2019 m. spalio 19 d., šeštadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas 2016

Konkursą organizuojanti įstaiga: Šiaulių rajono savivaldybės administracija

Konkursas į Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas (karjeros valstybės tarnautojas)

 

Skelbimo data: 2016-03-21

Dokumentai teikiami:  14 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“.

Dokumentų pateikimo būdas: per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt  arba per Elektroninių valdžios vartų portalą www.epaslaugos.lt.

Asmuo, norintis dalyvauti konkurse, turi būti išlaikęs bendrųjų gebėjimų testą.

Privaloma pateikti:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;

2. sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;

3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją. (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).

Informacija pasiteiravimui: Vilniaus g. 263, Šiauliai, III a. 309 kabinete (Teisės ir personalo administravimo skyrius), Šiaulių rajono savivaldybės administracijoje. Tel.( 8 41) 596651, (8 41) 596648, el. p. kadrai@siauliuraj.lt

 

   PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

   PATVIRTINTA

  Šiaulių rajono savivaldybės administracijos

  direktoriaus 2016 m. kovo 10 d. įsakymu

   Nr. AK-67(4.1)

 

 

 EKONOMIKOS IR VERSLO PLĖTROS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas yra  karjeros  valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 11.  

II. PASKIRTIS 

4. Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybės paskirtis – koordinuoti įgaliotinių veiklą akcinėse bendrovėse ir viešosiose įstaigose, kuriose Savivaldybė yra akcininkė ar dalininkė, analizuoti jų ūkinę-finansinę veiklą ir  teikti pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui, rengti Savivaldybės veiklos bei Savivaldybės ekonominės plėtros ir visuomeninių iniciatyvų skatinimo programas, koordinuoti jų įgyvendinimą, koordinuoti mažmeninę prekybą nefasuotais naftos produktais, didmeninę ir mažmeninę prekybą suskystintomis naftos dujomis. 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5.  Specialioji veiklos sritis – akcinių bendrovių ir viešųjų įstaigų, kuriose Savivaldybė yra akcininkė arba dalininkė, kuravimas bei  didmeninės ir mažmeninės prekybos (suskystintomis naftos dujomis ir  nefasuotais naftos produktais)  koordinavimas.

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI  ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį  socialinių mokslo studijų srities ekonomikos krypties arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo viešojo administravimo srityje patirtį;

6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir  kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą,  viešąjį administravimą, vietos savivaldą, Savivaldybės įmonių, akcinių bendrovių, viešųjų įstaigų veiklą, viešųjų paslaugų, tarifų, rinkliavų nustatymą, prekybos viešosiose vietose organizavimą; žinoti dokumentų rengimo taisykles;

6.4. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti kaupti, sisteminti,  apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6.5. mokėti dirbti „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“ kompiuterio programomis.

 

 V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. padeda skyriaus vedėjui organizuoti skyriaus darbą:

7.1.1. dalyvauja skyriaus darbo planų sudaryme;

7.1.2. ruošia veiklos ataskaitas, susijusias su skyriui priskirtomis funkcijomis;

7.1.3. rengia teisės aktų projektus, reglamentuojančius skyriaus funkcijų vykdymą;

7.2. pavaduoja skyriaus vedėją jo atostogų, laikinojo nedarbingumo, komandiruočių metu;

7.3. akcinių bendrovių ir viešųjų įstaigų, kuriose Savivaldybė yra akcininkė arba dalininkė, atstovavimo srityje:

7.3.1. dalyvauja akcinių bendrovių ir viešųjų įstaigų, kuriose Savivaldybė yra akcininkė arba dalininkė, į kurias paskirta Savivaldybės institucijų sprendimu, valdymo organų darbe ir vykdo įgaliotinio funkcijas;

7.3.2. kontroliuoja įgaliotinių, įgyvendinančių Savivaldybės turtines ir neturtines teises akcinėse bendrovėse ir viešosiose įstaigose, kuriose Savivaldybė yra akcininkė arba dalininkė, darbą;

7.4. analizuoja UAB ,,Kuršėnų vandenys“, UAB Kuršėnų komunalinio ūkio, UAB Kuršėnų autobusų parko, AB ,,Šiaulių energija“, VšĮ Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centro ir VšĮ ,,Šiaulių regiono plėtros agentūra“, kuriose Savivaldybė yra akcininkė arba dalininkė, veiklą ekonomikos ir finansų srityje;

7.5. teikia pasiūlymus administracijos direktoriui dėl akcinių bendrovių ir viešųjų įstaigų, kuriose Savivaldybė yra akcininkė arba dalininkė, veiklos efektyvumo didinimo, vadovaujančių darbuotojų darbo užmokesčio nustatymo, reorganizavimo, privatizavimo, likvidavimo;

7.6. dalyvauja darbo grupių veikloje dėl akcinių bendrovių ir viešųjų įstaigų, kuriose Savivaldybė yra akcininkė arba dalininkė, teikiamų paslaugų kainų ir tarifų nustatymo, reguliavimo, kainų skaičiavimo metodikos sudarymo tobulinimo;

7.7. verslo plėtojimo srityje:

7.7.1. rengia dokumentus, kurie reikalingi įregistruoti, patikslinti, papildyti, išduoti, sustabdyti galiojimą ir panaikinti licencijas ir leidimus šiai Šiaulių rajone vykdomai licencijuojamai veiklai:

7.7.1.1. didmeninei ir mažmeninei prekybai nefasuotais naftos produktais;

7.7.1.2. didmeninei ir mažmeninei prekybai suskystintomis naftos dujomis;

7.7.2. rengia individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi įsigijus verslo liudijimą, kitų metų fiksuotus pajamų mokesčio dydžius ir, Savivaldybės tarybai juos patvirtinus, Šiaulių apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai; 

7.7.3. teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai dėl finansinių lengvatų įmonėms, bendrovėms, savo sąskaita steigiančioms naujas darbo vietas, tenkinančioms būtiniausius gyventojų poreikius;

7.7.4. rengia ir tikslina mokestinių lengvatų taikymo Savivaldybės biudžeto sąskaita įmonėms, remiančioms kultūros, sporto, socialinę bei sveikatinimo veiklą taisykles, teikia Savivaldybės tarybai pasiūlymus dėl įmonių atleidimo nuo mokesčių;

7.8. dalyvauja Trišalės tarybos prie Šiaulių regioninės darbo biržos veikloje, sprendžia problemas, susijusias su gyventojų užimtumo didinimu. Inicijuoja Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų rengimą, dalyvauja koordinuojant jų įgyvendinimą;

7.9. teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai dėl vietinių rinkliavų Savivaldybės teritorijoje nustatymo:

7.9.1. už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje išdavimą;

7.9.2. už leidimo prekiauti ir teikti paslaugas Šiaulių rajono viešosiose vietose išdavimą;

7.9.3. už leidimo įrengti išorinę reklamą Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą;

7.9.4. už leidimo organizuoti komercinius renginius Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą;

7.10. rengia Savivaldybės veiklos programą, kuruoja jos įgyvendinimą, ruošia ataskaitas apie jos vykdymą;

7.11. koordinuoja Savivaldybės ekonominės plėtros ir visuomeninių iniciatyvų programos parengimą bei įgyvendinimą;

7.12. administruoja Šiaulių rajono smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo programos priemonių finansavimą;

7.13. administruoja Šiaulių rajono kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenių rėmimo programos priemonių įgyvendinimą;

7.14. koordinuoja Savivaldybės administracijos ir bendruomenių partnerystės ir bendradarbiavimo sutarčių parengimą ir teikia jas Savivaldybės tarybai;

7.15. teikia duomenis Valstybės suteiktos pagalbos registrui;

7.16. atnaujina ir papildo Savivaldybės interneto svetainės skiltį ,,Ekonomika“ fiziniams ir juridiniams asmenims aktualia informacija skyriaus vykdomos veiklos klausimais;

7.17. dalyvauja darbo grupių bei komisijų, sudarytų Savivaldybės tarybos sprendimu ar administracijos direktoriaus įsakymu, darbe;

7.18. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių bei administracijos direktoriaus įsakymų projektus;

7.19. nagrinėja gautus skundus ir raštus, rengia atsakymus, konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis pagal paskirtas funkcijas;

7.20. vykdo einamąją ir paskesniąją finansų, skirtų skyriui,  kontrolę;

7.21. teikia duomenis metinėms Šiaulių rajono savivaldybės institucijų vadovų ataskaitoms rengti kuruojamos veiklos klausimais;

7.22. teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai dėl žemės ir nekilnojamojo turto mokesčių Savivaldybės teritorijoje nustatymo, rengia Savivaldybės tarybos sprendimų projektus dėl atleidimo nuo žemės ir nekilnojamojo mokesčių ar šių mokesčių dydžio sumažinimo Savivaldybės biudžeto sąskaita, analizuoja ir teikia informaciją institucijoms apie šiuos mokesčius;

7.23. vykdo kitus teisėtus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus ir užduotis tam, kad būtų įgyvendinti skyriaus uždaviniai.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

8.  Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

 

  Pastaba: specialiuosius reikalavimus, nurodytus pareigybės aprašymo IV dalyje, pretendentas  turi būtinai atitikti.

 

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2016-04-01 08:38:11 Atgal