2019 m. spalio 17 d., ketvirtadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas (2017_04_06)

Konkursą organizuojanti įstaiga: Šiaulių rajono savivaldybės administracija

Konkursas į Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo data: 2017-04-06

Dokumentai teikiami: 14 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“.

Dokumentų pateikimo būdas: per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt arba per Elektroninių valdžios vartų portalą www.epaslaugos.lt.

Asmuo, norintis dalyvauti konkurse, turi būti išlaikęs bendrųjų gebėjimų testą.

Privaloma pateikti:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;

2. sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;

3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją. (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).

Informacija pasiteiravimui: Vilniaus g. 263, Šiauliai, III a. 309 kabinete (Teisės ir personalo administravimo skyrius), Šiaulių rajono savivaldybės administracijoje. Tel.( 8 41) 596651, (8 41) 596648, el. p. kadrai@siauliuraj.lt

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

                                                                  PATVIRTINTA

                                                                  Šiaulių rajono savivaldybės administracijos

                                                                  direktoriaus 2016 m. kovo 9 d.

                                                                  įsakymu Nr. AK-87(4.1)

 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Viešųjų pirkimų skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 10.

II. SKYRIUS

PAREIGYBĖS PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės paskirtis rengti arba dalyvauti rengiant viešųjų pirkimų konkursų dokumentus Savivaldybės administracijos perkamiems darbams, paslaugoms ir prekėms bei tvarkyti viešųjų pirkimų dokumentus.

III. SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo bendroji veiklos sritis – viešųjų pirkimų procedūrų organizavimas bei vykdymas.

IV. SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Specialūs reikalavimai skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas einančiam darbuotojui:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti 1 metų darbo patirtį vykdant bei organizuojant viešuosius pirkimus;

6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus;

6.4. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis;

6.5. mokėti dokumentų tvarkymo taisykles;

6.6. mokėti dirbti tekstų tvarkymo, elektroninio pašto bei interneto naršyklės kompiuterinėmis programomis, mokėti naudotis Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis;

6.7. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.

V. SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

7.1. rengia Šiaulių rajono savivaldybės administracijos vykdomų viešųjų pirkimų dokumentus ir pirkimo sutarčių projektus;

7.2. atlieka mažos vertės pirkimų organizatoriaus funkcijas;

7.3. dalyvauja Savivaldybės administracijoje sudaromų viešųjų pirkimų komisijų veikloje ir vykdo pavestas funkcijas;

7.4. dalyvauja Savivaldybės administracijos konkursinių dokumentų rengimo darbo grupėse ir teikia metodinę informaciją viešųjų pirkimų klausimais;

7.5. rengia ir teikia Viešųjų pirkimų tarnybai pirkimo procedūrų ataskaitas bei kitą Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytą informaciją;

7.6. ruošia Savivaldybės tarybos sprendimų bei Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus viešųjų pirkimų klausimais;

7.7. Savivaldybės interneto svetainėje skelbia informaciją apie sudarytas pirkimo sutartis bei Savivaldybės vykdomus pirkimus.

7.8. tvarko Savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų dokumentus;

7.9. pagal savo kompetenciją vykdo kitus teisėtus Savivaldybės administracijos direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

Pastaba: specialiuosius reikalavimus, nurodytus pareigybės aprašymo IV dalyje, pretendentas turi būtinai atitikti.

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2017-04-06 09:55:40 Atgal