Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Skelbimai

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS FINANSINEI PARAMAI GAUTI IŠ ŠIAULIŲ RAJONO SODININKŲ BENDRIJŲ SPECIALIOSIOS RĖMIMO PROGRAMOS LĖŠŲ

2023-09-19 Dalintis

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMNISTRACIJA

ŠIAULIŲ RAJONO SODININKŲ BENDRIJOMS

PAKARTOTINAI KVIEČIAME  TEIKTI PARAIŠKAS FINANSINEI PARAMAI GAUTI IŠ ŠIAULIŲ RAJONO SODININKŲ BENDRIJŲ SPECIALIOSIOS RĖMIMO PROGRAMOS LĖŠŲ

⸙ ⸙ ⸙

 Paraiškos iš Šiaulių rajono sodininkų bendrijų specialiosios rėmimo programos (toliau - Paraiškos) teikiamos vadovaujantis ŠIAULIŲ RAJONO SODININKŲ BENDRIJŲ SPECIALIOSIOS RĖMIMO PROGRAMOS NUOSTATAIS, patvirtintais Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 15 d. sprendimu Nr. T-384 „Dėl Šiaulių rajono sodininkų bendrijų specialiosios rėmimo programos nuostatų patvirtinimo“

Paraiškų teikimo terminas nuo š. m. rugsėjo 19 d. iki š. m. spalio 20 d. 23:59 val.

Paraiška ir reikalaujami dokumentai Savivaldybei turi būti pateikti vienu iš šių būdų:

 1. elektroniniu paštu prim@siauliuraj.lt, kai paraiška pasirašyta elektroniniu parašu (pridedami dokumentai gali būti taip pat pasirašyti elektroniniu parašu arba nuskenuoti);
 2. elektroniniu paštu prim@siauliuraj.lt , kai pasirašyta paraiška ir pridedami dokumentai nuskenuoti ir galima identifikuoti paraišką teikiantį asmenį.“

Paraiškas gali teikti

Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje registruotos sodininkų bendrijos (toliau – Bendrijos).

Patirtų išlaidų kompensavimas vienai Bendrijai per finansinius metus negali viršyti 2 000,00 Eur.

Šiaulių rajono sodininkų bendrijų specialiosios rėmimo programos 2023 m. (toliau – Programa) lėšų likutis  6973 Eur.

Programos lėšos skiriamos, kompensuojant iš dalies Bendrijos patirtas išlaidas už Bendrijos teritorijoje esančių:

 • bendro naudojimo objektų kadastrinius matavimus, inventorizaciją ir teisinę registraciją;
 • bendrojo naudojimo žemėje esančių objektų (kelių ir gatvių, neįtrauktų į Savivaldybės vietinės reikšmės kelių / gatvių sąrašą, apšvietimo tinklų, vandens tiekimo, nuotekų šalinimo ir valymo įrenginių bei kitų) remontą, priežiūrą, techninės dokumentacijos šiems darbams vykdyti parengimą.

Patirtų išlaidų kompensavimas iš Programos lėšų vienai Bendrijai per finansinius metus negali viršyti 2 000,00 Eur.

Pagal patirtų išlaidų pobūdį vienai Bendrijai nuo patirtų išlaidų skiriama ne daugiau kaip:

 • 70 % – kadastriniams matavimams, inventorizacijai, teisinei registracijai;
 • 60 % – bendrojo naudojimo žemėje esančių objektų (kelių ir gatvių, neįtrauktų į Savivaldybės vietinės reikšmės kelių / gatvių sąrašą, apšvietimo tinklų, vandens tiekimo, nuotekų šalinimo ir valymo įrenginių bei kitų) remontui, priežiūrai, techninės dokumentacijos parengimui.
 • Jei Bendrijoms pateikus paraiškas bendra tinkamų kompensuoti patirtų išlaidų suma viršija einamiesiems metams Programai skirtą sumą, pirmumas teikiamas Bendrijoms, patyrusioms išlaidas kadastriniams matavimams, inventorizacijai, teisinei registracijai.
 • Programos lėšos neskiriamos, jei Bendrija turi įsiskolinimų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, Savivaldybės biudžetui, Savivaldybės valdomoms įmonėms.

Bendrija privalo pateikti:

 1. Vieną paraiškos (1 priedas) originalą, tituliniame lape pažymėtą žyma „Originalas“, užpildytą ir pasirašytą Sodininkų bendrijos vadovo bei patvirtintą antspaudu (jei tokį turi);
 2. Bendrijos duomenų anketą (2 priedas);
 3. Bendrijos registravimo pažymėjimo / juridinių asmenų registro išrašo kopiją;
 4. Bendrijos įstatų kopiją (jei paraiška teikiama pirmą kartą arba įstatai buvo pakeisti);
 5. Bendrijos narių susirinkimo, kuriame dalyvavo ne mažiau kaip 1/2 Bendrijos narių, iš kurių ne mažiau kaip 2/3 pritarė paraiškoje nurodytoms veikloms vykdyti, protokolo išrašą;
 6. Bendrijos sodų sklypų savininkų sąrašo kopiją;
 7. Bendrijos bendrojo naudojimo turto ir objektų, susijusių su Paraiškoje nurodytomis patirtomis išlaidomis, registravimo knygos išrašą;
 8. Išlaidų pagrindimo dokumentų(rangovų, paslaugų teikėjų ar prekių tiekėjų Bendrijai pateiktų sąskaitų faktūrų / PVM sąskaitų faktūrų, perdavimo–priėmimo aktų,  kitų dokumentų, kuriais pagrindžiamos patirtos išlaidos) kopijas, patvirtintas Bendrijos vadovo parašu;
 9. Dokumentų, patvirtinančių apmokėjimus (banko sąskaitos išrašų, internetine bankininkyste besinaudojančios Bendrijos banko išrašus, kitus dokumentus, kuriais įrodoma, kad pagal išlaidų pagrindimo dokumentus buvo atliktas mokėjimas) kopijas, patvirtintas Bendrijos vadovo parašu.

Reikalavimai teikiamai Paraiškai:

1.Paraiška teikiama tik už einamaisiais metais atliktus darbus / suteiktas paslaugas.

 1. Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba kompiuteriu.

SVARBU!

Paraiška ir priedas turi būti teikiama pagal nustatytas formas:

„PARAIŠKA FINANSINEI PARAMAI GAUTI IŠ ŠIAULIŲ RAJONO SODININKŲ BENDRIJŲ SPECIALIOSIOS RĖMIMO PROGRAMOS LĖŠŲ“  (1 priedas)

„BENDRIJOS DUOMENŲ ANKETA PRIE PARAIŠKOS FINANSINEI PARAMAI GAUTI IŠ ŠIAULIŲ RAJONO SODININKŲ BENDRIJŲ SPECIALIOSIOS RĖMIMO PROGRAMOS LĖŠŲ“  (2 priedas )

Paraiškos teikimo klausimais sodininkų bendrijas konsultuoja Šiaulių rajono savivaldybės administracijos darbo laiku:

Audronė Birutienė, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėja, tel. (8 41) 596 669, 8 640 57 990,
el. p.  audrone.birutiene@siauliuraj.lt;

Irena Eigirdienė, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 41) 596 667,
el. p.  irena.eigirdiene@siauliuraj.lt.

Informacija atnaujinta 2023-09-19 15:00