2019 m. spalio 20 d., sekmadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Savivaldybės centralizuotos vidaus audito tarnybos vyriausiasis specialistas (2016)

Konkursą organizuojanti įstaiga: Šiaulių rajono savivaldybės administracija

Konkursas į Savivaldybės centralizuotos vidaus audito tarnybos vyriausiojo specialisto pareigas (karjeros valstybės tarnautojas)

 

Skelbimo data:  2016-10-14

Dokumentai teikiami:  14 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“.

Dokumentų pateikimo būdas: per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt  arba per Elektroninių valdžios vartų portalą www.epaslaugos.lt.

Asmuo, norintis dalyvauti konkurse, turi būti išlaikęs bendrųjų gebėjimų testą.

Privaloma pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;

2. sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją. (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).

Informacija pasiteiravimui: Vilniaus g. 263, Šiauliai, III a. 309 kabinete (Teisės ir personalo administravimo skyrius), Šiaulių rajono savivaldybės administracijoje. Tel.( 8 41) 596651, (8 41) 596648, el. p.kadrai@siauliuraj.lt

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

   PATVIRTINTA

Šiaulių rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2016 m. spalio 12  d.

 įsakymu Nr. AK-259(4.1)

 

SAVIVALDYBĖS CENTRALIZUOTOS VIDAUS AUDITO TARNYBOS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 

1.Savivaldybės centralizuotos vidaus audito tarnybos vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

  2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 10. 

II.  PASKIRTIS 

4. Savivaldybės centralizuotos vidaus audito tarnybos (toliau – tarnyba) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vidaus auditui savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijoje, Savivaldybei pavaldžiuose bei jos valdymo sričiai priskirtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse atlikti bei pažangos stebėjimui vykdyti. 

III. VEIKLOS SRITIS 

5. Bendroji veiklos sritis – vidaus audito vykdymas. 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities (teisės, vadybos ir verslo administravimo, ekonomikos) arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, vidaus audito funkcionavimo teisinius pagrindus, vidaus audito metodiką, vidaus auditorių profesinės etikos principus bei normas, dokumentų valdymo taisykles;

6.3. turėti ne mažesnį kaip 1 metų darbo stažą audito ar vidaus audito srityse arba ne mažesnį kaip 1 metų buhalterinio darbo stažą viešajam sektoriui priklausančiose įstaigose;

6.4. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6.5. mokėti dirbti kompiuterio programomis: tekstų tvarkymo, skaičiuoklės, elektroninio pašto ir interneto naršyklės. 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 

7. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:

7.1. tikrina ir vertina:

7.1.1. Savivaldybės administracijos, jos struktūrinių padalinių, Savivaldybei

pavaldžių bei jos valdymo sričiai priskirtų įstaigų, įmonių ir organizacijų veiklą, jos atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, kitiems teisės aktams, teikia tarnybos vedėjui nešališką ir objektyvią informaciją apie galimą veiklos riziką;

7.1.2. vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą (nustatytų vidaus taisyklių, vidaus kontrolės procedūrų veiksmingumą, pakankamumą ir jų laikymąsi, organizacinės struktūros optimalumą, funkcijų paskirstymo racionalumą ir kita), rizikos veiksnių valdymo efektyvumą;

7.1.3. strateginių ir kitų planų įgyvendinimą, veiklos atitiktį jų tikslams ir uždaviniams;

7.1.4. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės biudžetų asignavimų valdytojų programų vykdymą, joms skirtų lėšų bei Savivaldybės turto naudojimą efektyvumo, ekonomiškumo ir rezultatyvumo požiūriais;

7.1.5. finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumą, apskaitos informacijos tinkamumą, objektyvumą, pateikimą laiku;

7.1.6. lėšų, gautų iš Europos Sąjungos, užsienio institucijų arba fondų, administravimą ir panaudojimą;

7.1.7. turto apsaugą ir apskaitą;

7.1.8. informacinių sistemų saugumą ir veiksmingumą;

7.2. registruoja vidaus audito metu gautą informaciją išvadoms pagrįsti, rengia darbo dokumentus ir pateikia juos tarnybos vedėjui kartu su vidaus audito ataskaitos projektu, sudaro dokumentų bylą;

7.3. apibendrina atlikto vidaus audito rezultatus, rengia vidaus audito ataskaitas su išvadomis ir rekomendacijomis dėl nustatytų neatitikimų ištaisymo, vidaus kontrolės procedūrų sustiprinimo bei rizikos valdymo;

7.4. kontroliuoja vidaus audito ataskaitose pateiktų rekomendacijų vykdymą, atlieka  pažangos stebėjimą;

7.5. analizuoja viešojo juridinio asmens veiklos trūkumus, dėl kurių viešojo juridinio asmens atžvilgiu buvo priimtas nepalankus teismo sprendimas;

7.6. laiku ir tinkamai vykdo tarnybos  vedėjo pavedimus, susijusius su vidaus auditu;

7.7. tvarko tarnybos dokumentų apskaitą, pildo skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraštį;

7.8. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio tarnybos vedėjo pavedimus, susijusius su tarnybos  funkcijomis. 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus  tarnybos vedėjui. 

 

  Pastaba: specialiuosius reikalavimus, nurodytus pareigybės aprašymo IV dalyje, pretendentas turi būtinai atitikti.

 

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2016-10-14 09:33:00 Atgal