Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Naujienos (GN)

ĮTRAUKUSIS UGDYMAS: PROBLEMOS, IŠŠŪKIAI IR GALIMYBĖS

2022-08-03 Komentarai (0) Naujienos Dalintis
Naujienos (GN)

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PATIRTIS, ĮGYVENDINANT PROGRAMOS „ERASMUS+“ 1 PAGRINDINIO VEIKSMO BENDROJO UGDYMO MOBILUMO PROJEKTĄ  NR. 2021-1-LT01-KA122-SCH-000014095 „ĮTRAUKUSIS UGDYMAS: NUO IŠŠŪKIO LINK GALIMYBĖS“

Įtraukusis ugdymas – viena opiausių temų švietimo bendruomenėje. Bendraujant su praktikais aiškėja, kad šiuo metu vis dar nesame aiškiai susitarę dėl vieningos įtraukiojo ugdymo sampratos. Daugeliu atvejų įtraukusis ugdymas yra tapatinamas su neįgaliųjų, specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau – SUP) turinčių vaikų ugdymu bendrojo ugdymo mokyklose / ikimokyklinio ugdymo įstaigose (toliau – mokykla). Vis dar sutinkama manančių, kad įtraukusis ugdymas reiškia  specialių mokyklų / klasių / grupių uždarymą ir mechanišką vaikų / mokinių perkėlimą į mokyklas. Ne paslaptis ir tai, kad siekiant įgyvendinti įtraukųjį  ugdymą mokykloje, dažnai susiduriama su vaikų / mokinių tėvų priešprieša: „mano vaikas negali mokytis su vaikais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių“, „tokie vaikai trukdo mokytis“ ir pan.

Šiaulių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos Švietimo ir sporto skyriaus komanda jau kuris laikas siekia kryptingai keisti Savivaldybės visuomenės nuostatas dėl įtraukiojo ugdymo, stiprinant požiūrį, kad kiekvieno asmens skirtybės yra ne problema, o privalumas, kurį verta traktuoti kaip mokymosi ir tobulėjimo išteklius. Savivaldybės švietimo įstaigų lygmeniu įtraukiojo ugdymo idėja kryptingai siejama su Geros mokyklos koncepcijos nuostatomis: įtraukusis ugdymas traktuojamas kaip nuolat besikeičiantis procesas, kuriuo siekiama užtikrinti kokybišką ugdymąsi visiems visuomenės nariams, pripažįstant ir gerbiant įvairovę, atsižvelgiant į kiekvieno individualius gebėjimus ir poreikius, vengiant bet kokios diskriminacijos. Savivaldybės švietimo įstaigų bendruomenės skatinamos įtraukiojo ugdymo principus diegti kasdienėje ugdymo(si)veikloje, šalinti kokybiško ugdymo(si) kliūtis ir kiekvienam vaikui / mokiniui užtikrinti galimybę patirti ugdymosi / mokymosi džiaugsmą. Visa tai – nemenkas iššūkis tiek Savivaldybės švietimo įstaigų vadovams, tiek mokytojams, tiek ir Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus (toliau – Švietimo ir sporto skyrius) specialistams.

Siekiant įveikti paminėtuosius iššūkius, Savivaldybėje įgyvendinamas programos „Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo mobilumo projektas Nr. 2021-1-LT01-KA122-SCH-000014095 „Įtraukusis ugdymas: nuo iššūkio link galimybės“ (toliau – Projektas). Š. m. birželio 12–17 dienomis Projekto dalyviai, trys Švietimo ir sporto skyriaus vyriausieji specialistai – Viktorija Lipskienė, Rimas Marcinkus, Margarita Pavilionienė – dalyvavo darbo stebėjimo vizite Madride (Ispanija), Ceip Vicente Aleixandre mokykloje. Šio mobilumo nauda Projekto dalyviams – neabejotina, nes įtraukusis ugdymas yra tapęs šios mokyklos organizacinės kultūros dalimi: įtraukiojo ugdymo principai atsispindi jos vertybėse, nuostatose, taisyklėse, jais grindžiama kasdienė įstaigos veikla. Sėkmingą pasirinktos mokyklos veiklą liudija aukšti akademiniai mokyklos pasiekimai, nepaisant didelio mokinių, turinčių įvairių SUP, skaičiaus. Vizito metu sudarytos sąlygos betarpiškai susipažinti su mokyklos sisteminiu ir vertybiniu požiūriu į įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo prielaidas, stebėti ir kartu su priimančios įstaigos mokytojais aptarti pačius įvairiausius įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo aspektus: veiklų organizavimą, mokymo(si) pagalbos SUP bei padidinto mokymosi potencialo vaikams / mokiniams teikimą, paramos mokytojams poreikį. Mokykloje taikomas CLIL (Content and Language Integrated Learning) mokymas leido betarpiškai bendrauti ne tik su mokytojais, bet ir su vaikais / mokiniais.

Puikiai parengta vizito darbotvarkė suteikė galimybių ne tik stebėti mokykloje organizuojamas veiklas, bet ir susipažinti su Madrido istorija, kultūra. Bendraujant su mokyklos bendruomene, laisvalaikio metu sutiktais žmonėmis, neformaliai tobulintos tarpkultūrinės projekto dalyvių kompetencijos, praplėstas akiratis, stiprintas pasitikėjimas savimi ir komandos nariais, mokytasi ne tik klausyti, bet ir išgirsti.

Parengė[1]:

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos vyriausiosios specialistės Margarita Pavilionienė ir

Viktorija Lipskienė

[1] Šis straipsnis atspindi tik autorių nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.

Informacija atnaujinta 2022-08-04 16:29

Komentarai

Vardas
El. paštas
Komentaras

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.

{{msg}}

{{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}} {{comment.name}}
{{comment.comment}}