2019 m. rugpjūčio 22 d., ketvirtadienis
Spausdinti puslapio vidurį
INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ.

 PROJEKTĄ REMIA LIETUVOS RESPUBLIKA

PROJEKTĄ IŠ DALIES FINANSUOJA EUROPOS SĄJUNGA

Europos regioninės plėtros fondas

PROJEKTĄ IŠ DALIES FINANSUOJA ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

KURKIME ATEITĮ DRAUGE !

Projektas
Aktyvaus turizmo traukos centro sukūrimas prie Pašvinio ežero Šiaulių rajone

TRUMPAS PROJEKTO APRAŠYMAS

Projekto vykdytojas (pareiškėjas)  – Šiaulių rajono savivaldybės administracija.

Projekto įgyvendinimo vieta – Šiaulių rajonas, Lietuvos Respublika.

Projekto įgyvendinimo pradžia – 2006 m. vasario1 d. (Galimybių studijos rengimo data), paramos sutartis pasirašyta 2006 m. gruodžio 21 d., veiklos pradėtos vykdyti 2007 m. sausio 1 d.

Projekto įgyvendinimo pabaiga – 2008 m. rugpjūčio 1 d.

Projekto partneris - Kurtuvėnų regioninio parko direkcija, kodas 188737980, Parko g. 2, Kurtuvėnai, Bubių sen., LT-80223 Šiaulių rajono savivaldybė.

     Bendrasis projekto tikslas – skatinti atvykstamąjį ir vietinį turizmą, kuriant aukštos kokybės infrastruktūrą aktyvaus turizmo vystymui. Specifinis projekto tikslas – sukurti aktyvaus turizmo traukos centrą prie Pašvinio ežero Šiaulių rajone

Projekto uždaviniai:

1. Įrengti paplūdimį, atitinkantį higienos normą HN 91:1999 „Paplūdimiai ir jų maudyklos“:

  • Sutvarkyti pakrantės zoną (įrengti persirengimo kabinas, tualetus, organizuoti geriamo vandens tiekimą ir kt.);
  • Atlikti dugno valymo darbus, pripilant smėlio;
  • Pažymėti funkcines zonas;
  • Įrengti automobilių stovėjimo aikštelę ir sutvarkyti privažiavimą prie aikštelės;
  • Įrengti medicinos-gelbėjimo punktą su pagalbinėmis patalpomis;
  • Tinkamai pažymėti visą paplūdimio teritoriją.

2. Įrengti valčių prieplauką prie paplūdimio

3. Informuoti visuomenę apie vykdomą projektą ir tuo skleisti informaciją apie projekto pasiekimus, naujas poilsio galimybes plačiai visuomenei, skatinant didesnių turistų srautų pritraukimą ir didesnį turizmo paslaugų koncentravimą:

  • patalpinti 3 pranešimus visuomenės informavimo priemonėse;
  • įrengti projektą viešinantį plakatą;
  • išleisti ir išplatinti informacinius lankstinukus;

suorganizuoti baigiamąją konferenciją ir į ją pakviesti potencialius investuotojus, rajono bei miesto atstovus ir kitus suinteresuotus asmenis.

     Projekto vykdytojui suteikta iki 1 116 445,00 Lt (vieno milijono vieno šimto šešiolikos tūkstančių keturių šimtų keturiasdešimt penkių litų) Parama tinkamoms finansuoti Projekto išlaidoms apmokėti, iš jų iki 836 949,69 Lt (aštuonių šimtų trisdešimt šešių tūkstančių devynių šimtų keturiasdešimt devynių litų ir šešiasdešimt devynių centų) –  iš ES struktūrinių fondų (programos kodas – 60 21), iki 279 495,31 Lt (dviejų šimtų septyniasdešimt devynių tūkstančių keturių šimtų devyniasdešimt penkių litų ir trisdešimt vieno cento)  –  iš bendrojo finansavimo lėšų (programos kodas – 60 22). Projekto vykdytojas įsipareigojo prisidėti iki 200 000,00 Lt (dviejų šimtų tūkstančių litų) (15,19 proc.) savo įnašu prie tinkamų finansuoti Projekto išlaidų apmokėjimo ir užtikrinti visų kitų Projektui įgyvendinti reikalingų išlaidų apmokėjimą.

     Tinkamos projekto išlaidos bus apmokamos sąskaitų apmokėjimo ir kompensavimo  be avanso būdais.

  Mokėjimai išskaidyti į 5 dalis:

1.pirmasis mokėjimo prašymas paramos daliai iki 23368,55 Lt bus pateiktas iki 2007 m. liepos 1 d.;

2. antrasis mokėjimo prašymas paramos daliai iki 149019,23 Lt bus pateiktas iki 2007 m. spalio 1d.;

3. trečiasis mokėjimo prašymas paramos daliai iki 422052,72 Lt bus pateiktas iki 2008 m. sausio 1 d.;

4. ketvirtas mokėjimo prašymas paramos daliai iki 361487,36 Lt bus pateiktas iki 2008 m. birželio 1 d.;

5. penktas  mokėjimo prašymas (paskutinis mokėjimo prašymas privalo būti ne mažiau kaip 10 proc. paramos sumos) daliai iki 160517,15 Lt bus pateiktas iki 2008 m. rugpjūčio 1 d.;

Numatytų uždavinių įgyvendinimas leis realizuoti tokius pasiekimus:

1.  Bus sukurtas aktyvaus turizmo traukos centras prie Pašvinio ežero Šiaulių rajone:

·  Įrengtas paplūdimys ir jo maudykla;

·  Įrengta valčių prieplauka prie paplūdimio;

2.  Įvykdyti viešinimo darbai:

·  Parengti ir visuomenės informavimo priemonėse patalpinti 3 informaciniai pranešimai;

·  Išleista ir išplatinta 5.000 lankstinukų, viešinančių projektą, skleidžiančių informaciją apie įrengtą infrastruktūrą ir naujas aktyvaus poilsio galimybes;

·  Statybos vietoje įrengtas informacinis plakatas;

·  Surengta baigiamoji konferencija apie projekto metu realizuotus pasiekimus prie Pašvinio ežero.

Įgyvendinus numatomus pasiekimus, 12 mėnesių laikotarpiu bus nuolat stebima paplūdimio veikla, todėl bus matuojami ir įgyvendinti šie rezultatai (remiantis higienos normos HN 91:1999 „Paplūdimiai ir jų maudyklos“ nuostatomis[1] ):

·  Įsteigtos 2 nuolatinės naujos darbo vietos paplūdimio gelbėjimo ir medicinos personalui;

·  Atskiru Šiaulių rajono savivaldybės sprendimu bus nustatytas maudymosi sezonas (jei nebus nustatyta kitaip, jis tęsis nuo birželio 1 d. iki rugsėjo 15 d.;

·  Kasdien bus atliekami tualetų valymo ir priežiūros darbai, organizuojami šiukšlių surinkimo ir išvežimo darbai, fiksuojami duomenys apie maudymosi sezono trukmę, paplūdimių ir maudyklų bei medicinos-gelbėjimo punkto darbo laiką, maudyklos vandens kokybės tyrimai, oro ir vandens temperatūros matavimai;

·  Ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę bus atliekami paplūdimio viršutinio smėlio sluoksnio išvalymo ir išpurenimo darbai;

·  Rečiausiai 2 kartus per mėnesį bus atliekami paplūdimio maudyklos vandens tyrimai (bandiniai), kur didžiausias besimaudančiųjų dienos vidurkis;

·  Ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį bus atliekami paplūdimio maudyklos dugno valymo darbai.

Planuojama, kad projekto pasiekimai bus realizuoti iki 2008 m. rugpjūčio mėnesio pradžios, o projekto rezultatai pradės reikštis jau per 12 mėnesių nuo projekto įgyvendinimo pabaigos.

Įgyvendinus projektą ilgainiui pasireikš jo poveikis Šiaulių rajonui: iki 8.000 per metus padidės turistų skaičius Šiaulių rajone – jie gaus aukštesnės kokybės aktyvaus turizmo paslaugas, kurios subalansuos turistų srautus prie Šiaulių rajono tvenkinių. Šie poilsiautojai galės pasinaudoti sutvarkyta turizmo infrastruktūra Pašvinio ežero pakrantėje: gaus būtiną informaciją apie lankytinus objektus, teikiamas paslaugas aplinkui (pvz., apgyvendinimo, žūklės organizavimo, maitinimo ir kt.). Prie Pašvinio ežero pradės kurtis turizmo paslaugas teikiantys subjektai, kurie užtikrins aukštos kokybės prieinamas paslaugas turistams: bus pradėtos teikti apgyvendinimo, maitinimo, pramogų ir kitos paslaugos, kurių organizavimą užtikrins privatus kapitalas. Lietuvos ežerų pakrančių panaudojimo aktyviam turizmui analizė rodo, kad net menkai sutvarkyta viešoji turizmo infrastruktūra ir geras susisiekimas su pagrindiniais keliais pritraukia dideles privačias investicijas. Atitinkamai, turistams pradėjus teikti paslaugų paketą, tenkinantį jų poreikius, bus prailginamas turizmo sezonas iki 2 mėnesių. Šis sverto efektas padės sukurti papildomas tęstines darbo vietas turizmo inventoriaus nuomos, apgyvendinimo, kelionių organizavimo, kitų paslaugų teikėjams.

Projekto pasiekimų rodikliai (PER PROJEKTO ĮGYVENDINIMO LAIKOTARPĮ IKI 2008 M. RUGPJŪČIO MĖN.):

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Dabartinė situacija

(jei taikoma)

Laukiamo pasiekimo kiekybinė išraiška

Pagal BPD priedą

Sukurtų naujų/pagerintų buvusiųjų turistų traukos vietų skaičius

Vnt.

-

1

Projekto lygio

     

Parengtas techninis projektas paplūdimio (atitinkančio higienos normą HN 91:1999 „Paplūdimiai ir jų maudyklos“) su valčių prieplauka įrengimui

Vnt.

-

1

Įrengtas paplūdimys

ha

-

0,2

Įrengta persirengimo kabinų

Vnt.

-

2

Įrengta informacinių ženklų

Vnt.

-

12

Įrengta šiukšliadėžių

Vnt.

-

6

Nužymėta paplūdimio funkcinių zonų (maudymosi, poilsio, sporto)

Vnt.

-

3

Įrengtas gelbėjimo-medicinos punktas

Vnt.

-

1

m2

-

60

Įrengtas tualetas (WC namelis), pritaikytas neįgaliesiems

Vnt.

-

1

m2

-

15,4

Įrengta automobilių stovėjimo aikštelė

Vnt.

-

1

m2

-

2600

automobilių skaičius

 

50

Sutvarkytas privažiavimas prie automobilių stovėjimo aikštelės

m2

 

615

Įrengiama būtina viešoji infrastruktūra (lauko elektros, vandentiekio ir nuotekų tinklai)

Komplektas

-

1

Įrengta valčių prieplauka

Vnt.

-

1

Atlikti projekto viešinimo darbai

-

-

-

Pateikta informacinių pranešimų visuomenės informavimo priemonėse

Vnt.

-

3

Įrengta informacinių plakatų rangos darbų vykdymo vietose

Vnt.

-

1

Išleista informacinių lankstinukų

Vnt.

-

5.000

Surengta baigiamoji konferencija

Vnt.

-

1

Val.

-

3

Projekto rezultatų rodikliai (IŠKARTO PO PROJEKTO ĮGYVENDINIMO PER 12 MĖN.)

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Dabartinė situacija

(jei taikoma)

Laukiamo rezultato kiekybinė išraiška

Pagal BPD priedą

     

Bendras sukurtų darbo vietų skaičius (iškart po projekto įgyvendinimo)

Darbo vietų skaičius

-

2

Projekto lygio

     

Įrengtas naujas teritorijos detaliajame plane numatytas higienos normą HN 91:1999 „Paplūdimiai ir jų maudyklos“ atitinkantis paplūdimys

Vnt.

-

1

Nustatytas maudymosi sezonas paplūdimyje (atskiru savivaldybės sprendimu)

mėn.

-

nuo birželio 1 d. iki rugsėjo 15 d.

Atliekami tualetų valymo ir priežiūros darbai (pagal HN reikalavimus)

dienų skaičius

-

kasdien

Organizuojamas šiukšlių surinkimas ir išvežimas (pagal HN reikalavimus)

dienų skaičius

-

kasdien

Fiksuojami duomenys apie maudymosi sezono trukmę, paplūdimių ir maudyklų bei medicinos-gelbėjimo punkto darbo laiką, maudyklos vandens kokybės tyrimai, oro ir vandens temperatūros (pagal HN reikalavimus)

dienų skaičius

-

kasdien

Atliekami paplūdimio viršutinio smėlio sluoksnio išvalymo ir išpurenimo darbai

savaičių skaičius

-

ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę

sluoksnio gylis

-

ne mažiau kaip 0,1 m

Atliekami maudyklos dugno valymo darbai  (pagal HN reikalavimus)

savaičių skaičius

-

ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį

Atliekami paplūdimio maudyklos vandens tyrimai (bandiniai), kur didžiausias besimaudančiųjų dienos vidurkis (pagal HN reikalavimus)

kartų per mėnesį

 

2

Parengė
Asmuo, atsakingas už projekto priežiūrą,
Liuda Varnelienė, 596678

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2007-04-11 13:24:58 Atgal