršėnų lopšelis-darželis „Žiedelis“ įgyvendins programos „Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo projektą Nr. 2023-1-LT01-KA121-SCH000126657 įgyvendinant programos „Erasmus+“ akreditaciją Nr. 2022-1-LT01-KA120-SCH-000111028.

2023 m. rugsėjo 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 5 priedo 15 ir 21 punktų pakeitimai, pagal kuriuos keičiama mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, darbo krūvio sandara: 31 valandos skiriamos tiesioginiam darbui su ugdytiniais (buvo 32 valandos per savaitę), 5 valandos – netiesioginiam darbui su ugdytiniais (buvo 4 valandos per savaitę). Didinant nekontaktinių valandų skaičių, siekiama, kad mokytojai turėtų daugiau apmokamo laiko pasirengti ugdymo veikloms, konsultuotis su kitais mokytojais, bendrauti su ugdytinių tėvais ar globėjais.

Kuršėnų lopšelio-darželio „Nykštukas“ bendruomenę džiugins atlikta pastato išorės renovacija. Kuršėnų lopšelio-darželio „Žiedelis“ Liepų alėjoje esančio pastato atnaujinta kiemo ir įvažiavimo danga. Meškuičių lopšelio-darželio ugdytiniai galės džiaugtis atnaujintu ir pritaikytu veikloms koridoriumi. Atlikti virtuvės ir jai priklausančių patalpų remonto darbai Gruzdžių lopšelyje-darželyje „Puriena“.

Mokinių mokymosi pasiekimai

2023 m. rugsėjo 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 24 straipsnio 5 dalies pakeitimas, pagal kurį asmeniui, įgijusiam pradinį ar pagrindinį išsilavinimą arba baigusiam pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį ir nepasiekusiam patenkinamo pasiekimų lygmens, sudaromas individualių mokymosi pasiekimų gerinimo planas ir skiriama reikalinga mokymosi pagalba švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka. Siekiant įgyvendinti minėtą švietimo įstatymo pakeitimą, mokiniams, nepasiekusiems pasiekimų patikrinimų patenkinamo lygmens, planuojama suteikti ne mažiau kaip po 20 konsultacijų per mokslo metus, tam skiriant 85,80 Eur / mokymo lėšų / mokiniui / metams.

Pagrindinis išsilavinimas įgyjamas baigus pagrindinio ugdymo programą ir dalyvavus pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimuose. Kokiu mažiausiu balu mokiniui (-ei) reikia išlaikyti PUPP, nebuvo nustatyta. Tačiau jeigu PUPP įvertinimas nesiekė 4 balų, III klasėje mokiniui (-ei) bus sudaromas individualus mokymosi pasiekimų gerinimo planas ir teikiama reikalinga mokymosi pagalba. Nuo 2024–2025 m. m. pagrindinis išsilavinimas bus įgyjamas baigus pagrindinio ugdymo programą ir išlaikius PUPP ne mažiau kaip 4 balais – šis pokytis aktualus dabartiniams aštuntokams.

Keičiasi praleistų pamokų pateisinimo tvarka, kurioje numatyta, kad tėvai dėl ligos per mėnesį galės pateisinti penkias dienas arba ir daugiau dėl svarbių, objektyvių, pagrįstų priežasčių.

Jei vaikas sirgs daugiau kaip penkias dienas per mėnesį, tėvai mokyklai turėtų pateikti informaciją iš elektroninės sveikatos informacinės sistemos ar kitą įrodymą, pagrindžiantį mokinio ligą ar apsilankymą pas gydytoją.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pavedimu Nacionalinė švietimo agentūra įpareigota už daugiau kaip 1 mln. Eur nupirkti kompiuterių bendrojo ugdymo programas vykdančioms mokykloms. Skiriant kompiuterius bus atsižvelgiama į ŠVIS duomenis apie savivaldybių gimnazijose naudojamų mokiniams mokytis kompiuterių skaičių ir 2022–2023 mokslo metų III gimnazijos klasių mokinių skaičių.

Brandos egzaminai ir tarpiniai patikrinimai

Dabartiniai 10 / II gimnazijos klasės mokiniai brandos egzaminus laikys pagal atnaujintas vidurinio ugdymo bendrąsias programas. Visi brandos egzaminai bus valstybiniai – nebeliks mokyklinių.

Valstybinis brandos egzaminas išskaidomas į dalis: 2 tarpinius patikrinimus ir valstybinį brandos egzaminą pagrindinės sesijos metu – lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos dalykų; 1 tarpinį patikrinimą ir valstybinį brandos egzaminą pagrindinės sesijos metu šių dalykų: tautinių mažumų gimtosios kalbos ir literatūros, užsienio kalbų, informatikos, biologijos, chemijos, fizikos, inžinerinių technologijų, istorijos, geografijos, filosofijos, ekonomikos ir verslumo. Mokiniams pasirinkti bus siūlomi trys nauji valstybiniai brandos egzaminai: filosofijos, ekonomikos ir verslumo bei inžinerinių technologijų.

Svarbu. Kadangi III–IV gimnazijos klasėse lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos bus mokomasi pagal bendrojo arba išplėstinio kurso programą, atitinkamai organizuojami du atskiri – bendrojo ar išplėstinio kurso – šių dalykų valstybiniai brandos egzaminai. Egzaminas laikomas to kurso, kuriuo mokomasi dalyko. Kaip ir iki šiol, brandos atestatui gauti reikės išlaikyti ne mažiau kaip 2 valstybinius brandos egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros ir kito pasirinkto dalyko.

10 / II gimnazijos klasės mokiniai kitais mokslo metais, III gimnazijos klasėje, laikys tarpinius patikrinimus, kurie bus brandos egzamino dalis. Patikrinimai leis mokiniams sukaupti dalį baigiamojo vertinimo, išskaidys mokymosi krūvį ir mažins įtampą per brandos egzaminų sesiją.

Tarpiniai patikrinimai bus rengiami iš privalomų ir privalomai pasirenkamų dalykų (lietuvių kalbos ir literatūros, tautinių mažumų gimtosios kalbos ir literatūros, matematikos, užsienio kalbų, visuomeninio ugdymo, gamtamokslinio ir technologinio ugdymo). Tik dalyvavus tarpiniame patikrinime (jei organizuojamas 1 patikrinimas) arba tarpiniuose patikrinimuose (jei organizuojami 2 patikrinimai) bus galima rinktis laikyti likusią egzamino dalį pagrindinės sesijos metu. Jei mokinys (-ė), dalyvavęs (-usi) tarpiniame patikrinime, nepasirinks laikyti egzamino pagrindinės sesijos metu arba į egzaminą pagrindinės sesijos metu neatvyks, jo (jos) brandos atestate bus fiksuojamas tik tarpinio patikrinimo rezultatas.

Rengiami ir bus išbandomi brandos egzaminų užduočių pavyzdžiai. Egzaminus pagal atnaujintas programas mokiniai laikys 2025 m., t. y. po dviejų metų.

Nacionalinė švietimo agentūra skelbia lietuvių kalbos ir literatūros, filosofijos, istorijos, geografijos, matematikos, informatikos brandos egzaminų, pirmosios užsienio kalbos (anglų) brandos egzamino kalbėjimo dalies užduočių pavyzdžius ir vertinimo kriterijus bei chemijos, filosofijos, fizikos, istorijos, ekonomikos ir verslumo, geografijos, biologijos ir informatikos tarpinių patikrinimų užduočių pavyzdžius.

Užduočių pavyzdžiai viešai prieinami Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainėje (https://www.nsa.smm.lt) ir informacinėje testavimo sistemoje BETA  (https://beta.etestavimas.lt).

Įtraukusis ugdymas.

Ruošiantis įgyvendinti įtraukiojo ugdymo principus, Savivaldybė prisideda prie 10 mokytojų padėjėjų ir 3 socialinių pedagogų etatų išlaikymo.

Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. Kuršėnų Daugėlių progimnazijoje ir Dubysos aukštupio mokykloje steigiamos Mokinių įvairovei atviros klasės, kurių tikslas – sudaryti sąlygas įvairių ugdymosi poreikių turinčių mokinių įtraukčiai į mokyklas, užtikrinti visiems mokiniams jų galias ir gebėjimus atitinkantį ugdymą, esant poreikiui pritaikyti jį asmens ugdymosi poreikiams, teikti mokymosi ir švietimo pagalbą. Mokinių įvairovei atvirosiose klasėse ugdymą planuojama organizuoti pagal Visiškos įtraukties ir Srauto įtraukties modelius. Šių klasių steigimui skirtas finansavimas konkurso būdu pagal 2021–2030 m. plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-02-01 „Įgyvendinti įtraukųjį švietimą“.

Nauja pamoka socialinėms-emocinėms kompetencijoms ugdyti

2023–2024 m. m. įvedama nauja pamoka – gyvenimo įgūdžių: 5 ir 7 klasėse – po vieną savaitinę pamoką, o 9 kl. – 1 pamoka kas dvi savaites. Palaipsniui nuo 1 iki 10 klasės šiam dalykui bus skiriama po 1 savaitinę pamoką.

Gyvenimo įgūdžių bendroji programa integruoja daug svarbių temų: socialinis ir emocinis ugdymas, sveikatos ugdymas, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija, patyčių ir smurto prevencija, žmogaus sauga, saugus eismas, pirmoji pagalba, lytiškumo ugdymas, psichinės sveikatos stiprinimas, lyčių lygybė, pagarbių santykių kūrimas, žmogaus teisės ir kt.

Neformalus vaikų švietimas.

Didinant neformaliojo vaikų švietimo programų įvairovę, nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. Kuršėnų kūrybos namuose pradedama įgyvendinti nauja neformaliojo vaikų švietimo programa – loginis mąstymas, Kuršėnų meno mokykloje – pradinio teatrinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa. Naujų neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimas suteiks galimybių mokiniams optimaliai tenkinti įgimtų galių ir kūrybinių polinkių nulemtus individualius poreikius.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija parengė naują Neformaliojo vaikų švietimo koncepciją kuri bus įgyvendinama etapais, atsižvelgiant į valstybės strateginius dokumentus ir finansines galimybes. Naujoje Neformaliojo vaikų švietimo koncepcijoje patikslinta neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) apibrėžtis, nurodomos NVŠ ugdomos kompetencijos, kurios siejamos su atnaujintomis bendrojo ugdymo programomis, paankstintas NVŠ dalyvių amžius, skiriamas dėmesys NVŠ prieinamumui ir kokybei – pateikiamos rekomendacijos švietimo teikėjams, savivaldybėms ir valstybei, aiškiau numatomos teikėjų, savivaldybių, valstybės atsakomybė už NVŠ veiklų planavimą, įgyvendinimą, kokybę, su kuria siūloma susieti NVŠ veiklų finansavimą.

Ugdymo įstaigų veiklos kokybė

Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija ir Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų progimnazija – 2022–2023 m. m. baigė įgyvendinti projektą „Kokybės krepšelis“. Bendrojo ugdymo mokyklų, įgyvendinusių Projektą, išorinio vertinimo rezultatai parodė, kad minėtosios įstaigos tinkamai panaudojo joms skirtą dotaciją (215 646 Eur, iš jų 15 proc. – Savivaldybės biudžeto lėšos) ir padarė pažangą. Labai gerai įvertinti tokie mokyklų veiklos aspektai, kaip aukšta mokytojų kompetencija bei kryptingas ir nuolatinis mokytojų profesinis tobulėjimas, mokyklų vadovų bei kitų bendruomenės narių lyderystė ir jų įsipareigojimas susitarimams, bendruomenės veikimas kartu ir mokyklų tinklaveika, ugdymo įvairovė, įskaitant informacinių technologijų taikymą ugdymo procese. Atsižvelgiant į aukštus mokyklų veiklos rezultatų vertinimus, Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija ir Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų progimnazijos vadovai bei mokytojai bus skatinami dalintis gerąja patirtimi organizuojant atviras pamokas / veiklas kitų savivaldybės ugdymo įstaigų pedagogams.

Mokyklų tinklo pertvarka

Įgyvendinant Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 30 d. sprendimą Nr. T-98 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metais bendrojo plano patvirtinimo“ nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. pertvarkoma dviejų švietimo įstaigų vidaus struktūra: nesant mokinių likviduojamas Kairių jungtinės mokyklos Pakapės skyrius, Meškuičių gimnazija tampa pagrindine mokykla. Išlaidoms, susijusioms su šių mokyklų mokytojų personalo optimizavimu, apmokėti pertvarkant mokyklų tinklą skirta 20 409 Eur (9 788 Eur valstybės biudžeto ir 10 621 Eur Savivaldybės biudžeto lėšų).

Projektinė veikla

Šiaulių rajono savivaldybė pateikė paraišką dalyvauti „Tūkstantmečio mokyklų“ programos II sraute. Į projekto veiklas įsitraukė Kuršėnų Lauryno Ivinskio ir Gruzdžių gimnazijos, Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazija, Kuršėnų Pavenčių mokykla-daugiafunkcis centras ir Dubysos aukštupio mokykla. Numatytos 4 tobulinamos kryptys. Viena iš jų – įtraukusis ugdymas, jo sistemos sukūrimas, gali atsirasti mokytojo padėjėjai. Antra kryptis – STEAM, mokytojų kūrybiškumo skatinimas. Trečia – kultūrinio indentiteto stiprinimas, gali būti ir regioninio identiteto stiprinimas. Ketvirta kryptis – lyderystė ir vadovavimas. Pateikus paraišką šio projekto įgyvendinimui planuojama gauti 2 818 030 Eur.

2023–2024 m. m. baigiamas įgyvendinti projektas „LECTIO DE VIA / Skaitymo kelias“ (projekto dalyvės – Gruzdžių gimnazija, Kairių jungtinė ir Voveriškių mokyklos) pagal ES fondų investicijų priemonę Nr. 09.2.1-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“. Projekto tikslas – mokinių skaitymo pasiekimų gerinimas.

Toliau vykdomas Savivaldybės pokyčių projektas „Ugdymas netradicinėse erdvėse“ (dalyvauja 10 mokyklų t. y. 91 proc. visų mokyklų), kuris parengtas dalyvaujant nacionaliniame projekte „Lyderių laikas 3“. Šio projekto įgyvendinimui 2023 m. Savivaldybė skyrė 11 074 Eur. Įgyvendinat šį projektą Savivaldybės švietimo įstaigose didėja gamtos pamokų, kuriose vykdoma praktinė tiriamoji veikla, skaičius, keičiasi mokytojų ir mokyklų administracijų požiūris į ugdymą netradicinėse erdvėse.

Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus iniciatyva, sėkmingai pritraukiamos papildomos lėšos valstybei aktualių švietimo aspektų plėtojimui / stiprinimui Savivaldybėje, rengiami ir įgyvendinami Europos komisijos bei Savivaldybės biudžeto lėšomis dotuojami projektai.

2023–2024 m. m. Savivaldybėje bus įgyvendinamas antrasis programos „Erasmus+“ konsorciumo (apimančio 13 Savivaldybės švietimo įstaigų) akreditacijos 2022–2027 m. etapas – programos „Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo mobilumo projektas, kuriuo bus siekiama gerinti visų Savivaldybės ugdymo įstaigose ugdomų vaikų ir mokinių pasiekimus.

Kartu su partneriais pateikta programos „Erasmus+“ KA220 partnerysčių projekto „The superhero lab: engaging children as scientists to explore sustainability“ paraiška ir gautas finansavimas.

Pedagogai kviečiami nemokamai įgyti papildomų kompetencijų

Pedagogai, norintys 2023–2024 m. įgyti mokomųjų dalykų ar ugdymo srities pedagoginės specializacijos kompetencijų, gali teikti paraiškas atrankai į nemokamas studijas. Studijas šiemet vykdys pedagogus rengiančios aukštosios mokyklos: Vilniaus universitetas, Vilniaus universiteto Šiaulių akademija ir Vytauto Didžiojo universitetas. Studijas numatoma vykdyti nuotoliniu būdu. Tiksli informacija, kiek laiko vyks paraiškų priėmimas, kada ir kokia forma vyks studijos, kokios studijavimo sąlygos ir kt., pateikta kiekvienos aukštosios mokyklos interneto svetainėje.

Ukrainiečių ugdymas

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 24 straipsnio 3 dalies nuostatą, kad valstybės garantuojamas švietimas pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas teikiamas Lietuvos Respublikos piliečiams, gyvenantiems Lietuvos Respublikoje, ir užsieniečiams, turintiems teisę nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, mokiniams, atvykusiems iš Ukrainos nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. privalo būti teikiamas ugdymas pagal priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas Lietuvos ugdymo įstaigose. Visiems bendrojo ugdymo mokiniams rekomenduojama mokytis kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu grupinio mokymosi forma pagal Lietuvos bendrojo ugdymo programas, ugdymo procesą organizuojant pagal 2023–2024 m. m. bendruosius ugdymo planus bei formuojant klases, vertinant, pripažįstant išsilavinimą taip, kaip nustato Lietuvos teisės aktai. Mokymasis nuotolinio mokymo proceso organizavimo būdu pagal Ukrainos bendrąsias ugdymo programas ukrainiečių kalba, Ukrainos švietimo ministerijos pripažintose nuotolinio mokymo mokyklose, registruojant mokinius Lietuvos mokyklose kaip besimokančius pavienio mokymosi forma, galimas ne ilgiau nei vienus mokslo metus nuo atvykimo į Lietuvą pradžios. Tie mokiniai, kurie 2022–2023 m. m. mokėsi nuotolinio mokymo proceso organizavimo būdu Ukrainos švietimo ministerijos pripažintose nuotolinio mokymo mokyklose, 2023–2024 m. m. privalo mokytis kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu grupinio mokymosi forma mokyklose Lietuvoje, t. y. klasėse, kartu su kitais mokiniais. Visi mokiniai, atvykę iš Ukrainos ir registruoti Lietuvos mokyklose, privalo mokytis lietuvių kalbos pagal kalbos mokėjimo lygius (A1–B2). Mokiniams iš Ukrainos (ar jų tėvams, globėjams, rūpintojams) atsisakius 2023–2024 m. m. tęsti mokymąsi pagal Lietuvos bendrojo ugdymo programas Lietuvos mokyklose kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu grupinio mokymosi forma, ugdymo įstaiga, kurioje registruoti minėti mokiniai, privalo apie tai pranešti Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Informaciją parengė:

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius

Informacija atnaujinta 2023-08-29 11:03

Komentarai

Vardas
El. paštas
Komentaras

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.

{{msg}}

{{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}} {{comment.name}}
{{comment.comment}}