Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Nuostatai

PATVIRTINTA
Šiaulių rajono savivaldybės tarybos
2011 m. birželio 21 d. sprendimu Nr. T-190

 

ŠIAULIŲ RAJONO VISUOMENINĖS

KULTŪROS TARYBOS VEIKLOS  NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Šiaulių rajono visuomeninė kultūros taryba  (toliau - Kultūros taryba) yra patariamojo balso teisę  turinti institucija, padedanti  Šiaulių rajono savivaldybei spręsti Lietuvos kultūros politikos nuostatose numatytus kultūros politikos tikslus: saugoti ir puoselėti nacionalinės ir etninės kultūros tapatumą, skatinti kūrybinę veiklą, plėtoti informacinę visuomenę, sudaryti rajono visuomenei sąlygas dalyvauti kultūroje ir ją vartoti.

  2. Šiaulių rajono visuomeninės kultūros tarybos veiklos nuostatai (toliau - Nuostatai) reglamentuoja Kultūros tarybos uždavinius, funkcijas, teises bei darbo organizavimo tvarką.

  3. Kultūros taryba, dirbanti visuomeniniais pagrindais, savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės teisės aktais, Lietuvos Respublikos kultūros, Švietimo ir mokslo ministerijų norminiais aktais, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos (toliau - Savivaldybės taryba) sprendimais ir šiais Kultūros tarybos nuostatais.

II. KULTŪROS TARYBOS  UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

4. Kultūros tarybos uždavinys - teikti Šiaulių rajono savivaldybės administracijai (toliau -Savivaldybės administracija) pasiūlymus dėl rajono kultūros politikos formavimo bei šios politikos įgyvendinimo.

5. Vykdydama šį uždavinį Kultūros taryba atlieka šias funkcijas:

5.1. teikia  pasiūlymus bei išvadas  rajono kultūros plėtotės strategijos klausimais;

5.2. teikia pasiūlymus bei išvadas rajono Savivaldybės institucijoms dėl lėšų skyrimo kūrybinei, leidybinei veiklai su Šiaulių rajonu susijusių autorių arba rašantiems apie Šiaulių rajoną paremti, vadovaujantis Šiaulių rajono leidybos finansavimo tvarkos  aprašu;

5.3. inicijuoja kultūros plėtros programų rengimą bei teikia pasiūlymus parengtų programų rėmimui iš Šiaulių rajono savivaldybės programų finansavimo lėšų;

5.4. svarsto kultūros premijų skyrimą, teikia pasiūlymus ir išvadas Savivaldybės institucijoms,

5.5. svarsto valstybinių institucijų, visuomeninių organizacijų, gyvenamųjų vietovių bendruomenių pasiūlymus dėl Garbės vardų suteikimo ir siūlo kandidatūras Savivaldybės tarybai.

III. KULTŪROS TARYBOS TEISĖS

6. Kultūros taryba turi teisę:

6.1. kviesti į posėdžius administracijos tarnautojus, kultūros centrų ir visuomeninių organizacijų atstovus ir kitus suinteresuotus asmenis, galinčius pateikti išvadas bei pasiūlymus;

6.2. gauti informaciją savo kompetencijos klausimais iš Savivaldybės administracijos bei savivaldybės kultūros centro, viešosios bibliotekos, muziejų ir kitų institucijų;

6.3. dalyvauti Savivaldybės institucijose nagrinėjant Kultūros tarybos pateiktus pasiūlymus;

6.4. teikti siūlymus  administracijai bei Kultūros skyriui dėl etninės kultūros vertybių kaupimo, saugojimo, tyrimo, etninės kultūros gyvųjų tradicijų apraiškų palaikymo bei sklaidos, etninės kultūros globos idėjų propagavimo.

IV. DARBO ORGANIZAVIMAS

  7.  Kultūros taryba sudaryta Savivaldybės tarybos sprendimu Savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui  veikianti patariamoji institucija, kurios veikla yra vieša.

8. Kultūros tarybos nariais gali būti valstybės tarnautojai, Savivaldybių tarybų nariai, švietimo, kultūros įstaigų, seniūnijų, bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų atstovai bei kiti rajono gyventojai.

9. Kultūros tarybos sudėtį tvirtina Savivaldybės taryba savo įgaliojimo laikotarpiui.

10.  Kultūros taryba iš savo narių  balsų dauguma  renka pirmininką, pavaduotoją ir sekretorių. Sekretorius yra Kultūros tarybos narys, turintis balsavimo teisę.

11. Kultūros tarybos pirmininkas, jeigu jo nėra - Kultūros tarybos pirmininko pavaduotojas, organizuoja Kultūros tarybos darbą, pirmininkauja Kultūros tarybos posėdžiams, atsako už jos veiklą, atstovauja jai.

12. Posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja daugiau kaip pusė Kultūros tarybos narių. Teikiami  svarstymui klausimai  priimami  balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia posėdžio pirmininko balsas.

13. Kultūros taryba renkasi ne rečiau kaip keturis kartus per metus, posėdžius šaukia, jų laiką, vietą ir darbotvarkę nustato pirmininkas. Apie posėdžio vietą, laiką ir darbotvarkę sekretorius ne vėliau kaip prieš 7 dienas  informuoja visus narius.

Neeilinis posėdis gali būti sušauktas Kultūros tarybos pirmininko iniciatyva.

14. Kultūros tarybos nutarimai įforminami posėdžio protokolu, kurį pasirašo Kultūros tarybos pirmininkas ir sekretorius.

V. BAIGIAMOSIOS  NUOSTATOS

15.  Kultūros tarybos veiklos nuostatus, jų pakeitimus, papildymus tvirtina  Savivaldybės taryba savo sprendimu.

16.  Kultūros tarybos veiklą turi teisę kontroliuoti ir tikrinti atitinkamos institucijos pagal joms teisės aktais suteiktus įgaliojimus.

_________

Informacija atnaujinta 2019-12-11 09:25