2019 m. spalio 19 d., šeštadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Nuostatai

                                                                            PATVIRTINTA

                                                                            Šiaulių rajono savivaldybės tarybos

                                                                            2015 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. T-11

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (toliau – Biuras) yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš savivaldybės biudžeto visiškai ar iš dalies išlaikoma savivaldybės biudžetinė visuomenės sveikatos priežiūros įstaiga.

2. Biuras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymu, kitais teisės aktais ir Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuostatais.

3. Biuras yra biudžetinė įstaiga, kurios savininkė yra Šiaulių rajono savivaldybė, kodas 111105174, adresas: Vilniaus g. 263, 76337 Šiauliai. Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija - Šiaulių rajono savivaldybės taryba (toliau – Savivaldybės taryba).

4. Biuras yra viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą.

5. Biuras neatsako už savininko (steigėjo) įsipareigojimus.

6. Biuro būstinės adresas – V. Dambrausko g. 17-2, 81184 Kuršėnai. Biuro vieša informacija ir pranešimai skelbiami Šiaulių  rajono savivaldybės interneto tinklalapyje www.siauliuraj.lt , Biuro interneto tinklalapyje.

7. Biuro ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

8. Biuro veikla yra neterminuota.

 

II. BIURO STEIGĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

9. Biuro steigėjo pareigos:

9.1. tvirtinti, keisti ir papildyti Biuro nuostatus;

9.2. nustatyti Biuro išlaidas (neįskaitant valstybės biudžeto asignavimų), neviršijant jam patvirtintų bendrųjų asignavimų, iš jų – darbo užmokesčiui, paprastosioms ir nepaprastosioms išlaidoms;

9.3. skirti savivaldybės biudžeto lėšas Biurui išlaikyti ir veiklai vykdyti teisės aktų nustatyta tvarka;

9.4. užtikrinti Biurui paskirtų asignavimų naudojimą pagal nustatytą paskirtį bei jų panaudojimo teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą ir rezultatyvumą;

9.5. užtikrinti Biuro finansinių ir statistinių ataskaitų teisingumą ir pateikimą laiku;

9.6. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka skirti į pareigas ir atleisti iš jų Biuro direktorių;

9.7. įstatymų ir kitų teisės aktų numatyta tvarka nustatyti ir tvirtinti Biuro direktoriaus darbo užmokesčio dydį;

9.8. nustatyti didžiausią leistiną Biuro darbuotojų pareigybių skaičių;

9.9. užtikrinti, kad Biuras laiku atsiskaitytų su darbuotojais, mokesčių administravimo įstaigomis, visų rūšių energijos ir kitų darbų, paslaugų bei prekių tiekėjais;

9.10. organizuoti iš biudžeto finansuojamų programų rengimą ir vykdymą;

9.10. pranešti Biurui pakitusias arba patvirtintas naujas pinigines ir natūrines išlaidų normas, kitas normas ir rodiklius, būtinus programų sąmatų projektuose numatomiems asignavimams tiksliai apskaičiuoti.

10. Biuro steigėjo teisės:

10.1. kontroliuoti Biuro buhalterinę apskaitą, finansinę atskaitomybę, įsiskolinimus bei imtis visų priemonių jų išvengti;

10.2. atlikti Biure vykdomos finansinės atskaitomybės analizę;

10.3. gauti iš Biuro dokumentus, žodinius ir rašytinius paaiškinimus, išvadas ir kitokią informaciją, susijusią su Biuro veikla, reikalingą savo uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

10.4. priimti sprendimą atlikti tam tikros Biuro veiklos nepriklausomą auditą;

10.5.  reorganizuoti, pertvarkyti, likviduoti Biurą, jeigu įstatymai nenumato kitaip.

11. Biuro steigėjas gali turėti kitų teisių ir pareigų, jei jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

III. BIURO VEIKLA

12. Pagrindinis Biuro veiklos tikslas – rūpintis savivaldybės gyventojų sveikata, vykdyti savivaldybės teritorijoje Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojamą savivaldybių visuomenės sveikatos priežiūrą, siekiant mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą, gerinti gyvenimo kokybę, teikiant kokybiškas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas.

13. Pagrindinė Biuro veiklos sritis – Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojamų savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas ir teikimas fiziniams ir juridiniams asmenims savivaldybės teritorijoje.

14. Pagrindinė Biuro veikla:

14.1. visuomenės sveikatos stiprinimas savivaldybės bendruomenėje:

14.1.1. visuomenės sveikatos mokymo organizavimas ir vykdymas;

14.1.2. visuomenės sveikatos propagavimas;

14.1.3. visuomenės, valdymo ir vykdančiųjų institucijų informavimas ir konsultavimas visuomenės sveikatos klausimais;

14.2. savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsena (monitoringas):

14.2.1. visuomenės ir jos grupių sveikatos būklės ir jos kitimo dinamikos stebėsenos organizavimas ir vykdymas;

14.2.2. fizikinių, cheminių, biologinių ir kitų fizinės aplinkos veiksnių ir jų ryšio su sveikata stebėsenos organizavimas ir vertinimas;

14.2.3. socialinių, ekonominių, psichosocialinių veiksnių ir jų ryšio su sveikata stebėsenos organizavimas ir vykdymas;

14.2.4. gyvensenos ir jos ryšio su sveikata stebėsenos organizavimas ir vykdymas;

14.2.5. sveikatos priežiūros sistemos raidos stebėsenos organizavimas ir vykdymas;

14.2.6. kitų savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos programoje numatytų objektų stebėsena;

14.3. pagal kompetenciją užkrečiamųjų ligų profilaktika savivaldybėje;

14.4. neinfekcinių ligų ir traumų profilaktika ir kontrolė savivaldybėje:

14.4.1. visuomenės sveikatai darančių įtaką aplinkos (fizinės, socialinės, ekonominės) veiksnių analizavimas ir vertinimas bei dalyvavimas planuojant ir įgyvendinant poveikio mažinimo priemones;

14.4.2. organizavimas ir dalyvavimas vykdant visuomenės psichikos sveikatos stiprinimą ir sutrikimų profilaktiką;

14.4.3. sveikos gyvensenos skatinimas:

14.4.3.1. veiklos organizavimas ir dalyvavimas įgyvendinant rūkymo profilaktikos priemones;

14.4.3.2. veiklos organizavimas ir dalyvavimas įgyvendinant alkoholio vartojimo mažinimo priemones;

14.4.3.3. veiklos organizavimas ir dalyvavimas įgyvendinant narkomanijos ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos priemones;

14.4.3.4. veiklos organizavimas ir dalyvavimas įgyvendinant fizinio aktyvumo skatinimo priemones;

14.4.3.5. veiklos organizavimas ir dalyvavimas įgyvendinant sveikos mitybos skatinimo priemones;

14.4.3.6. kitų sveikos gyvensenos veiksnių skatinimo priemonių planavimas ir įgyvendinimas;

14.4.4. aplinkos veiksnių (fizinės, socialinės, ekonominės) poveikio sveikatai vertinimas;

14.5. visuomenės sveikatos programų savivaldybėje įgyvendinimas:

14.5.1. tikslinių savivaldybės visuomenės sveikatos stiprinimo ir profilaktikos programų rengimas pagal savivaldybėje nustatytą sveikatos sutrikimų ar sveikatai įtakos darančių veiksnių paplitimą;

14.5.2. valstybinių visuomenės sveikatos stiprinimo ir profilaktikos programų pritaikymas ir įgyvendinimas;

14.6. vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimas:

14.6.1. visuomenės sveikatos priežiūros savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose ugdomų mokinių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, visuomenės sveikatos stiprinimo, visuomenės sveikatos stebėsenos, veiklos organizavimas ir koordinavimas;

14.6.2. studentų sveikatinimo priemonių organizavimas ir koordinavimas;

14.6.3. kitų vaikų ir jaunimo sveikatinimo priemonių organizavimas ir įgyvendinimas;

14.7. bendradarbiavimas su socialiniais partneriais:

14.7.1. bendradarbiavimo sveikatos stiprinimo klausimais organizavimas ir socialinių partnerių įtraukimas;

14.7.2. visuomenės sveikatinimo priemonių integravimas į kitas veiklos sritis;

14.7.3. bendruomenės dalyvavimo skatinimas ir įtraukimas į visuomenės sveikatos stiprinimo veiklą;

14.8. savivaldybės institucijų sprendimų projektų poveikio visuomenės sveikatai vertinimas;

14.9. kita Lietuvos Respublikos įstatymų neuždrausta veikla.

15. Jeigu Biuro nuostatuose numatytai veiklai reikalinga licencija (leidimas), tai Biuras tokią licenciją (leidimą) privalo turėti.

IV. BIURO TEISĖS IR PAREIGOS

16. Vykdydamas veiklą, Biuras turi šias teises:

16.1. pasirinkti tinkamas darbo formas ir metodus;

16.2. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gauti informaciją iš savivaldybės institucijų, savivaldybės teritorijoje esančių juridinių asmenų, išskyrus centrines ir teritorines valstybinio administravimo institucijas, reikalingą savo uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

16.3. bendradarbiauti su šalies ir užsienio partneriais;

16.4. steigėjo leidimu stoti į asociacijas ir dalyvauti jų veikloje;

16.5. sudaryti sutartis su Lietuvos ir užsienio fiziniais bei juridiniais asmenimis;

16.6. vykdyti neformalų suaugusiųjų švietimą, organizuoti konferencijas, seminarus ir kitus renginius;

16.7. konsultuotis su kitų institucijų atstovais ir specialistais, atskiriems klausimams spręsti sudaryti laikinas darbo grupes;

16.8. iš teisėtai vykdomos veiklos gauti nebiudžetinių lėšų;

16.9. dalyvauti savivaldybės institucijoms rengiant su biuro veikla susijusių teisės aktų projektus;

16.10. teisės aktų nustatyta tvarka teikti mokamas paslaugas;

16.11. teisės aktų nustatyta tvarka gauti paramą;

16.12. inicijuoti ir vykdyti visuomenės sveikatos stiprinimo projektus;

16.13. siųsti darbuotojus stažuotis, tobulinti kvalifikaciją šalies ir užsienio institucijose;

16.14. suderinęs su steigėju, steigti filialus;

16.15. teikti paslaugas kitoms savivaldybėms.

17. Biuras privalo:

17.1. kreiptis į steigėją dėl Biuro nuostatų papildymo ir pakeitimo;

17.2. rengti lėšų sąmatas teisės aktų nustatyta tvarka;

17.3. naudoti gautus biudžeto asignavimus racionaliai ir taupiai, nuostatuose nurodytai ir įstatymų nedraudžiamai veiklai vykdyti pagal patvirtintas išlaidų sąmatas;

17.4. užtikrinti darbo plano vykdymą, veiklos krypčių planavimą ir rengti veiklos ataskaitas;

17.5. teisės aktų nustatyta tvarka valdyti, naudotis ir disponuoti priskirtu valstybės, savivaldybės turtu;

17.6. garantuoti finansinių ir statistinių ataskaitų teisingumą ir pateikimą laiku;

17.7. užtikrinti savo darbuotojams saugias ir sveikas darbo sąlygas;

17.8. informuoti savivaldybės bendruomenę apie Biuro veiklą;

17.9. išsaugoti fizinių, juridinių asmenų komercinę paslaptį, kuri buvo patikėta Biurui;

17.10. vykdyti įsipareigojimus pagal sudarytas sutartis;

17.11. teikti informaciją apie Biuro veiklą savivaldybės ir valstybės institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka.

18. Biuras gali turėti ir kitų teisių ir pareigų, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams ir kitiems teisės aktams.

V. BIURO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

19. Biuro veiklai vadovauja direktorius, kurį teisės aktų nustatyta tvarka konkurso būdu į pareigas priima ir atleidžia iš jų steigėjas.

20. Biuro vadovų, visuomenės sveikatos priežiūros specialistų pareigybes gali užimti asmenys, atitinkantys Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintus kvalifikacinius reikalavimus.

21. Biuro direktorius:

21.1. organizuoja efektyvią Biuro veiklą ir atsako už Biurui pavestų funkcijų vykdymą, nustatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą;

21.2. Biuro vardu atstovauja santykiuose su kitais asmenimis, teismuose bei teisėsaugos institucijose, priima sprendimus Biuro veiklos organizavimo ir plėtojimo klausimais, tvirtina, leidžia dokumentus ir reikalauja juos vykdyti;

21.3. planuoja Biuro žmogiškuosius, materialiuosius ir finansinius išteklius, atsako už jų panaudojimą ir vykdo su tuo susijusias funkcijas;

21.4. tvirtina Biuro struktūrą ir darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršydamas steigėjo nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

21.5. tvirtina Biuro darbuotojų pareigybių aprašymus, Biuro darbo tvarkos taisykles;

21.6. Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Biuro darbuotojus, skatina juos ir skiria jiems drausmines nuobaudas, užtikrina tinkamas darbuotojų darbo sąlygas;

21.7. teisės aktų nustatyta tvarka pagal patvirtintą darbo užmokesčio fondą nustato darbuotojų darbo užmokestį;

21.8. užtikrina, kad Biuro veikloje būtų laikomasi teisės aktų reikalavimų;

21.9. vadovauja Biuro strateginio plano ir metinių veiklos programų, sveikatinimo programų rengimui, jas tvirtina, vadovauja jų vykdymui;

21.10. organizuoja Biuro darbo plano vykdymą, planuoja Biuro veiklos kryptis ir kartą per metus teikia Savivaldybės tarybai įstaigos vadovo ir veiklos ataskaitas bei finansinių ataskaitų rinkinius;

21.11. dalyvauja visuomenės sveikatinimo veikloje, rengia, organizuoja mokymus, paskaitas ir kitus renginius;

21.12. leidžia įsakymus, dokumentus ir kontroliuoja, kaip jie vykdomi;

21.13. teisės aktų nustatyta tvarka disponuoja Biurui priskirtu valstybės, savivaldybės turtu ir lėšomis, atsako už jų panaudojimą, sudaro sutartis su Lietuvos ir užsienio fiziniais bei juridiniais asmenimis;

21.14. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Biuro vidaus kontrolės sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

21.15. garantuoja Biuro finansinių ir statistinių ataskaitų teisingumą bei pateikimą laiku;

21.16. rūpinasi personalo kvalifikacijos tobulinimu, kontroliuoja, kaip Biuro darbuotojai vykdo nustatytas užduotis, analizuoja jų vykdymo efektyvumą, priima ir svarsto darbuotojų pasiūlymus ir skundus, sprendžia kylančius konfliktus;

21.17. atidaro ir uždaro banko sąskaitas, tvirtina darbuotojų, turinčių teisę pasirašyti pirminius buhalterinius dokumentus, sąrašą ir jų parašų pavyzdžius;

21.18. Biuro vardu pasirašo sutartis ir dokumentus ir įgalioja kitus asmenis Biuro vardu vykdyti jų kompetencijai paskirtas funkcijas;

21.19. vykdo kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose, Biuro nuostatuose numatytas direktoriaus pareigas ir funkcijas.

22. Biuro direktoriaus pavaduotojas į pareigas skiriamas ir atleidžiamas teisės aktų nustatyta tvarka ir tiesiogiai vadovauja jo kompetencijai priskirtai darbo sričiai.

23. Už finansinės apskaitos Biure tvarkymą atsakingas vyriausiasis buhalteris, kuris vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais, tvarko finansinę-ūkinę apskaitą. Vyriausiojo buhalterio funkcijas pagal sutartį gali atlikti ir juridinis asmuo. Biuro direktoriui draudžiama eiti Biuro vyriausiojo buhalterio pareigas.

 

VI. DARBO SANTYKIAI IR DARBO APMOKĖJIMAS

24. Biuro darbuotojų darbo santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir kiti teisės aktai.

25. Biuro darbuotojų darbo užmokestis nustatomas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

VII. BIURO LĖŠŲ ŠALTINIAI IR JŲ NAUDOJIMO TVARKA

26. Biuro lėšų šaltiniai:

26.1. valstybės, savivaldybės biudžeto lėšos;

26.2. privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšos;

26.3. pajamos už teikiamas paslaugas;

26.4. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pervedimus;

26.5. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.

27. Visos nuostatų 26 punkte išvardytos lėšos naudojamos vadovaujantis šių lėšų panaudojimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis.

28. Biuras buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko teisės aktų nustatyta tvarka.

29. Biuro veiklos ir išorės finansinį auditą atlieka teisės aktų nustatyta tvarka savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba ir Savivaldybės centralizuoto vidaus audito tarnyba.

VIII. BIURO VEIKLOS KONTROLĖ

30. Biuro funkcijų įgyvendinimo priežiūrą atlieka steigėjas ir kitos įstatymais ar kitais teisės aktais įgaliotos institucijos.

IX. BIURO REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

31. Biurą reorganizuoja, pertvarko arba likviduoja steigėjas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

____________________________

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2015-05-26 14:56:44 Atgal