2019 m. spalio 20 d., sekmadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Šiaulių rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro vyriausiasis buhalteris

Konkursas vyriausiojo buhalterio pareigoms užimti

Skelbiamas atviras konkursas

Šiaulių rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras

Vilniaus g. 263,   Šiauliai

 

Darbo pobūdis. Vyriausiojo buhalterio veiklą reglamentuoja socialinių paslaugų centro nuostatai, pareigybės aprašas, vidaus tvarkos taisyklės. Vyriausiasis buhalteris tiesiogiai pavaldus Šiaulių rajono socialinių paslaugų centro  direktoriui.

Vyriausiasis  buhalteris organizuoja buhalterinę apskaitą ir kontroliuoja, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami materialiniai ir finansiniai įstaigos ištekliai, užtikrina, kad visi ataskaitiniai duomenys būtų teisingi ir laiku pateikiami reikalingai institucijai, užtikrina finansinių operacijų teisėtumą, atlieka biudžeto planavimą, vykdo kitus teisėtus direktoriaus nurodymus.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 • Aukštasis ar jam prilygintas  išsilavinimas;

 • Turėti buhalterio ar finansininko profesinę kvalifikaciją ir ne mažesnę nei  3 metų  buhalterinio darbo patirtį biudžetinėje įstaigoje;

 • Būti susipažinus su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais,  kitais teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinę apskaitą, viešuosius pirkimus, biudžeto formavimą, biudžetinių įstaigų turto valdymą;

 • Mokėti dirbti su VSAKIS programa;

 • Žinoti Dokumentų rengimo taisykles, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

Pretendentas privalo pateikti:

 • Prašymą leisti dalyvauti konkurse;

 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir dokumento kopiją;

 • Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir dokumento kopiją;;

 • Užpildytą pretendento anketą;

 • Savo gyvenimo aprašymą (CV) su jame nurodytu privalumų sąrašu (aprašant dalykines savybes ir įgūdžius);

 • Darbo stažą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;

Atrankos būdas – pokalbis.

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną. Pretendentai dokumentus adresu Vilniaus g. Nr. 263, Šiauliai 76310 pateikia Šiaulių rajono savivaldybės socialinių paslaugų centrui tiesiogiai arba registruotu laišku iki 2016 m. lapkričio 22 d. Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus ir, sutikrinti su kopijomis, grąžinami. Pretendentams, neatitinkantiems kvalifikacinių reikalavimų, nepateikusiems dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateiktų dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse. Pretendentai apie atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams bus informuoti el. paštu. Informacija teikiama: tel.(841) 596684, (8-682) 27205, el.paštu lina.siuksteriene@siauliuraj.lt

 

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2016-11-09 17:43:45 Atgal