Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Viešosios įstaigos Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus

Šiaulių rajono savivaldybė skelbia konkursą į viešosios įstaigos Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro (J. Basanavičiaus g. 10, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių rajonas, įmonės kodas 175874865) direktoriaus pareigas penkerių metų kadencijai.

Pareigybės mėnesinės algos pastoviosios dalies dydis – koef. 22,88 BD (4050,00 eurų).

Bendrieji kvalifikaciniai ir specialieji reikalavimai pretendentams:

 1. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ (aktuali redakcija);
 2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį ir biomedicinos mokslų ar socialinių mokslų srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
 3. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;
 4. išmanyti e. sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant bei planuojant sveikatinimo veiklą;
 5. žinoti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir jų plėtra;
 6. gebėti nustatyti rizikingas įstaigos (jos padalinio) veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius;
 7. išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;
 8. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.);
 9. turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę atsižvelgiant į įstaigos (padalinio) funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti įstaigos (padalinio) darbą.

Viešosios įstaigos Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus funkcijos:

 1. organizuoti įstaigos veiklą ir veikti įstaigos vardu santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis, atsakyti už įstaigos veiklą;
 2. leisti įsakymus, tvirtinti darbo tvarkos taisykles, padalinių nuostatus, kitus įstaigos vidaus tvarkomuosius dokumentus, duoti nurodymus, privalomus visiems darbuotojams;
 3. nustatyti įstaigos vidaus organizacinę valdymo struktūrą;
 4. nustatyti darbuotojų etatus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka sudaryti ir nutraukti darbo sutartis su įstaigos darbuotojais, nustatyta tvarka juos skatinti arba skirti drausmines nuobaudas, tvirtinti jų pareigybių aprašymus;
 5. organizuoti darbuotojų, dėl kurių pareigybių rengiamas konkursas, priėmimą į darbą viešo konkurso būdu;
 6. suderinus su įstaigos Stebėtojų taryba, tvirtinti darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką;
 7. prisiimti atsakomybę už finansinės atskaitomybės sudarymą;
 8. vadovauti įstaigos pagrindinei ir ūkinei veiklai, tvarkyti jos reikalus, užtikrinti įstaigos darbuotojams saugias ir sveikas darbo sąlygas;
 9. teikti duomenis ir dokumentus Juridinių asmenų registrui;
 10. teikti metinę finansinę ataskaitą ir praėjusių finansinių metų įstaigos veikos ataskaitą dalininkams;
 11. atstovauti įstaigai teisme ir kitose institucijose;
 12. teikti klausimus, susijusius su įstaigos veikla, svarstyti įstaigos dalininkams;
 13. atidaryti ir uždaryti sąskaitas bankų įstaigose;
 14. rengti įstaigos padalinių vadovų atestaciją;
 15. informuoti dalininkus apie neefektyviai dirbančius įstaigos padalinius, siūlyti spręsti jų reorganizavimo ir likvidavimo klausimus;
 16. suderinus su Gydymo, Slaugos ir Stebėtojų tarybomis, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintus LNSS įstaigų tinklo išdėstymo ir struktūros normatyvus ir steigėjo bei teritorinės ligonių kasos rekomendacijas, keisti teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų asortimentą;
 17. diegti šiuolaikinius moksliškai pagrįstus, Sveikatos apsaugos ministerijos aprobuotus diagnostikos ir gydymo metodus ligoninėje ir jos padaliniuose;
 18. dalyvauti Sveikatos apsaugos ministerijos vykdomose prevencinėse programose, sudaryti sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis, ir kontroliuoti jų vykdymą įstaigoje;
 19. analizuoti įstaigos sveikatos sistemos rodiklius ir ieškoti būdų bei priemonių jiems gerinti;
 20. teikti pasiūlymus ir dalyvauti planuojant ligoninės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo apimtis;
 21. įstaigos vardu pasirašyti dokumentus ir įgalioti kitus asmenis vykdyti įstaigos vadovo kompetencijai priskirtas funkcijas;
 22. atsakyti už perduoto pagal panaudos sutartį ir įstaigos įsigyto turto tinkamą naudojimą bei išsaugojimą;
 23. pagal kompetenciją organizuoti prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus, rengti ir sudaryti sutartis bei susitarimus su įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis;
 24. naudoti laikinai laisvas įstaigos lėšas sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka;
 25. atsakyti už įstaigos buhalterinės apskaitos organizavimą ir apskaitos dokumentų išsaugojimą;
 26. atsakyti už informacijos apie įstaigos veiklą pateikimą visuomenei, viešos informacijos paskelbimą;
 27. atsakyti už pranešimą dalininkams apie įvykius, turinčius esminės reikšmės įstaigos veiklai;
 28. dalininkams priėmus sprendimą, perduoti, perleisti, išnuomoti , įkeisti ilgalaikį materialųjį turtą, taip pat laiduoti ar garantuoti juo kitų subjektų prievolių įvykdymą įstatymų, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka;

29.tirti piliečių ir organizacijų skundus, organizuoti jų apskaitos tvarkymą, kontroliuoti jų vykdymą;

 1. organizuoti įstaigos darbuotojų mokymą ir jų kvalifikacijos kėlimą;
 2. įgyvendinti priešgaisrinės saugos ir civilinės saugos reikalavimus, higienos bei darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų laikymąsi įstaigoje;
 3. laiku ir kokybiškai vykdyti su įstaigos funkcijomis susijusius kitus, nenuolatinio pobūdžio, dalininkų pavedimus žodžiu ir raštu, siekdamas įgyvendinti įstaigos strateginius tikslus, asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą.

          Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Gyvenimo aprašymą, kuriame nurodytas kandidato vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, išsilavinimas, darbo patirtis, privalumų sąrašas (nurodyti dalykines savybes).
 4. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
 5. Darbo patirtį (stažą) patvirtinančių dokumentų kopijas.
 6. Privačių interesų deklaraciją.
 7. Užpildytą pretendento anketą.
 8. Savo, kaip įstaigos, kuriai vadovauti pretenduojama, vadovo, strateginės veiklos gaires.
 9. Papildomą kompetenciją įrodančių dokumentų kopijas (jei tokius turite):

9.1. vadovavimo sveikatos sistemos subjektams (ar jų padaliniams, filialams) patirtis;

9.2. kvalifikacijos tobulinimas ir (arba) mokslinės publikacijos sveikatos politikos, sveikatinimo veiklos strateginio planavimo, valdymo bei organizavimo, visuomenės sveikatos, sveikatos priežiūros reformos, sveikatos ekonomikos, vadybos, teisės, sveikatos mokymo ir ugdymo, socialinio darbo, informacinių technologijų, kitose su sveikatinimo veiklos organizavimu ir valdymu susijusiose srityse per paskutinius 5 metus (Pretendentui pateikus papildomos kvalifikacijos tobulinimą patvirtinančius pažymėjimus ar mokslinių publikacijų kopijas);

9.3. darbdavio (-ių) ir (arba) aukštojo mokslo įstaigos vadovo rekomendacija (Pretendentui pateikus rekomendacinį raštą apie savo profesinę patirtį (vykdytą veiklą) ir darbo kokybę);

9.4. Europos Sąjungos oficialių kalbų (anglų, vokiečių ar prancūzų) mokėjimas ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu (kalbos mokėjimo lygiai nustatomi vadovaujantis 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 2241/204/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą (Europasas) (OL 2004 L 390, p. 6).

 1. Kitus dokumentus, patvirtinančius atitiktį skelbime nurodytiems reikalavimams.

Asmens duomenų tvarkymas:

Kandidatų į darbuotojus asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis teisės aktais. Dalyvaudamas konkurse (atsiųsdamas savo gyvenimo aprašymą bei kitą informaciją), kandidatas patvirtina savo sutikimą, kad Šiaulių rajono savivaldybės mero potvarkiu sudaryta komisija tvarkytų jo asmens duomenis konkurso metu atrankos į viešosios įstaigos Kuršėnų ligoninės direktoriaus pareigas tikslu.

Konkurso paskelbimo data – 2021 m. gruodžio 9 d.

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo. (Terminas gali būti pratęstas 5 kalendorines dienas, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo).

Nurodytus dokumentus kandidatas privalo pateikti ne vėliau kaip iki 2021 m. gruodžio 23 d. Dokumentus kandidatas teikia Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje (jungiamasi per valdžios elektroninius vartus).

Skelbimo Nr. 75515

Išsamią informaciją apie atranką galima gauti Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Teisės ir personalo administravimo skyriuje telefonu (8 41) 59 66 51, mob. tel. 8 685 59 546.

                                                                                                    PATVIRTINTA                                                                                                                           

                            Šiaulių rajono savivaldybės mero 2021-12-03
 potvarkiu Nr. MK-104 (2.7E)

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 1. Direktoriaus pareigybė (profesijos kodas 112037) priskiriama valstybės ar savivaldybių įstaigų vadovų grupei.
 2. Pareigybės lygis – A1.
 3. Pareiginės algos pastoviosios dalies dydis – kinta priklausomai nuo įstaigos darbuotojų darbo užmokesčio vidurkio ir nustatomas atskiru mero potvarkiu.
 4. Direktoriaus pareigybė reikalinga organizuoti įstaigos, teikiančios sveikatos priežiūros paslaugas, veiklą.
 5. Direktorius yra pavaldus Šiaulių rajono savivaldybės merui.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 1. Asmuo, siekiantis eiti įstaigos vadovo pareigas, turi atitikti šiuos bendruosius kvalifikacinius reikalavimus:
  • mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ (aktuali redakcija);
  • atitikti šiuos patirties ir išsilavinimo reikalavimus: turėti ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį ir biomedicinos mokslų ar socialinių mokslų srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį).
 2. Asmuo, siekiantis eiti įstaigos vadovo pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
  • išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;
  • išmanyti e. sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant bei planuojant sveikatinimo veiklą;
  • žinoti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir jų plėtra;
  • gebėti nustatyti rizikingas įstaigos (jos padalinio) veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius.
  • išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;
  • mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.);
  • turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę atsižvelgiant į įstaigos (padalinio) funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti įstaigos (padalinio) darbą.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 1. Organizuoja įstaigos veiklą ir veikia įstaigos vardu santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis, atsako už įstaigos veiklą.
 2. Leidžia įsakymus, tvirtina darbo tvarkos taisykles, padalinių nuostatus, kitus įstaigos vidaus tvarkomuosius dokumentus, duoda nurodymus, privalomus visiems darbuotojams.
 3. Nustato įstaigos vidaus organizacinę valdymo struktūrą.
 4. Nustato darbuotojų etatus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka sudaro ir nutraukia darbo sutartis su įstaigos darbuotojais, nustatyta tvarka juos skatina arba skiria drausmines nuobaudas, tvirtina jų pareigybių aprašymus.
 5. Organizuoja darbuotojų, dėl kurių pareigybių rengiamas konkursas, priėmimą į darbą viešo konkurso būdu.
 6. Suderinęs su įstaigos Stebėtojų taryba, tvirtina darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką.
 7. Prisiima atsakomybę už finansinės atskaitomybės sudarymą.
 8. Vadovauja įstaigos pagrindinei ir ūkinei veiklai, tvarko jos reikalus, užtikrina įstaigos darbuotojams saugias ir sveikas darbo sąlygas.
 9. Teikia duomenis ir dokumentus Juridinių asmenų registrui.
 10. Teikia metinę finansinę ataskaitą ir praėjusių finansinių metų įstaigos veikos ataskaitą dalininkams.
 11. Atstovauja įstaigai teisme ir kitose institucijose.
 12. Teikia klausimus, susijusius su įstaigos veikla, svarstyti įstaigos dalininkams.
 13. Atidaro ir uždaro sąskaitas bankų įstaigose.
 14. Rengia įstaigos padalinių vadovų atestaciją.
 15. Informuoja dalininkus apie neefektyviai dirbančius įstaigos padalinius, siūlo spręsti jų reorganizavimo ir likvidavimo klausimus.
 16. Suderinęs su Gydymo, Slaugos ir Stebėtojų tarybomis, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintus LNSS įstaigų tinklo išdėstymo ir struktūros normatyvus ir steigėjo bei teritorinės ligonių kasos rekomendacijas, keičia teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų asortimentą.
 17. Diegia šiuolaikinius moksliškai pagrįstus, Sveikatos apsaugos ministerijos aprobuotus diagnostikos ir gydymo metodus ligoninėje ir jos padaliniuose.
 18. Dalyvauja Sveikatos apsaugos ministerijos vykdomose prevencinėse programose, sudarydamas sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis, ir kontroliuoja jų vykdymą įstaigoje.
 19. Analizuoja įstaigos sveikatos sistemos rodiklius ir ieško būdų bei priemonių jiems gerinti.
 20. Teikia pasiūlymus ir dalyvauja planuojant ligoninės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo apimtis.
 21. Įstaigos vardu pasirašo dokumentus ir įgalioja kitus asmenis vykdyti įstaigos vadovo kompetencijai priskirtas funkcijas.
 22. Atsako už perduoto pagal panaudos sutartį ir įstaigos įsigyto turto tinkamą naudojimą bei išsaugojimą.
 23. Pagal kompetenciją organizuoja prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus, rengia ir sudaro sutartis bei susitarimus su įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis.
 24. Naudoja laikinai laisvas įstaigos lėšas sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka.
 25. Atsako už įstaigos buhalterinės apskaitos organizavimą ir apskaitos dokumentų išsaugojimą.
 26. Atsako už informacijos apie įstaigos veiklą pateikimą visuomenei, viešos informacijos paskelbimą.
 27. Atsako už pranešimą dalininkams apie įvykius, turinčius esminės reikšmės įstaigos veiklai.
 28. Dalininkams priėmus sprendimą, perduoda, perleidžia, išnuomoja, įkeičia ilgalaikį materialųjį turtą, taip pat laiduoja ar garantuoja juo kitų subjektų prievolių įvykdymą įstatymų, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.
 29. Tiria piliečių ir organizacijų skundus, organizuoja jų apskaitos tvarkymą, kontroliuoja jų vykdymą.
 30. Organizuoja įstaigos darbuotojų mokymą ir jų kvalifikacijos kėlimą.
 31. Įgyvendina priešgaisrinės saugos ir civilinės saugos reikalavimus, higienos bei darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų laikymąsi įstaigoje.
 32. Laiku ir kokybiškai vykdo su įstaigos funkcijomis susijusius kitus, nenuolatinio pobūdžio, dalininkų pavedimus žodžiu ir raštu, siekdamas įgyvendinti įstaigos strateginius tikslus, asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą.

_________________________

Informacija atnaujinta 2021-12-09 11:30