2019 m. lapkričio 22 d., penktadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Šiaulių rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorius (2019-07-08)

Šiaulių rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą į Šiaulių rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro direktoriaus pareigas (darbo vieta – J. Basanavičiaus g. 7, Kuršėnai, Šiaulių r.).

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas apskaičiuojamas vadovaujantis Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017-02-21 sprendimu Nr. T-61 „Dėl biudžetinių įstaigų, kurių savininkė yra Šiaulių rajono savivaldybė, vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“, atsižvelgiant į vadovaujamo darbo patirtį bei tarybos sprendime nustatytus kriterijus. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento intervalas: 4,4 -12,4.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti 3 metų vadovaujamo darbo patirtį;

3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinių paslaugų sritį, darbo santykius, darbo saugą ir sveikatą, biudžeto formavimą, valstybės politiką socialinės paramos, ekonomikos bei mokesčių srityse;

4. mokėti dirbti tekstų tvarkymo, skaičiavimo, elektroninio pašto bei interneto naršyklės kompiuterinėmis programomis;

5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei sprendimus.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;

2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;

4. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, privalumų sąrašą, juos patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;

5. reikalaujamą darbo stažą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;

6. kitus dokumentus, patvirtinančius įstaigos vadovo pareigybės aprašyme (pridedama) nustatytus specialiuosius reikalavimus, ir šių dokumentų kopijas;

7. užpildytą pretendento anketą (pridedama).

8. savo, kaip įstaigos vadovo, veiklos programą.

Konkurso paskelbimo data – 2019 m. liepos 8 d.

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo. (Terminas gali būti pratęstas 5 kalendorines dienas, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo).

Dokumentų pateikimo būdas: per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu https://pm.vataras.lt

 

Išsamesnė informacija tel. (8 41) 596 651, 596 645, el. p. kadrai@siauliuraj.lt, interneto puslapyje adresu www.siauliuraj.lt

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Šiaulių rajono savivaldybės mero

2017 m. birželio 1 d.

potvarkiu Nr. MK -38 (2.7)

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBE

 

1. Šiaulių rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro (toliau – Centro) direktorius yra biudžetinės įstaigos vadovas.

2. Pareigybės lygis – A2.

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

3.2. turėti 3 metų vadovaujamo darbo patirtį;

3.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinių paslaugų sritį, darbo santykius, darbo saugą ir sveikatą, biudžeto formavimą, valstybės politiką socialinės paramos, ekonomikos bei mokesčių srityse;

3.4. mokėti dirbti tekstų tvarkymo, skaičiavimo, elektroninio pašto bei interneto naršyklės kompiuterinėmis programomis;

3.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei sprendimus.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

4. Centro direktorius vykdo šias funkcijas:

4.1. organizuoja ir koordinuoja Centro darbą;

4.2. administruoja Centrui skirtus asignavimus;

4.3. administruoja Centro turtą;

4.4. įstatymų nustatyta tvarka priima ir atleidžia Centro darbuotojus, skiria jiems paskatinimus ir drausmines nuobaudas, nustato konkrečius darbuotojų tarnybinius atlyginimus bei kitas darbo apmokėjimo sąlygas; tvarko personalo dokumentaciją;

4.5. rengia ir tvirtina Centro darbuotojų pareigybių aprašymus, darbo tvarkos taisykles, darbų saugos ir kt. instrukcijas, sudaro Centro darbuotojų pareigybių sąrašus;

4.6. įgyvendina ir kontroliuoja, kad laiku būtų pervesti mokesčiai į biudžetą, valstybinį socialinį draudimą, kitas įstaigas ir organizacijas;

4.7. kontroliuoja, kad būtų atliekamos tik teisėtos finansinės-buhalterinės operacijos ir būtų įformintos teisės aktų nustatyta tvarka. Centro vardu pasirašo bankinius bei finansinius dokumentus, pavedimus;

4.8. sudaro sutartis, išduoda įgaliojimus, nustatyta tvarka atidaryti sąskaitas bankuose.

4.9. Šiaulių rajono savivaldybės tarybai leidus, sudaro sutartis, susijusias su Centro turto panaudojimu;

4.10. pagal kompetenciją leidžia įsakymus ir įsakymais patvirtintus kitus Centro veiklą reglamentuojančius teisės aktus, privalomus visiems darbuotojams;

4.11. pagal savo kompetenciją teikia metodinę pagalbą socialiniams darbuotojams ir organizuoja socialinių paslaugų teikimą Šiaulių rajono savivaldybės administracijos seniūnijose;

4.12. kaupia ir sistemina statistinę informaciją apie įvairias socialinių asmenų grupes, analizuoja šių grupių žmonių socialines problemas, priežastis bei poreikį socialinėms paslaugoms;

4.13. analizuoja ir vertina jo kompetencijai priklausančią veiklą, taip pat pateikia informaciją Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Šiaulių rajono savivaldybės tarybai, Savivaldybės merui, Savivaldybės administracijos direktoriui bei kitoms valstybės įstaigoms ir organizacijoms;

4.14. teikia Šiaulių rajono savivaldybės tarybai tvirtinti biudžetinio finansavimo programų projektus;

4.15. pagal savo kompetenciją nagrinėja gyventojų prašymus, pareiškimus, skundus bei pasiūlymus ir imasi priemonių, kad iškilę klausimai būtų laiku išspręsti;

4.16. organizuoja darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, tinkamą darbo sąlygų sudarymą;

4.17. atstovauja Centrui visose įstaigose, organizacijose bei teismuose;

4.18. informuoja Šiaulių rajono bendruomenę per spaudą bei kitas informacines priemones apie tai, kaip įgyvendinama valstybės ir savivaldybės teikiama socialinė parama, apie galiojančius savivaldybės institucijų sprendimus, rengia informacinę medžiagą Šiaulių rajono gyventojams apie socialines paslaugas, inicijuoja darbo patirties skleidimą;

4.19. sprendžia visus klausimus pagal suteiktas jam teises, paveda ir kontroliuoja atskirų funkcijų vykdymą kitiems įstaigos darbuotojams;

4.20. vykdo kitas Lietuvos Respublikos norminių aktų priskirtas funkcijas, Savivaldybės mero pavedimus bei užduotis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRETENDENTO ANKETA

 

---------------------------

(data)

 

---------------------------

(sudarymo vieta)

 

 

1. Pretendentas

(vardas ir pavardė, gimimo data)

 

2. Savivaldybės įstaigos (toliau – įstaiga) savininko teises ir pareigas

įgyvendinanti institucija, kuriai pateikiama anketa

 

 

 

3. Įstaigos pavadinimas ir pareigybė įstaigoje, į kurias pretenduojama

 

 

 

4. Ar šios anketos 3 punkte nurodytoje įstaigoje dirba asmenys, su kuriais Jus sieja artimi giminystės ar svainystės ryšiai (tėvai, įtėviai, broliai, seserys ir jų vaikai, seneliai, sutuoktinis, vaikai, įvaikiai, jų sutuoktiniai ir jų vaikai, taip pat sutuoktinių tėvai, broliai, seserys ir jų vaikai), ar kurio nors iš šių asmenų ir Jūsų darbas įstaigoje taptų susijęs su vieno tiesioginiu pavaldumu kitam arba su vieno teise kontroliuoti kitą?

 

 

 

(jeigu taip, nurodykite tokio asmens pareigas, vardą ir pavardę)

 

5. Ar įstatymai draudžia arba Jums atimta teisė užimti pareigybę, nurodytą šios anketos 3 punkte?

 

 

 

 

6. Ar esate pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo, nusikaltimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio nusikaltimo, nusikaltimo, kuriuo padaryta turtinė žala valstybei, padarymo ir turite neišnykusį ar nepanaikintą teistumą?

 

 

 

(jeigu taip, nurodykite, kada ir už ką nuteistas)

 

7. Ar esate pripažintas kaltu dėl baudžiamojo nusižengimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio baudžiamojo nusižengimo padarymo ir nuo apkaltinamojo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos nepraėjo 3 metai?

 

 

 

(jeigu taip, nurodykite, kada ir už ką nuteistas)

 

 

8. Ar esate uždraustos organizacijos narys?

 

 

 

 

9. Ar buvote atleistas iš skiriamų arba renkamų pareigų dėl priesaikos ar pasižadėjimo sulaužymo, pareigūno vardo pažeminimo ir nuo atleidimo iš pareigų dienos nepraėjo 3 metai?

 

 

 

 

 

10. Ar esate pripažintas neveiksniu ar neveiksniu tam tikroje srityje (ribotai veiksniu)?

 

 

 

(jeigu taip, nurodykite kokioje srityje esate pripažintas neveiksniu (ribotai veiksniu)

 

11. Ar esate kito juridinio asmens valdymo organo narys (į šį klausimą privalo atsakyti tik pretendentas į įmonės, įstaigos vadovo pareigybę)?

 

 

 

(jeigu taip, nurodykite kito juridinio asmens pavadinimą ir jo ryšį su įmone, įstaiga,

nurodyta šios anketos 3 punkte)

 

Patvirtinu, kad pateikta informacija surašyta asmeniškai ir yra teisinga. Sutinku, kad visi šioje anketoje nurodyti asmens duomenys būtų tvarkomi priėmimo į šios anketos 3 punkte nurodytas pareigas tikslais, taip pat kad bus tikrinama, ar jie teisingi.

 

Man paaiškinta, kad paaiškėjus bent vienai aplinkybei, dėl kurios negaliu būti priimtas į šios anketos 3 punkte nurodytą pareigybę, mane gali būti atsisakoma priimti į pareigas arba galiu būti iš jų atleistas.

 

 

Pretendentas

 

(Parašas)

 

(Vardas ir pavardė)

 

(Data)

 

 

 

 

 

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2019-07-08 17:04:50 Atgal