2019 m. lapkričio 20 d., trečiadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Aktualu

 SANITARIJOS KONTROLĖ ŠIAULIŲ RAJONE

Sanitarinė kontrolė vykdoma siekiant apsaugoti gyventojus nuo užkrečiamųjų ligų sukėlėjo ir žalingų sveikatai veiksnių poveikio, padidinto gatvių ir buitinio triukšmo, dirvožemio, vandens ir oro taršos. Sanitarinės kontrolės objektai: gatvės, aikštės, parkai, paplūdimiai, pramogų ir poilsio organizavimo vietos, kapinės, automobilių stovėjimo aikštelės, garažų teritorijos, viešieji tualetai, buitinių atliekų surinkimo ir padarymo nekenksmingomis vietos, sąvartynai, viešasis kelių transportas, stotys ir stotelės, gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo vietos, kiemai, vaikų žaidimo aikštelės, sporto aikštynai, gyvūnų (kačių, šunų, paukščių ir kt.) priežiūros ir reguliavimo kontrolė, gyvenamosios aplinkos triukšmo, oro taršos kontrolė.

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Teisės ir personalo administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas :

1)      vykdo sanitarinę, higieninę ir visuomenės sveikatos kontrolę savivaldybės teritorijoje bei patikrinimus sanitarijos kontrolės objektuose;

2)      rengia savivaldybės tarybos sprendimų projektus dėl sanitarijos ir higienos taisyklių, dėl švaros ir tvarkos viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo;

3)      rengia savivaldybės institucijų teisės aktus dėl gyvūnų (šunų, kačių, paukščių ir kt.) priežiūros;

4)      atlieka gyvūnų (šunų, kačių, paukščių ir kt.) priežiūros ir reguliavimo kontrolę;

5)      prižiūri ir kontroliuoja, kaip Šiaulių rajone įgyvendinami įstatymuose nustatyti draudimai ir reikalavimai, už kurių pažeidimą atsiranda įstatymuose nustatyta atsakomybė, bei kaip laikomasi taisyklių ir tvarkų, patvirtintų valstybės institucijų, savivaldybės tarybos sprendimu, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nustatytose srityse;

6)      taiko administracinę atsakomybę asmenims, įvykdžiusiems administracinius nusižengimus, numatytus Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nustatytose srityse;

Sanitarijos kontrolę vykdo vyriausiasis specialistas Ričardas Šiumberevičius, (8~41) 596 648, mob. tel. +370 614 51069, el. paštas: ricardas.siumberevicius@siauliuraj.lt,

Vilniaus g. 263, Šiauliai (308 kabinetas)PAVASARĮ IŠAUGA ŠUNŲ IR KAČIŲ PLATINAMŲ LIGŲ GRĖSMĖ


 

Savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. kovo 21 d. įsakymas Nr. A-355 „Dėl 2019 metų Šiaulių rajono savivaldybės maudyklų sąrašo patvirtinimo, maudymosi sezono trukmės nustatymo ir maudyklų stebėsenos”

PAKEITIMAS: Savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio  11 d. įsakymas Nr. A-461


DĖL LEIDIMO ĮVEŽTI, ĮSIGYTI, LAIKYTI, VEISTI IR PARDUOTI PAVOJINGUS ŠUNIS IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLĖS

GYVŪNŲ LAIKYMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS GYVENAMOSIOSE VIETOVĖSE TAISYKLĖS

DĖL GYVŪNŲ LAIKYMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS GYVENAMOSIOSE VIETOVĖSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 50 PUNKTO PAKEITIMO 

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013 M. LIEPOS 31 D. ĮSAKYMO NR. A-919(3.1) „DĖL GYVŪNŲ LAIKYMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS GYVENAMOSIOSE VIETOVĖSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

DĖL 2018 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MAUDYKLŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO, MAUDYMOSI SEZONO TRUKMĖS NUSTATYMO IR MAUDYKLŲ STEBĖSENOS

DĖL INFORMACIJOS APIE ASMENIS, NUKENTĖJUSISU NUO GYVŪNŲ ŠIAULIŲ APSKRITYJE 2017 M. SAUSIO-RUGSĖJO MĖN.

DĖL 2017 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MAUDYKLŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO, MAUDYMOSI SEZONO TRUKMĖS NUSTATYMO IR MAUDYKLŲ STEBĖSENOS

PREKYBOS VIETŲ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE, KURIOSE LEIDŽIAMA PREKIAUTI NAMINIAIS PAUKŠČIAIS IR (AR) VIENADIENIAIS PAUKŠČIUKAIS, SĄRAŠAS

Pagal Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo (Žin., 2012; Nr. 122-6126) 8 straipsnio 10 dalį kovinius šunis, kovinių ir pavojingų šunų mišrūnus (tais atvejais, kai tokių šunų Lietuvos Respublikos įstatymai nedraudžia) bei pavojingus šunis nuo 2013 m. liepos 1 d. laikyti daugiabučiuose namuose draudžiama.

PASTABA: Iki LR gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo (Žin., 2012; Nr. 122-6126) įsigaliojimo laikomiems koviniams šunims, kovinių ir pavojingų šunų mišrūnams, kuriems savivaldybės administracija yra išdavusi leidimą, šio įstatymo 8 straipsnio 1 ir 10 dalių nuostatos netaikomos. Tokie koviniai šunys, kovinių ir pavojingų šunų mišrūnai turi būti kastruoti ir negali būti toliau veisiami, įsigyjami ir parduodami.

KOVINIŲ IR PAVOJINGŲ ŠUNŲ VEISLIŲ SĄRAŠAS

LEIDIMO ĮVEŽTI, ĮSIGYTI, LAIKYTI, VEISTI PAVOJINGUS ŠUNIS IR JAIS PREKIAUTI IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

PRAŠYMAS IŠDUOTI LEIDIMĄ ĮVEŽTI, ĮSIGYTI, LAIKYTI, VEISTI IR PREKIAUTI PAVOJINGAIS ŠUNIMIS

Pasiutligės likvidavimo ir profilaktikos priemonės .

INFORMACIJA ŪKINIŲ GYVŪNŲ LAIKYTOJAMS

Informuojame, kad Gyvūnų laikymo Šiaulių rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklės, patvirtintos Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. A-919 (3.1) ,,Dėl Gyvūnų laikymo Šiaulių rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklių patvirtinimo“ papildytos nauju 26-1 punktu:

,,26-1. Asmenys, nusprendę laikyti arba padidinti laikomų ūkinės paskirties gyvūnų skaičių Šiaulių rajono Kuršėnų miesto ir miestelių teritorijose ir kitose gyvenamosiose vietovėse, turinčiose daugiau kaip 500 gyventojų, ūkinės paskirties gyvūnus (6 ar daugiau sutartinio gyvulio (sutartinio gyvulio sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. D1-367/3D-342)), turi gauti visų besiribojančių apgyvendintų žemės valdų savininkų ar naudotojų rašytinį sutikimą.“

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2019-04-30 12:04:45 Atgal